fbpx

Etsim­me WordPress-suun­tau­tu­nut­ta kor­kea­kou­lu­har­joit­te­li­jaa

Etsim­me mark­ki­noin­tia­las­ta kiin­nos­tu­nut­ta har­joit­te­li­jaa mai­nos­toi­mis­toom­me joko Ouluun tai Hel­sin­kiin. Jos osaat suju­vas­ti käyt­tää tai vaik­ka­pa koo­da­ta WordPres­siä, meil­lä voi olla yhtei­nen tule­vai­suus.

Kuvit­te­le itse­si näi­hin teh­tä­viin kiin­nos­tus­te­si ja osaa­mi­se­si mukaan:

Etsim­me siis sel­lais­ta sisäl­lön­tuo­tan­non ja tek­nii­kan väli­kät­tä, jol­la on jal­ka vähän molem­mis­sa. Emme odo­ta täy­del­lis­tä osaa­mis­ta, mut­ta WordPress (ja Guten­berg) sinun täy­tyy tun­tea muu­ten­kin kuin nime­nä. Mei­tä on tääl­lä pari­kym­men­tä ren­non­let­ke­ää työ­maan tyyp­piä opas­ta­ja­na ja toi­mis­ton 30-vuo­ti­nen koke­mus. Asiak­kais­sa­kin riit­tää muka­vas­ti vaih­te­lua.

Jos olet tek­ni­sem­min suun­tau­tu­nut, aina­kin HTML, SCSS, php, Twig, JavaSc­ript ja git tule­vat toteu­tuk­sis­sa entis­tä tutum­mik­si. Raken­nam­me sivus­tot Sera­von pal­ve­lui­den pääl­le, joten kehit­tä­jän elä­mä on sil­tä kan­til­ta iha­naa ja help­poa.

Esit­te­le itse­si, ker­ro koke­muk­ses­ta­si ja osaa­mi­ses­ta­si WordPres­sin kans­sa ja lai­ta tie­dot säh­kö­pos­tis­sa otsi­kol­la ”koo­da­ri­hark­ka­ri” vii­meis­tään 1.12. men­nes­sä Juha Mik­ki­läl­le, juha@tyomaa.com. Har­joit­te­lus­ta mak­se­taan suo­si­tus­ten mukais­ta opis­kel­ta­vaan tut­kin­toon ja opin­to­jen vai­hee­seen perus­tu­vaa palk­kaa.

Lisä­tie­to­ja antaa Juha Mik­ki­lä, juha@tyomaa.com, 040 707 0372.