fbpx

Vies­tin­tä

Teem­me tuot­tees­ta­si tai pal­ve­lus­ta­si puhee­nai­heen vies­tin­nän, PR:n ja sisäl­tö­mark­ki­noin­nin kei­noin. Kun onnis­tut, var­mis­tam­me että loik­kaat yli uutis­kyn­nyk­sen. Dataa ja asia­kas­ym­mär­rys­tä hyö­dyn­täen vakuu­tam­me asiak­kaa­si erin­omai­suu­des­ta­si.

Tuo­tam­me par­haat lii­dit ja ohjaam­me asiak­kaan säh­köi­sen ostos­mat­kan juu­ri sinun luok­se­si. Vah­vis­tam­me koh­de­ryh­mie­si luot­ta­mus­ta hei­dän tar­peis­taan kum­pua­vil­la kiin­nos­ta­vil­la ja hyö­dyl­li­sil­lä sisäl­löil­lä.

  • Vies­tin­tä­stra­te­gia
  • Vies­tin­nän suun­nit­te­lu
  • Vies­tin­tä, PR, media­suh­teet
  • Sisäl­lön­tuo­tan­to kaik­kiin kana­viin
  • Some-kana­vien yllä­pi­to
  • Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti
  • Ansait­tu media
  • Asia­kas­leh­det, vuo­si­ker­to­muk­set
  • Jake­lu, seu­ran­ta, ana­lyy­si

Pal­ve­lun yhteys­hen­ki­löt

Mar­ko Sir­viö
Crea­ti­ve Lead, Part­ner
040 7071 491
marko@tyomaa.com