fbpx

Rek­ry­toin­ti­re­kis­te­ri

Rek­ry­toin­nin rekis­te­ri­se­los­te

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Luo­va Työ­maa Oy
Kasar­min­tie 13 D 1 / 90130 OULU
Kor­kea­vuo­ren­ka­tu 25 A / 00130 HELSINKI
Y‑tunnus: 1477540–5

Yhteys­hen­ki­lö rekis­te­riä kos­ke­vis­sa asiois­sa

Jori Nis­si­nen
040 5574 006
jori@tyomaa.com

Rekis­te­rin nimi

Luo­va Työ­maa Oy:n rek­ry­toin­ti­re­kis­te­ri.

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus

Hen­ki­lö­tie­to­ja tal­len­ne­taan rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le hake­neis­ta työn­ha­ki­jois­ta. Hake­mus voi olla tiet­tyyn teh­tä­vään liit­ty­vä tai avoin hake­mus.

Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Rekis­te­röi­dyn tie­dot, kuten:

Lii­te­tie­dos­tois­ta tie­to­ja, kuten,

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään yleen­sä rekis­te­röi­dyl­tä itsel­tään. Tie­to­ja kerä­tään, kun hen­ki­lö hakee työ­paik­kaa säh­kö­pos­til­la, avoi­men haku­lo­mak­keen tai sosi­aa­li­sen median kaut­ta.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le

Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi luo­vut­taa tie­to­ja voi­mas­sao­le­van lain­sää­dän­nön sal­li­mis­sa ja vel­voit­ta­mis­sa rajois­sa muun muas­sa rekis­te­rin­pi­tä­jän vali­koi­mil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le, ellei rekis­te­röi­ty ole kiel­tä­nyt tie­to­jen­sa täl­lais­ta luo­vut­ta­mis­ta. Tie­to­ja voi­daan siir­tää EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le hen­ki­lö­tie­to­lain sal­li­mal­la taval­la.

Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet

Rekis­te­rin tie­dot tal­len­ne­taan tie­to­kan­toi­hin, jot­ka ovat suo­jat­tu palo­muu­rein, sala­sa­noin tai muin tek­ni­sin kei­noin. Rekis­te­röi­ty­jen tie­to­ja sisäl­tä­vät tulos­teet säi­ly­te­tään luki­tuis­sa tilois­sa siten, että asiat­to­mat eivät pää­se nii­hin käsik­si.

Tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka

Säi­ly­täm­me hake­muk­sia niin kau­an kuin tar­peel­lis­ta. Pois­tam­me tie­dot pyy­det­täes­sä.

Hen­ki­lö­tie­to­jen tar­kas­tusoi­keus, kor­jausoi­keus, pois­ta­mi­nen rekis­te­ris­tä ja muut hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeu­det

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, kor­jaut­taa tai pyy­tää pois­ta­maan hän­tä kos­ke­vat tie­dot hen­ki­lö­re­kis­te­ris­tä. Pyyn­nöt tulee osoit­taa kir­jal­li­se­na rekis­te­rin yhteys­hen­ki­löl­le.