fbpx

Rekis­te­ri­se­los­te

Avus­ta­ja­re­kis­te­ri

REKISTERINPITÄJÄ

Luo­va Työ­maa Oy
Ran­ta­ka­tu 3 / 90100 OULU
Kor­kea­vuo­ren­ka­tu 25 A / 00130 HELSINKI
Y‑tunnus: 1477540–5

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jori Nis­si­nen
040 5574 006
jori@tyomaa.com

REKISTERIN NIMI

Luo­va Työ­maa Oy:n avus­ta­ja­re­kis­te­ri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Yhtey­den­pi­to Luo­va Työ­maa Oy:n mai­nos­ku­vaus­ten roo­li­tus­ta var­ten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekis­te­röi­dyn tie­dot, kuten:
Nimi
Syn­ty­mä­vuo­si
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Puhe­lin­nu­me­ro
Roo­lit­ta­mi­seen liit­ty­viä hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja, kuten esiin­ty­mis­ko­ke­mus, pituus, pai­no ja eri­tyis­osaa­mi­nen

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Hen­ki­lö­tie­dot kerä­tään rekis­te­röi­dyl­tä itsel­tään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekis­te­rin­pi­tä­jä ei luo­vu­ta tie­to­ja mui­hin tar­koi­tuk­siin. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi luo­vut­taa tie­to­ja vali­koi­duil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekis­te­rin tie­dot tal­len­ne­taan tie­to­kan­toi­hin, jot­ka on suo­jat­tu palo­muu­rein, sala­sa­noin tai muin tek­ni­sin kei­noin. Rekis­te­röi­ty­jen tie­to­ja sisäl­tä­vät tulos­teet säi­ly­te­tään luki­tuis­sa tilois­sa siten, että asiat­to­mat eivät pää­se nii­hin käsik­si.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Avus­ta­ja­re­kis­te­rin hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään jat­ku­van käyt­tö­tar­koi­tuk­sen peri­aat­teel­la 24 kk ker­ral­laan. Työ­maa voi olla yhtey­des­sä rekis­te­röi­tyyn tie­to­jen päi­vit­tä­mis­tä var­ten 24 kk mää­rä­ajan lähes­tyes­sä ja pyy­tää tar­vit­taes­sa tie­to­jen päi­vit­tä­mis­tä.’

HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSOIKEUS, KORJAUSOIKEUS, POISTAMINEN REKISTERISTÄ JA MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa ja kor­jaut­taa tai pyy­tää pois­ta­maan hän­tä kos­ke­vat tie­dot hen­ki­lö­re­kis­te­ris­tä. Pyyn­nöt tulee osoit­taa kir­jal­li­se­na rekis­te­rin yhteys­hen­ki­löl­le.