fbpx

Kaup­pa­kes­kus Val­kea

Content design / Digital Service Design / UI / Visual Identity

Oulun kes­kus­tan uusi sydän – kaup­pa­kes­kus Val­kea – syk­kii elä­mää. Sen käy­tä­vil­lä ja aulois­sa sijait­se­vat suu­ret digi­näy­töt suun­ni­tel­tiin vas­taa­maan käyt­tä­jien joka­päi­väi­siä tar­pei­ta – yksin­ker­tai­ses­ti ja hel­pos­ti.

Nel­jä eri ker­ros­ta, nel­jä eri aluet­ta, yli 50 yri­tys­tä ja run­saas­ti mui­ta pal­ve­lui­ta.

Moni­ker­rok­si­nen kaup­pa­kes­kus toi haas­tet­ta kart­to­jen suun­nit­te­luun. Kuin­ka näy­te­tään eri ker­rok­set samas­sa näky­mäs­sä? Miten käyt­tä­jä hah­mot­taa oman sijain­tin­sa? Saa­daan­ko iso kart­ta mah­tu­maan suju­vas­ti eri­ko­koi­sil­le näy­töil­le?

Staat­ti­nen kuva ei toi­mi­nut, joten rat­kai­sua läh­det­tiin hake­maan tes­taa­mal­la dynaa­mi­sia vaih­toeh­to­ja: ani­maa­tioi­ta, 3D-mal­le­ja, vaih­tu­via väre­jä ja pil­kot­tu­ja kar­tan­pa­lo­ja.

 

Suun­nit­te­lu

Nämä suun­ni­tel­tiin:

Kehi­tys­työ ja tut­ki­mus

Työ aloi­tet­tiin nol­las­ta. Hyviä esi­merk­ke­jä ei ollut. Kuin­ka eri­tyyp­pi­set gra­fii­kat ja inte­rak­tiot toi­mi­vat? Käy­tet­tä­vyy­teen vai­kut­ta­vat muut­tu­jat arvioi­tiin: etäi­syy­det, koot, käyt­tä­jien fyy­si­nen koko, näyt­tö­jen sijain­nit ja käyt­tö­ajat.

Kehi­tys­tii­mi tes­ta­si vas­taa­via lait­tei­ta eri tilois­sa. Käy­tös­sä oli rau­ta­lan­ka­mal­le­ja ja pah­vi­sia pro­to­tyyp­pe­jä, jot­ta voi­tiin nopeas­ti tes­ta­ta käyt­tö­liit­ty­män ele­ment­te­jä oikeas­sa koos­sa.

Tes­taus­ta ja tek­niik­kaa

Tes­taus oli taval­lis­ta kat­ta­vam­pi, kos­ka näyt­tö­jen sula­va toi­min­ta eri tilan­teis­sa täy­tyi var­mis­taa. Tes­taus­ta teh­tiin yhteis­työs­sä lai­te­toi­mit­ta­ja Galaxo Oy:n kans­sa. Inte­rak­tii­vi­set kar­tat, yri­tys­ten sijain­nit ja tie­dot piti synk­ro­noi­da kaup­pa­kes­kuk­sen verk­ko­si­vu­jen kans­sa. Toteu­te­tun rat­kai­sun ansios­ta kaik­ki tie­to­jen päi­vi­tyk­set teh­dään aina vain yhteen paik­kaan.

Kuun­nel­laan käyt­tä­jiä

Kos­ke­tus­näy­töt on otet­tu posi­tii­vi­ses­ti vas­taan. Kehi­tys­työ­tä kui­ten­kin jat­ke­taan käyt­tä­jien palau­tet­ta kuun­nel­len. Kart­toi­hin on tulos­sa lisä­omi­nai­suuk­sia; esi­mer­kik­si tilan hah­mot­ta­mis­ta hel­po­te­taan edel­leen.

Kai­kil­le pää­te­lait­teil­le

Kart­ta on teh­ty toi­mi­maan kai­kil­la pää­te­lait­teil­la: desk­to­peil­la, table­teil­la ja puhe­li­mil­la. Puhe­li­men pie­ni näyt­tö vaa­ti joi­ta­kin rää­tä­löi­ty­jä eri­kois­rat­kai­su­ja, mut­ta nii­den ansios­ta samat pal­ve­lut ovat myös mobii­li­käyt­tä­jien saa­ta­vil­la, ja liik­ku­mi­nen kaup­pa­kes­kuk­ses­sa on suju­vaa – jokai­sel­le.