fbpx

Stra­te­gia

Syvem­pi asia­kas­ym­mär­rys ja lop­puun asti hiot­tu asia­kas­ko­ke­mus aut­taa sinua myy­mään enem­män ja parem­min.

Me ymmär­räm­me stra­te­gian jous­ta­va­na työ­ka­lu­na, joka elää ja kehit­tyy bis­nek­se­si muka­na. Ker­rom­me miten suun­ni­tel­ma jal­kau­te­taan toi­min­nak­si – ja kuin­ka toi­min­ta rea­li­soi­tuu tuo­tok­si. Samaan maa­liin täh­tää­vät stra­te­giat teke­vät yri­tyk­ses­tä­si ket­te­rän voit­ta­jan.

  • Brän­di­stra­te­giat
  • Mark­ki­noin­ti­stra­te­giat
  • Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin stra­te­giat
  • Some­stra­te­giat
  • Vies­tin­tä­stra­te­giat

Pal­ve­lun yhteys­hen­ki­löt

Juha Mik­ki­lä
CEO, Stra­te­gist, Co-foun­der
040 7070 372
juha@tyomaa.com