fbpx

JOT Auto­ma­tion

UI

JOT Auto­ma­tion halusi mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lia, joka oli­si samal­la tasol­la kuin hei­dän tuo­tan­toau­to­maa­tion osaa­mi­sen­sa. Työ­maa suun­nit­te­li uuden­lai­sen tavan esi­tel­lä JOT:n tari­na onli­ne-ympä­ris­tös­sä.

JOT Auto­ma­tion on joh­ta­via elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den tuo­tan­toau­to­maa­tion ja tes­taus­rat­kai­su­jen val­mis­ta­jia (tar­koit­taa: äly­pu­he­li­mia raken­ta­via robot­te­ja, uusia Mac Pro ‑konei­ta ja mui­ta tule­vai­suu­den itses­tään­sel­vyyk­siä, joi­ta nyt pidäm­me ihmei­nä).

JOT halusi Työ­maan teke­mään mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lia, joka näyt­täi­si tyy­lik­kääl­tä – ja mikä vie­lä tär­keäm­pää – oli­si help­po­käyt­töis­tä onli­ne- ja offli­ne-tilas­sa. Suun­nit­te­lim­me HTML5 web-pre­sen­taa­tion, jota on help­po päi­vit­tää ja jon­ka käyt­tö on yksin­ker­tai­sen intui­tii­vis­ta. Otim­me teh­tä­väk­sem­me käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen joka oli­si yhtä sula­va kuin JOT:n tuo­tan­to­lin­ja.

Design läpi pro­jek­tin

Pro­jek­ti sujui sula­vas­ti, kos­ka suun­nit­te­lu oli aktii­vis­ta dia­lo­gia asiak­kaan kans­sa. Toim­me työn yhtei­seen pöy­tään.

Kun olim­me saa­neet briif­fauk­sen, teim­me läpi­ko­tai­sen sisäl­tö­kar­toi­tuk­sen. Sen avul­la muo­dos­tim­me koko­nais­ra­ken­teen pre­sen­taa­tiol­le ja hah­mo­tim­me, mis­sä mikä­kin tie­to on oikeal­la pai­kal­laan. Suu­ri osa sisäl­lös­tä saa­tiin JOT:n ole­mas­sa ole­vas­ta mate­ri­aa­lis­ta kuten Power­Poin­teis­ta ja videoar­kis­tos­ta.

Käyt­tö­liit­ty­män suun­nit­te­lus­sa kes­ki­tyim­me koko pre­sen­taa­tion sau­mat­to­maan ete­ne­mi­seen. Siir­ty­mis­tä täy­tyi saa­da sula­via ja navi­gaa­tion oli olta­va intui­tii­vis­ta ja sel­ke­ää. Tavoit­tee­na oli saa­da esi­tyk­seen sama auto­maat­ti­sen ete­ne­mi­sen tun­tu, joka on JOT:n koko brän­din yti­mes­sä.

Wire­fra­me-mal­lit oli­vat tär­keä osa käyt­tö­ko­ke­muk­sen suun­nit­te­lua. Mal­lien avul­la pys­tyim­me kokei­le­maan eri­lai­sia aset­te­lu­ja ja visua­li­saa­tioi­ta. Myös asiak­kaal­le mal­lit tar­jo­si­vat sel­keän koko­nais­ku­van pre­sen­taa­tion ete­ne­mi­ses­tä. Kun asiak­kaal­la oli sel­keät mal­lit kom­men­toi­ta­va­na, kom­men­tit oli help­po huo­mioi­da UI:n vii­meis­te­lys­sä.

Visu­aa­li­sen suun­nit­te­lun lop­pu­vai­hees­sa hioim­me ja vii­la­sim­me pre­sen­taa­tion ulkoa­sun par­haim­paan­sa. Halusim­me pre­sen­taa­tion toi­mi­van HTML5:n poh­jal­la, mut­ta pitää käyt­tö­liit­ty­män vuo­ro­vai­ku­tuk­sen yksin­ker­tai­se­na.

UX yti­mes­sä

Tär­kein pre­sen­taa­tion käyt­tä­jä­ryh­mä on JOT:n myyn­ti­hen­ki­löt. Suun­nit­te­lim­me heil­le vali­koi­man yksin­ker­tai­sia, mut­ta erit­täin käy­tän­nöl­li­siä omi­nai­suuk­sia.

Navi­gaa­tio näp­päi­mis­töl­lä

Sisäl­tö­si­vut on ase­tel­tu hori­son­taa­li­ses­ti ja vain otsik­ko­si­vut ovat pääl­lek­käin. Esit­te­li­jä tai onli­ne-käyt­tä­jä voi navi­goi­da sivul­ta toi­sel­le luon­te­vas­ti nuo­li­näp­päi­mil­lä.

Näp­päi­noi­ko­tiet

Teim­me näp­päi­noi­ko­tei­tä hel­pot­ta­maan esi­tys­tä. Tie­tyis­sä näky­mis­sä avain­lu­vut ja lisä­tie­dot ovat otsi­koi­den­sa taka­na. Sisäl­tö saa­daan hel­pos­ti näky­viin nume­ro­näp­päi­mil­lä.

Navi­gaa­tio hii­rel­lä

Hii­ri­na­vi­goin­ti suun­ni­tel­tiin onli­ne-käyt­tö mie­les­sä. Otsi­kot näky­vät aloi­tus­si­vul­la, mut­ta sisäl­tö voi­daan ava­ta navi­gaa­tio­pal­kis­ta mil­loin tahan­sa. Näin siir­ty­mi­nen halu­tul­le sivul­le on help­poa ja nope­aa.

Näy­tön­sääs­tä­jä

Kun pre­sen­taa­tion aloi­tus­si­vu tai avain­lu­vut-sivu on auki ja pre­sen­taa­tio­ta ei käy­te­tä het­keen, sisäl­tö alkaa pyö­riä auto­maat­ti­ses­ti. Tämä omi­nai­suus on pai­kal­laan, kun pre­sen­taa­tio on taus­ta­ku­va­na esi­mer­kik­si mes­suo­sas­toil­la tai kokous­ten tauoil­la.

Skaa­lau­tu­vuus

Pre­sen­taa­tio skaa­lau­tuu table­tin näy­tös­tä HDTV:n suu­reen näyt­töön. Se toi­mii yhtä sula­vas­ti tilan­tees­ta toi­seen niin iPa­dil­la kuin kokouk­ses­sa suu­rel­la näy­töl­lä.

Lopul­li­nen pre­sen­taa­tio

Lop­pu­tu­lok­se­na oli vai­kut­ta­va koko näy­tön yri­ty­se­sit­te­ly, jon­ka laa­tu vas­taa JOT Auto­ma­tio­nin brän­diä ja laa­tu­mie­li­ku­vaa.

Avaa JOT yri­ty­se­sit­te­ly

Hie­no pro­jek­ti hie­no­jen ihmis­ten kans­sa. Luo­via mut­ta kuri­na­lai­sia ammat­ti­lai­sia, joi­den kans­sa on val­ta­van haus­ka työs­ken­nel­lä. Olem­me saa­neet pal­jon posi­tii­vis­ta palau­tet­ta yri­ty­se­sit­te­lys­täm­me. Esi­tyk­sel­lä on suu­ri vai­ku­tus sii­hen, miten mei­dän oma hen­ki­lö­kun­ta, asiak­kaat ja osak­kaat näke­vät JOT Auto­ma­tio­nin.”

– Lau­ri Anti­la Vice Pre­si­dent, JOT Auto­ma­tion

Työ on pal­kit­tu seu­raa­vas­ti:

Davey Awards 2014, Gold / Web­si­te: Visual Appeal W3 Awards 2014, Sil­ver / Web­si­te Fea­tu­res: User Expe­rience Davey Awards 2014, Sil­ver / Web­si­te: Bran­ding, Sil­ver / Web­si­te: Cor­po­ra­te Com­mu­nica­tions The Com­mu­nica­tor Awards 2014, Sil­ver / web­si­te: Visual Appeal, Sil­ver / web­si­te: Mic­ro­si­te, Sil­ver / web­si­te: Bran­ding, Sil­ver / web­si­te: Cor­po­ra­te Com­mu­nica­tions, Sil­ver / web­si­te: Cor­po­ra­te Iden­ti­ty Vuo­den hui­put 2013, Sil­ver / Hopea­huip­pu: digi­taa­li­nen muo­toi­lu