fbpx

Tie­to­suo­ja­se­los­te

rekis­te­ri­se­los­te

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Luo­va Työ­maa Oy
Ran­ta­ka­tu 3, 90100 OULU
Kor­kea­vuo­ren­ka­tu 25 A, 00130 HELSINKI
Y‑tunnus: 1477540–5

Yhteys­hen­ki­lö rekis­te­riä kos­ke­vis­sa asiois­sa

Jori Nis­si­nen
040 5574 006
jori@tyomaa.com

Rekis­te­rin nimi

Luo­va Työ­maa Oy:n asia­kas­re­kis­te­ri.

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus

Yhtey­den­pi­to Luo­va Työ­maa Oy:n verk­ko­si­vu­jen kaut­ta tul­lei­siin yhtey­den­ot­to­pyyn­töi­hin sekä uutis­kir­jeen tilaa­jiin. Rekis­te­riä voi­daan käyt­tää myös mark­ki­noin­nin suun­nit­te­luun, mark­ki­noin­tiin, asia­kas­pa­laut­teen kerää­mi­seen, arvon­toi­hin ja mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­siin sekä –kil­pai­lui­hin.

Hen­ki­lö­tie­to­ja tal­len­ne­taan myös palaut­teen­an­to­lo­mak­keen kaut­ta. Näi­tä tie­to­ja käy­te­tään palaut­teen käsit­te­le­mi­seen ja sii­hen liit­ty­vään mah­dol­li­seen yhtey­den­ot­toon. Palau­te­lo­mak­keen tie­to­ja käy­te­tään myös pal­ve­lui­den jat­ko­ke­hit­tä­mi­seen.

Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Rekis­te­röi­dyn tie­dot, kuten:

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään yleen­sä rekis­te­röi­dyl­tä itsel­tään. Lisäk­si nii­tä voi­daan kerä­tä Luo­va Työ­maa Oy:n  tie­to­jär­jes­tel­mis­tä, kun hen­ki­lö rekis­te­röi­tyy pal­ve­lui­hin ja käyt­tää pal­ve­lui­ta, sekä rekis­te­rin­pi­tä­jän toi­min­toi­hin liit­ty­vis­tä sosi­aa­li­sis­ta mediois­ta.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le

Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi luo­vut­taa tie­to­ja voi­mas­sao­le­van lain­sää­dän­nön sal­li­mis­sa ja vel­voit­ta­mis­sa rajois­sa muun muas­sa rekis­te­rin­pi­tä­jän vali­koi­mil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin, ellei rekis­te­röi­ty ole kiel­tä­nyt tie­to­jen­sa täl­lais­ta luo­vut­ta­mis­ta. Tie­to­ja voi­daan siir­tää EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le hen­ki­lö­tie­to­lain sal­li­mal­la taval­la.

Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet

Rekis­te­rin tie­dot tal­len­ne­taan tie­to­kan­toi­hin, jot­ka ovat suo­jat­tu palo­muu­rein, sala­sa­noin tai muin tek­ni­sin kei­noin. Rekis­te­röi­ty­jen tie­to­ja sisäl­tä­vät tulos­teet säi­ly­te­tään luki­tuis­sa tilois­sa siten, että asiat­to­mat eivät pää­se nii­hin käsik­si.

Tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka

Yksit­täi­seen tar­koi­tuk­seen, kuten palaut­teen­an­toon, liit­ty­vät hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään 90 päi­vän ajan. Asiak­kuu­teen tai muu­hun jat­ku­vaan käyt­tö­tar­koi­tuk­seen, kuten uutis­kir­jeen vas­taan­ot­toon, liit­ty­vät hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an kuin pal­ve­lu on aktii­vi­nen.

Hen­ki­lö­tie­to­jen tar­kas­tusoi­keus, kor­jausoi­keus, pois­ta­mi­nen rekis­te­ris­tä ja muut hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeu­det

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, kor­jaut­taa tai pyy­tää pois­ta­maan hän­tä kos­ke­vat tie­dot hen­ki­lö­re­kis­te­ris­tä. Pyyn­nöt tulee osoit­taa kir­jal­li­se­na rekis­te­rin yhteys­hen­ki­löl­le.

Eväs­teet

Sivus­tol­lam­me käy­te­tään eväs­tei­tä (coo­kies). Eväs­te on pie­ni teks­ti­tie­dos­to, jon­ka inter­net­se­lain tal­len­taa kävi­jän lait­teel­le. Eväs­tei­tä käy­te­tään esi­mer­kik­si sil­loin, kun kävi­jän tie­to­ja halu­taan säi­lyt­tää tämän siir­tyes­sä inter­net­pal­ve­lun sivul­ta toi­sel­le. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta kävi­jän lai­tet­ta tai tie­dos­to­ja. Eväs­te voi­daan tal­len­taa kävi­jän lait­teel­le pysy­väs­ti tai se voi­daan pois­taa pal­ve­lun käy­tön jäl­keen.

Eväs­tei­den avul­la voi­daan kerä­tä muun muas­sa seu­raa­via tie­to­ja:

Sivus­ton omat eväs­teet

Sivus­ton omiin eväs­tei­siin voi­daan tal­len­taa sivus­ton käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja kävi­jä­koh­tai­sia tie­to­ja ja ase­tuk­sia, kuten esi­mer­kik­si käyt­tä­jä­ni­mi, pal­ve­lun sisään­kir­jau­tu­mis­tie­dot, kie­li- tai alue­va­lin­ta. Tie­to­ja käy­te­tään sivus­ton toi­min­to­jen toteut­ta­mi­seen, mukaut­ta­mi­seen ja käyt­tä­jän teke­mien valin­to­jen muis­ta­mi­seen. Nämä eväs­teet saat­ta­vat olla sivus­ton toi­min­nan ja käy­tön vuok­si vält­tä­mät­tö­miä. Eväs­tei­siin ei tal­len­ne­ta tie­toa, jota käy­tet­täi­siin mark­ki­noin­tiin tai kävi­jöi­den seu­ran­taan muis­sa pal­ve­luis­sa tai muil­la sivus­toil­la.

Kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet

Kerääm­me kol­man­sien osa­puo­lien tar­joa­mien pal­ve­lu­jen avul­la sivus­ton kävi­jä­ti­las­to­ja ja ana­ly­soim­me tie­to­ja. Tavoit­tee­nam­me on kehit­tää sivus­tom­me laa­tua ja sisäl­tö­jä käyt­tä­jä­läh­töi­ses­ti. Kävi­jä­seu­ran­nan ja ana­ly­tii­kan toteut­ta­mi­sek­si pal­ve­lut voi­vat tal­len­taa omia eväs­tei­tään, sekä hyö­dyn­tää ja yhdis­tää tie­to­ja, joi­ta pal­ve­lu on kerän­nyt samas­ta kävi­jäs­tä eri sivus­toil­la.

Var­mis­tam­me että EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­la käyt­tä­mäm­me pil­vi- tai muut verk­ko­pal­ve­lut toi­mi­vat hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­ses­ti.

Lisä­tie­to­ja kun­kin pal­ve­lun­tar­joa­jan toi­min­nas­ta, kerät­tä­vis­tä tie­dois­ta, eväs­tei­den käy­tös­tä ja tie­to­suo­ja­käy­tän­nöis­tä voit lukea kysei­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan omal­ta sivus­tol­ta.

Sivus­tol­la käy­tet­tä­vät pal­ve­lut

Käy­täm­me sivus­tol­la myös ulko­puo­li­sia pal­ve­lui­ta esi­mer­kik­si mark­ki­noin­nin seu­raa­mi­seen ja pal­vel­lak­sem­me asiak­kai­tam­me entis­tä­kin parem­min. Alla on lyhyet kuvauk­set käyt­tä­mis­täm­me ulko­puo­li­sis­ta pal­ve­luis­ta. Suo­sit­te­lem­me, että tutus­tut­te lisäk­si pal­ve­lui­den omiin tie­to­suo­ja­käy­tän­töi­hin.

Google Ana­ly­tics

Google Ana­ly­tics on Googlen seu­ran­ta­työ­ka­lu, joka ker­too muun muas­sa kuin­ka pal­jon sivus­tol­la on vie­rai­ta tiet­tyi­nä aikoi­na ja mitä kaut­ta kävi­jät tule­vat sivus­tol­le. Käy­täm­me Ana­ly­tic­siä mark­ki­noin­nin ja koh­de­ryh­mien käyt­täy­ty­mi­sen seu­raa­mi­seen.

Lisä­tie­to­ja: Googlen tie­to­suo­ja­käy­tän­nöt ja Google Ana­ly­tic­sin tie­to­suo­ja- ja tur­val­li­suus­pe­ri­aat­teet

Eväs­tei­den hal­lin­ta

Voit pois­taa ole­mas­sa ole­vat eväs­teet, sekä estää eväs­tei­den käy­tön selai­men ase­tuk­sis­ta. Ohjei­ta löy­tyy osoit­tees­ta aboutcookies.org. Eväs­tei­den pois­ta­mi­nen käy­tös­tä voi kui­ten­kin olla estee­nä sivus­ton asian­mu­kai­sel­le toi­mi­mi­sel­le.

Voit hal­li­ta Your Onli­ne Choices ‑pal­ve­lun avul­la, miten tie­to­ja­si kerä­tään ja käy­te­tään mones­sa eri pal­ve­lus­sa.