fbpx

Ana­ly­tiik­ka

Mark­ki­noin­ti ei ole kulu vaan inves­toin­ti, jol­ta on lupa odot­taa tulok­sia. Oikei­den asioi­den mit­taa­mi­nen, datan teho­kas ana­ly­soin­ti ja sii­hen poh­jau­tu­va mark­ki­noin­nin opti­moin­ti joh­ta­vat parem­piin tulok­siin. Mit­taam­me ja ana­ly­soim­me mark­ki­noin­ti­si onnis­tu­mis­ta – oli tavoit­tee­si yhtey­den­ot­to­jen ja myyn­nin lisää­mi­nen tai mie­li­ku­vien vah­vis­ta­mi­nen. Dataa ei kan­na­ta vain ker­ryt­tää, vaan todel­la käyt­tää sitä lii­ke­toi­min­nan vie­mi­sek­si seu­raa­val­le tasol­le.

Osto­pro­ses­sit ovat moni­mut­kais­tu­neet ja kos­ke­tus­pis­teet ovat jakau­tu­neet usei­siin lait­tei­siin ja kana­viin – mikään ei toi­mi enää tyh­jiös­sä. Tehok­kain­ta mark­ki­noin­tia teh­dään hio­mal­la sitä ana­ly­tii­kan avul­la. Kas­vua saa­daan ymmär­tä­mäl­lä dataa ja käyt­tä­mäl­lä sitä kon­kreet­ti­ses­ti pää­tök­sen­teos­sa. Pal­ve­lum­me täh­tää asia­kas­ym­mär­ryk­sen lisäyk­seen, volyy­mien kas­vat­ta­mi­seen sekä mark­ki­noin­nin tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen.

Autam­me sinua tun­nis­ta­maan ja hyö­dyn­tä­mään kas­vun mah­dol­li­suu­det ja vai­kut­ta­maan tehok­kaas­ti asiak­kai­de­si pää­tök­sen­te­koon.

  • Web-ana­ly­tiik­ka, kävi­jä­seu­ran­ta, ana­lyy­sit
  • Kana­va­koh­tais­ten tavoit­tei­den mää­rit­te­ly ja seu­ran­nan raken­nus
  • Suo­ri­tus­ky­ky­mit­ta­rit – key per­for­mance indica­tors
  • Mark­ki­noin­nin dash­boar­dit, datan visua­li­soin­ti, kus­to­moi­dut rapor­tit
  • Asia­kas­ym­mär­rys, osto­pro­ses­sit, asiak­kuu­den arvon kas­vat­ta­mi­nen
  • Tukea pää­tök­sen­te­koon dataan nojau­tuen
  • Sään­nöl­li­nen rapor­toin­ti- ja kehi­tys­työ

Teki­jäm­me ovat ser­ti­fioi­tu­ja web-ana­ly­tii­kan osaa­jia.