fbpx

Heti­jul­ki on verkko­lehtesi ket­te­rä julkaisu­alusta

Olet­ko kyl­läs­ty­nyt asia­kas­leh­te­si mit­ta­viin jake­lu­kus­tan­nuk­siin? Haluat­ko ker­toa ylei­söl­le­si tapah­tu­mis­ta, tuot­teis­ta ja onnis­tu­mi­sis­ta heti eikä vii­des­tois­ta päi­vä? Heti­jul­ki on rat­kai­su sinul­le, joka haluat moder­ni­soi­da vies­tin­tää­si ja teh­dä sen kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

Heti­jul­ki on suun­ni­tel­tu mediak­si

Heti­jul­ki on ket­te­rä ja help­po­käyt­töi­nen WordPress-poh­jai­nen alus­ta, joka on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti digi­taa­lis­ten asia­kas­leh­tien ja mui­den jul­kai­su­jen nope­aan ja vai­vat­to­maan luo­mi­seen. Voit luo­da ja jul­kais­ta ammat­ti­mai­sen digi­leh­den muu­ta­mas­sa vii­kos­sa ilman tek­nis­tä eri­kois­osaa­mis­ta.

Var­ma ja tie­det­ty lop­pu­tu­los

Unoh­da kuu­kausien mit­tai­nen digi­pro­jek­ti, jon­ka lop­pu­tu­los on sumun pei­tos­sa. Heti­jul­ki on digi­taa­li­nen julkaisu­alusta, jon­ka kans­sa saa­vu­tat tie­de­tyn lop­pu­tu­lok­sen – ripeäs­ti ja kaik­ki kus­tan­nuk­set etu­kä­teen tie­täen. Alus­taa on kehi­tet­ty jat­ku­vas­ti luki­ja- ja asia­kas­pa­laut­teen perus­teel­la ja toi­mi­vuus on hui­pus­saan.

Hin­ta alk.


Start­ti

4 935 €

Yllä­pi­to

650 € / kk (1. vuo­si)
+ WP-pal­ve­lu­mak­su 40 € / kk
+ Coo­kie­bot-eväs­te­ky­se­ly 13 € / kk

Mik­si Heti­jul­ki?

Heti­jul­ki-alus­ta tai­puu monek­si

Refe­rens­sit

Pons­se

Pons­sen asia­kas- ja sidos­ryh­mä­leh­ti Pons­se News ilmes­tyy print­ti­nä pari ker­taa vuo­des­sa. Nel­jäl­lä man­te­reel­la jaet­ta­van pape­ri­leh­den rin­nal­la ilmes­ty­vä digi­taa­li­nen Pons­se News mah­dol­lis­taa jat­ku­van uuti­soin­nin ja luki­jat saa­vat ajan­koh­tai­set taus­toit­ta­vat artik­ke­lit heti tuo­reel­taan. Kie­li­ver­siot suo­mi, englan­ti ja ruot­si.

Läm­möl­lä

Läm­möl­lä-leh­ti uuti­soi ja taus­toit­taa ajan­koh­tai­sia asioi­ta öljy­läm­mi­tyk­ses­tä ja laa­jem­min ener­gia-alal­ta. Sään­nöl­li­ses­ti ilmes­ty­vien pää­ar­tik­ke­lien rin­nal­le tar­jo­taan lyhyem­piä uuti­sia, syven­tä­viä podcas­te­ja ja kiin­nos­ta­via videoi­ta. Mul­ti­me­di­aa­li­nen lähes­ty­mis­ta­pa antaa leh­del­le mah­dol­li­suu­den käsi­tel­lä aihei­ta moni­puo­li­ses­ti ja tuo­da ne lähem­mäs luki­joi­ta uudel­la ja elä­väi­sel­lä taval­la.

Heti­jul­ki on työ­ka­lusi vies­tin­nän moder­ni­soin­tiin ja kus­tan­nus­sääs­töön. Ota yhteyt­tä ja aloi­ta mat­ka koh­ti tehok­kaam­paa vies­tin­tää jo tänään!

*” näyt­tää pakol­li­set ken­tät