fbpx

Luo­va Työ­maa osak­si HTGP-kon­ser­nia: uut­ta osaa­mis­ta yri­tys­ten kas­vun vauh­dit­ta­mi­seen

Luo­va Työ­maa on liit­ty­nyt HTGP-kon­ser­niin, jos­sa yhdis­ty­vät joh­ta­va stra­te­gi­nen kas­vuo­saa­mi­nen ja kas­vu­pää­tök­siä toteut­ta­vat asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut.

”Monen yri­tyk­sen ongel­ma­na on kas­vu. Kun hyö­dyn­näm­me koko HTGP-kon­ser­nin osaa­mis­ta, voim­me tukea asiak­kai­dem­me menes­tys­tä ja kas­vua entis­tä moni­puo­li­sem­min”, sanoo Luo­van Työ­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Mik­ki­lä.

HTGP:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Tol­ja­mo kuvaa HTGP:tä uuden­lai­sek­si kon­sep­tik­si ja pal­ve­lu­kon­ser­nik­si, johon on koot­tu yhteen liik­keen­joh­don tar­vit­se­mat rat­kai­sut ja pal­ve­lut. Asiak­kai­den kas­vun ja pää­tök­sen­teon tuek­si tuo­daan syvä tek­no­lo­gian ymmär­rys, jol­la luo­daan mer­kit­tä­vää kil­pai­lue­tua.

”Suo­mes­sa ei aina ymmär­re­tä riit­tä­väs­ti brän­din mer­ki­tys­tä kil­pai­lu­ky­vyn ja arvon kas­vat­ta­ja­na. Työ­maal­la on näyt­tö­jä kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la toi­mi­vien yri­tys- ja tuo­tebrän­dien vah­vis­ta­mi­ses­ta ja eri­lais­ta­mi­ses­ta”, sanoo Tol­ja­mo.

Mik­ki­lä luon­neh­tii rat­kai­sun ole­van luon­te­va kehi­tys­pol­ku. Työ­maa saa huip­puo­saa­mis­ta ja asian­tun­ti­juut­ta täy­den­tä­mään omia eri­kois­tai­to­jaan.

”HTGP:n joh­ta­va kas­vuo­saa­mi­nen ja hyvä spar­raus kehit­tä­vät niin asiak­kai­dem­me kuin omaa lii­ke­toi­min­tam­me. Esi­mer­kik­si HTGP:n tek­no­lo­gia­joh­ta­ja Jark­ko Kemp­pai­nen on Suo­men joh­ta­via AI-osaa­jia, joka aut­taa toteut­ta­maan mei­dän ja asiak­kai­den luo­via ideoi­ta.”

Työ­maan perus­ta­jao­sa­kas, crea­ti­ve lead Kai­ja Matik­ka­la koros­taa, että lii­ke­toi­min­nan kas­vun aikaan­saa­mi­nen on usein hel­pom­min sanot­tu kuin teh­ty. HTGP:n asian­tun­ti­joil­la on koke­mus­ta kas­vu­yh­tiöis­tä niin Suo­mes­sa kuin kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la – star­tu­peis­ta lis­tat­tui­hin yhtiöi­hin.

”Koke­neet huip­puo­saa­jat tar­joa­vat juu­ri sitä mitä kas­vu­yri­tyk­set kai­paa­vat: brän­däys­tä ja vies­tin­tää, moni­puo­li­sia HR-pal­ve­lui­ta, pal­ve­lu­kes­keis­tä yri­tys­ju­ri­diik­kaa, digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja ja teko­ä­lyn sovel­ta­mis­ta. Työ­maal­le on todel­la moti­voi­vaa olla muka­na mah­dol­lis­ta­mas­sa ja toteut­ta­mas­sa yri­tys­ten kas­vu­tar­pei­ta”, Matik­ka­la sanoo.

”Lisää ymmär­rys­tä ja koke­mus­ta voi­daan ammen­taa HTGP:n laa­jas­ta advi­sor-ryh­mäs­tä, johon kuu­luu muun muas­sa DNA:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Riit­ta Tiu­ra­nie­mi”, hän lisää.

HTGP on yri­tys­ten kas­vun kump­pa­ni, joka toi­mii siel­lä, mis­sä ihmi­set koh­taa­vat tek­no­lo­gi­aa.

”Meil­lä on oma tek­no­lo­gia­joh­ta­ja sekä teko­ä­ly- ja digi­ta­li­saa­tio­tii­mi. Moni pal­ve­lu­yh­tiö kehit­tää näi­tä asioi­ta jon­kun avus­ta­ma­na: mei­dän maa­il­man­luo­kan asian­tun­ti­jam­me tuo­vat tek­no­lo­gia-avus­tei­suu­den liik­keen­joh­don pal­ve­luun”, Pet­ri Tol­ja­mo sanoo.

HTGP:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Tol­ja­mo ja tek­no­lo­gia­joh­ta­ja Jark­ko Kemp­pai­nen.

HTGP tekee itse kuten saar­naa ja kas­voi vuo­des­sa nol­las­ta nel­jään mil­joo­naan euroon. Kon­ser­niin liit­tyi­vät Luo­van Työ­maan lisäk­si HR-asian­tun­ti­ja Nota­rec Oy ja yri­tys­ju­ri­dii­kas­sa pal­ve­le­van Smar­tiuk­sen tek­no­lo­gia- ja tran­sak­tio­tii­mi.

”Asiak­kail­lem­me tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si huip­pua HR-osaa­mis­ta työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va-asiois­sa tai tymäk­kää juri­diik­kaa vaik­ka­pa imma­te­ri­aa­lioi­keuk­sien suo­jaa­mi­sek­si”, Mik­ki­lä ker­too.

Juha Mik­ki­län luot­saa­ma mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Luo­va Työ­maa jat­kaa hänen mukaan­sa osa­na HTGP:tä parem­min pal­ve­luin mut­ta muu­toin kuten ennen­kin. Pää­omis­ta­juus, yrit­tä­jyys ja pää­tök­sen­te­ko säi­ly­vät nykyi­sil­lä osak­kail­la.

Suo­mi on taan­tu­mas­sa, ja yri­tys­ten kas­vuin­nok­kuu­des­sa on paran­ta­mi­sen varaa. Uskal­luk­sen puu­te saa yri­tyk­sen joh­don ja omis­ta­jat pai­na­maan jar­rua kas­vul­le – käsil­lä on siis vii­den täh­den tilai­suus kes­kit­tyä kas­vuun, kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen ja tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­seen kil­pai­lu­te­ki­jä­nä, sano­vat Juha Mik­ki­lä ja Pet­ri Tol­ja­mo.

”HTGP hakee edel­leen jouk­koon­sa uusia sel­ke­ää asia­kas­li­sä­ar­voa tuot­ta­via pal­ve­lu­yri­tyk­siä. Tavoit­tee­na on monin­ker­tais­taa lii­ke­vaih­to lähi­vuo­si­na”, he sano­vat.

HTGP on vuo­des­sa kas­va­nut asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­den kon­ser­nik­si, joka täh­tää Suo­men joh­ta­vak­si kas­vun raken­ta­jak­si. Neu­vo­nan­ta­ja­pal­ve­lui­den lisäk­si yhtiö tar­jo­aa teko­ä­ly­pai­not­tei­sia tek­no­lo­gia­rat­kai­su­ja, vies­tin­tä- ja brän­di­työ­tä, HR- ja rek­ry­toin­ti­pal­ve­lu­ja sekä yri­tys­ju­ri­dii­kan asian­tun­ti­juut­ta. Pal­ve­lu­na tehok­kaat työ­ka­lut tär­kei­den kas­vu­pää­tös­ten toteut­ta­mi­sen tuek­si. Kon­ser­nin lii­ke­vaih­to vuon­na 2023 on lähes 4 mil­joo­naa euroa. htgp.fi

Nota­rec on moder­nin rek­ry­toin­nin, HR:n ja val­men­nus­ten luot­to­kump­pa­ni. Autam­me kas­vu­tah­toi­sia yri­tyk­siä menes­ty­mään erin­omai­sen, inhi­mil­li­sen HR-joh­ta­mi­sen avul­la. Olem­me näh­neet, että monet yri­tys­ten kas­vu­ki­vuis­ta liit­ty­vät HR-kysy­myk­siin: rek­ry­toin­tei­hin, orga­ni­saa­tioon, ihmis­ten joh­ta­mi­seen. Olem­me näh­neet, että HR ei ole pelk­kää ruusun­pu­naa. Jokai­nen kas­vu­yri­tys tar­vit­see moni­puo­li­ses­ti osaa­van HR-kump­pa­nin, joka var­mis­taa edel­ly­tyk­set kas­vuun eikä pel­kää kipe­riä­kään tilan­tei­ta. Refe­rens­se­jäm­me mm. Hal­tian, Jun­nik­ka­la, iLOQ, Tale­nom, Pro­fi­lence, Gapps, SOK. notarec.fi

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me