fbpx

Fin­ger Motors

Brand / Visual Identity / Content design / Video / web

Wroom! Työ­maa suun­nit­te­li brän­din ja sai­tin, jois­sa on vään­töä, ei välys­tä. Täs­tä pro­jek­tis­ta ei puut­tu­nut vauh­tia, voi­maa eikä tin­ki­mä­tön­tä asen­net­ta kor­ke­aan lop­pu­tu­lok­seen – kuten ei asiak­kaal­ta­kaan.

brän­di­työn läh­tö­koh­dat

Fin­ger Motors oli vah­vas­ti teki­jöi­den­sä hen­ki­löi­hin pro­fi­loi­tu­nut moot­to­ri­pa­ja. Nok­ka­mie­het Kim­mo ja Art­si ovat alan sisä­pii­ris­sä kun­nioi­tet­tu­ja hah­mo­ja ja alan ske­ne Suo­mes­sa ja Euroo­pas­sa tie­si­vät jo, mis­tä on kyse. Mut­ta kos­ka maa­il­man­val­loi­tuk­sen alka­nut yri­tys tulee näky­mään jat­kos­sa ulko­mail­la niin Fer­ra­rien kuin Lam­borg­hi­nien rin­nal­la, piti aidos­ti kor­kea­luok­kai­nen teke­mi­nen saa­da näyt­tä­mään pykä­län ver­ran uskot­ta­vam­mal­ta luk­sus­merk­kien kai­na­los­sa. Toi­sin sanoen Fin­ger Motor­sin teke­mi­sen taso oli jo tie­dos­sa, mut­ta brän­din visu­aa­li­nen ilmen­ty­mä oli lähes ole­ma­ton.

Miten yhdis­tää remp­seä asen­ne ja kor­kea laa­tu? Tulim­me joh­to­pää­tök­seen, että
Fin­ger Motors = äijäi­lyä tyy­lil­lä.

FINGERTALK

Miten puhu­taan, kun äänes­sä pitäi­si kuu­lua voi­ma ja vauh­ti? Fin­ger Motor­sin maa­il­man­val­loi­tuk­seen luo­tiin tone of voice, joka yhdis­tää vah­van asen­teen ja kor­kean tie­tä­myk­sen moot­to­ri- ja säh­kö­tek­nii­kas­ta. Vaik­ka luk­susau­to­jen virit­tä­jien koh­de­ryh­mä on varak­kaam­paa, halut­tiin puheen­par­res­sa pitäy­tyä autent­ti­ses­sa, mut­kat­to­mas­sa mei­nin­gis­sä. Henk­se­lei­tä pau­kut­te­le­va ker­ron­ta ja voi­maa uhku­vat, lyhyet virk­keet pysy­vät uskol­li­si­na puhe­kult­tuu­ril­le, jos­sa ohje­nuo­ra­na on puli­nat pois, par­haat pär­jää. Näis­tä luon­te­vis­ta syis­tä teks­ti­suun­nit­te­lu teh­tiin English first.

WWW

Pro­jek­tin star­tat­tua web- ja visu­aa­li­nen suun­nit­te­lu kul­ki­vat samaa mat­kaa. Läh­tö­koh­ta­na oli teh­dä sait­ti, joka ei häpeä saa­ti jää kak­ko­sek­si luk­sus­mer­keil­le, joi­ta sai­til­la tulee vili­se­mään jat­kos­sa. Nyky­ai­kai­nen, voi­ma­kas ilme ja dra­maat­ti­set kuvat oikeis­ta pro­jek­teis­ta luo­vat sivu­kä­vi­jöil­le yhte­näi­sen, kor­kea­laa­tui­sen ja hie­nos­tu­neen crafts­man-fii­lik­sen.

Kuvakaappauksia toteuttamastamme Fonger Motorsin nettisivustosta

VALOKUVAT JA VIDEO

Jos yksi kuva vas­taa tuhat­ta sanaa, vas­taa video 25 000:a sanaa sekun­nis­sa. Ja sehän on nope­aa.
Toteu­tim­me sivus­ton ja muun mark­ki­noin­nin tar­pei­siin valo- ja video­ku­vauk­set, joi­den tulok­se­na saa­tiin näyt­tä­vää ja toden­mu­kais­ta – siis ei puh­tois­ta kuva­pan­keis­ta kai­vet­tua – kuvaa mus­ke­li­au­tois­ta yllät­tä­väs­sä, rou­heas­sa ja rea­lis­ti­ses­sa ympä­ris­tös­sä Fin­ger Motor­sin koti­paik­ka­kun­nal­la Oulus­sa.