fbpx

Ajan­koh­tais­ta

Euros­ta­viis

Laa­tu rat­kai­si voi­ton Työ­maal­le

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö pyy­si vii­me vuon­na tar­jouk­sia mark­­ki­­noin­­ti- ja vies­tin­tä­toi­mis­toil­ta Työ­elä­mä 2020-hank­­kee­­seen liit­ty­vän Kehit­­tä­­mis­­pol­­ku-tes­­tin lan­see­rauk­sen suun­nit­te­luun. Kysees­sä on kan­sal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä…

kuva

Uusi mal­li työs­sä­op­pi­mi­seen pro bono

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö pyy­si vii­me vuon­na tar­jouk­sia mark­­ki­­noin­­ti- ja vies­tin­tä­toi­mis­toil­ta Työ­elä­mä 2020-hank­­kee­­seen liit­ty­vän Kehit­­tä­­mis­­pol­­ku-tes­­tin lan­see­rauk­sen suun­nit­te­luun. Kysees­sä on kan­sal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä…

Pala_Habitare_web

Design edel­lä, luo­vuus katos­sa

Tont­ti­ko­ko pää­kau­pun­ki­seu­dul­la pie­ne­nee. Sil­ti oma­ko­ti­ta­lol­ta toi­vo­taan väl­jyyt­tä ja laa­tua – ja ehkä myös jous­ta­vuut­ta elä­män­ti­lan­teen mukaan. Odo­tuk­set ark­ki­teh­tuu­ril­le­kin ovat kor­keat.

Joulukortti_2016_web_2

Juh­lis­ta jaloin, kirk­kain valoin

Jou­lu­maa on tähän aikaan vuo­des­ta Suo­men kii­rei­sin paik­ka. Toi­sek­si kii­rei­sin on Työ­maa, kun asia­kas­kun­tam­me digi­ta­li­saa­tio ete­nee ripein loi­kin. Olem­me teh­neet…

melkoinentyomaa_2

On tämä mel­koi­nen Työ­maa

Raken­nus­teol­li­suus RT:n tuo­re suh­dan­ne­kat­saus (loka­kuu 2016) oli pit­käs­tä aikaa ilois­ta luet­ta­vaa. Raken­nusa­laa vuo­sia kan­na­tel­lut kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen on saa­nut lopul­ta tukea myös…

Mis­tä Työ­maa ker­too?

”Vii­mek­si eilen tak­si­kus­ki kehui Työ­maan nimeä”, ker­too asiak­kuus­joh­ta­ja Riit­ta Riis­sa­nen Työ­maan Hel­sin­gin toi­mis­tol­ta. ”Rehel­li­nen ja kiva suo­ma­lai­nen nimi.” Kun Työ­maa…

Kuka valit­si Työ­maan?

Kun yri­tys kas­vaa, se näkyy. Ja kun se näkyy, se kas­vaa. Työ­maa on tot­tu­nut teke­mään töi­tä kas­va­vien yri­tys­ten kans­sa: Pons­se,…