fbpx

Sosi­aa­li­nen media – yllä­pi­to ja mark­ki­noin­ti

Ole siel­lä mis­sä ihmi­set­kin ovat – asiak­kaat tai vaik­ka­pa tule­vat työn­te­ki­jät. Ilmai­nen näky­vyys, tark­ka koh­den­nus ja help­po tulos­ten ja kehi­tyk­sen seu­ran­ta teke­vät sosi­aa­li­ses­ta medias­ta kan­nat­ta­van pai­kan mark­ki­noi­da ja vies­tiä.

Kuin­ka hal­li­ta kana­vat, uudet ja jat­ku­vas­ti kehit­ty­vät pal­ve­lut? Luo­va Työ­maa pal­ve­lee niin sosi­aa­li­sen median yllä­pi­dos­sa kuin mark­ki­noin­nis­sa – laa­duk­kaas­ti, yksi­löl­li­ses­ti ja jous­ta­vas­ti.

Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to

  1. tavoit­tei­den mää­rit­te­ly
  2. jat­ku­vuus
  3. seu­ran­ta
  4. kehit­tä­mi­nen

Sii­nä somes­sa onnis­tu­mi­sen eväi­tä – me autam­me tämän toteu­tu­mi­ses­sa. Laa­duk­kail­la sisäl­löil­lä sitou­te­taan oikeas­ta koh­de­ryh­mäs­tä aktii­vi­nen seu­raa­ja­jouk­ko ja paran­ne­taan mie­li­ku­vaa myös uusien kon­tak­tien sil­mis­sä.

Jat­ku­vuus var­mis­te­taan suun­ni­tel­mal­li­suu­del­la. Kun olem­me mää­ri­tel­leet asiak­kaan kans­sa kun­kin kana­van tär­keim­mät koh­de­ryh­mät ja tavoit­teet, toteu­tam­me jul­kai­susuun­ni­tel­man kol­mek­si kuu­kau­dek­si eteen­päin. Suun­ni­tel­mas­sa on sisäl­löt, kuvat, aika­tau­lu ja koh­den­ta­mi­nen huo­mioi­tui­na.

Mut­ta entä ajan­koh­tai­suus? Enna­koim­me myös tie­dos­sa ole­vat ajan­koh­tai­set asiat ja kun jotain yllät­tä­vää tapah­tuu, tar­tum­me uuti­seen nopeas­ti oike­aan aikaan. Luo­van Työ­maan someyl­lä­pi­to lupaa sinul­le:

Kiin­nos­tuit­ko? Jätä meil­le vies­tiä, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä.

Mark­ki­noin­ti sosi­aa­li­ses­sa medias­sa

Haluat­ko boos­ta­ta verk­ko­si­vuil­la­si tiet­tyä sisäl­töä? Tai ken­ties uut­ta tuo­tet­ta tai pal­ve­lua? Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa mark­ki­noin­ti antaa rahoil­le­si todel­lis­ta vas­ti­net­ta. Suu­ri näky­vyys on edul­lis­ta ja tavoi­tet­tu­jen ihmis­ten pro­fii­lin voi mää­ri­tel­lä tar­kas­ti jo etu­kä­teen.

Mark­ki­noin­ti sosi­aa­li­ses­sa medias­sa

Some­mark­ki­noin­nin teke­mi­sem­me kes­kiös­sä ovat brän­di ja tavoit­teet – brän­din aat­teet ja vaat­teet kuu­lu­vat ja näky­vät jokai­ses­sa sisäl­lös­sä. Mark­ki­noin­nin läh­tö­koh­ta­na on tavoi­te, jot­ta tulos­ten tar­kas­te­lu on sel­ke­ää.

Oli kysees­sä sit­ten parin vii­kon kam­pan­ja tai puo­len vuo­den jat­ku­va mark­ki­noin­ti, olem­me tääl­lä sinua var­ten.

Haluat­ko kuul­la lisää? Jätä yhteys­tie­to­si ja olem­me sinuun yhtey­des­sä!

  • Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää kos­ke­mat­to­mak­si.