fbpx

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti — SEM

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti eli SEM on nopea tapa nous­ta haku­ko­ne­tu­los­ten kär­ki­pai­koil­le sekä poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tie­toi­suu­teen. Googlen haku­tu­los­si­vun yksi vii­me vuo­sien mer­kit­tä­vim­mis­tä muu­tok­sis­ta on mai­nos­ten saa­ma, jat­ku­vas­ti kas­va­nut tila haku­tu­lok­sis­sa. Sil­loin nii­hin kan­nat­taa panos­taa.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti eli SEM on nopea tapa nous­ta haku­ko­ne­tu­los­ten mak­sul­li­sil­le kär­ki­pai­koil­le sekä poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tie­toi­suu­teen. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tavoit­tee­na on tuo­da sivus­tol­le laa­du­kas­ta ja kon­ver­toi­tu­vaa lii­ken­net­tä. Jat­ku­va opti­moin­ti tehos­taa mai­non­taa ja kas­vat­taa oleel­li­sen lii­ken­teen volyy­mia enti­ses­tään.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin hyö­dyt

Haku­jen perus­teel­la poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta voi myös tavoit­taa asia­kas­po­lun eri vai­heis­sa. Kam­pan­joil­la voi­daan hel­pos­ti ja hal­li­tus­ti sää­del­lä kysyn­tää esi­mer­kik­si tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den tai kat­tei­den mukaan.

Luo­va Työ­maa haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­na

Luo­val­la Työ­maal­la haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin teke­mis­tä ohjaa dataan perus­tu­va jat­ku­va opti­moin­ti ja mai­non­nan tuot­to inves­toin­nil­le. Valit­sem­me oleel­li­set avain­sa­nat, raken­nam­me tehok­kaat tili­ra­ken­teet sisäl­töi­neen ja opti­moim­me mai­non­taa jat­ku­vas­ti Googlen teko­ä­lyä hyö­dyn­täen. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin pal­ve­lum­me kas­vat­taa arvoa myös muu­hun teh­tyyn mark­ki­noin­tiin.

Haku­ko­ne­mai­non­taan panos­ta­mi­nen kan­nat­taa: mai­nok­set saa­vat haku­ko­neis­sa suu­ren näky­vyy­den ja mai­nos­ta­ja mak­saa vain omiin mai­nok­siin koh­dis­tu­neis­ta kli­keis­tä. Pal­ve­lem­me jokais­ta asia­kas­ta yksi­löl­li­ses­ti ja luo­tet­ta­vas­ti, täh­dä­ten lii­ke­toi­min­nan mer­kit­tä­vään kas­vuun.

Luo­va Työ­maa on viral­li­nen Google Part­ner-toi­mis­to.

Haluat­ko nope­aa, tulok­sel­lis­ta mark­ki­noin­tia? Jätä meil­le vies­ti!

  • Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää kos­ke­mat­to­mak­si.