fbpx

DIGIKAMPANJA

Miten yri­tyk­se­si löy­tyy Googles­ta ja näkyy somes­sa?

Tilaa meil­tä mak­su­ton digi­kon­sul­taa­tio.

Tilaa meil­tä nyt mak­su­ton digi­kon­sul­taa­tio!

Täy­tä alla ole­va loma­ke, ja tut­kim­me puo­les­tan­ne, miten näyt­te sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa ja miten yri­tyk­sen­ne löy­tyy haku­ko­neis­ta. Sen jäl­keen kei­täm­me toki mie­luus­ti kah­vit ja ker­rom­me, miten rat­kai­si­sim­me mah­dol­li­set näky­vyy­teen­ne liit­ty­vät ongel­mat.

 

AMMATTITAITOINEN DIGIMARKKINOINNIN ASIANTUNTIJA PALVELUKSEESI

Löy­tä­vät­kö poten­ti­aa­li­set asiak­kaat yri­tyk­sen­ne tar­joa­mia tuot­tei­ta tai pal­ve­lu­ja Google-haun tai sosi­aa­li­sen median kana­vien kaut­ta? Voi­si­ko ne löy­tää parem­min? Vai onko digi­mark­ki­noin­ti teil­le vie­lä saa­re­ke, jon­ka hal­tuun­o­ton tär­key­den olet­te sisäis­tä­neet, mut­ta joka on jää­nyt tois­tai­sek­si pel­käk­si aja­tuk­sek­si?

Kun valit­set Luo­van Työ­maan kump­pa­nik­se­si, saat ammat­ti­tai­toi­sen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin asian­tun­te­muk­sen lisäk­si käyt­töö­si luo­van suun­nit­te­lun tai­ta­jia – eli kek­se­liäi­tä rat­kai­su­ja sekä erit­täin laa­du­kas­ta sisäl­lön­tuo­tan­toa ja desig­nia.

Rää­tä­löim­me pal­ve­lum­me jous­ta­vas­ti niin, että se vas­taa tar­pei­tan­ne. Mie­les­täm­me mark­ki­noin­ti ei toi­mi tyh­jiös­sä vaan koko­nai­suu­te­na, jos­sa asiak­kaam­me on kes­kiös­sä ja täh­täin aina parem­mas­sa tuot­ta­vuu­des­sa.

Ammat­ti­mai­sen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin voi aloit­taa myös pie­nil­lä panos­tuk­sil­la – sii­nä mis­sä yhden kan­nat­taa laa­tia hyvin­kin tark­ka haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ja haku­ko­neop­ti­moin­nin stra­te­gia uus­asia­kas­han­kin­nan pön­kit­tä­mi­sek­si, toi­sel­le voi hyvin­kin riit­tää ryh­ti­lii­ke sosi­aa­li­sen median kana­vien hal­tuu­no­tos­sa. Tei­dän ei tar­vit­se itse tie­tää tar­pei­tan­ne, sel­vi­te­tään ne yhdes­sä!

Nämä­kin yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot valit­si­vat Luo­van Työ­maan. Autam­me asiak­kai­tam­me moni­puo­li­ses­ti stra­te­gian, digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen, desig­nin, mark­ki­noin­nin, vies­tin­nän ja ana­ly­tii­kan aloil­la.

Kump­pa­nei­na

CERTIFIED PARTNER