fbpx

Mark­ki­noin­nin tren­dit 2023: kak­si aata, kol­me vee­tä

Lie­nee tur­ha tode­ta, että vii­mei­set vuo­det ovat olleet haas­ta­via ihan jokai­sel­le, niin yri­tys­ten kuin yksi­tyis­hen­ki­löi­den näkö­kul­mas­ta. Muut­tu­vat ja epä­var­mat tilan­teet vai­kut­ta­vat kaik­kien elä­mään. Mark­ki­noin­nin tren­dit­kään eivät syn­ny muus­ta maa­il­mas­ta eril­lään vaan mukai­le­vat suu­rem­pia kehi­tys­suun­tia, jois­ta Sit­ra nos­ti sel­vi­tyk­ses­sään tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen, luon­non ja ihmis­ten kan­to­ky­vyn, val­lan jakau­tu­mi­sen ja talou­del­li­set haas­teet. Koko­sim­me vii­den koh­dan lis­tan (help­po muis­ti­sään­tö: kak­si aata ja kol­me vee­tä), mihin kaik­keen mark­ki­noin­nis­sa kan­nat­tai­si aina­kin panos­taa tule­van vuo­den aika­na.

1. asia­kas­ko­ke­mus: digi rat­kai­see kil­pai­lun

Nyky­ku­lut­ta­jat arvos­ta­vat erin­omais­ta asia­kas­ko­ke­mus­ta, ja jaka­vat her­käs­ti koke­muk­si­aan sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta, niin hyväs­sä kuin pahas­sa. PWC:n tut­ki­muk­sen mukaan jopa 32 % asiak­kais­ta on val­mii­ta vaih­ta­maan kil­pai­le­vaan brän­diin yhden huo­non asia­kas­ko­ke­muk­sen takia.

Digi­ta­li­soi­tu­mi­sen myö­tä yksi tär­keim­mis­tä asia­kas­ko­ke­muk­seen vai­kut­ta­vis­ta asiois­ta on verk­ko­si­vu­jen jou­he­va käy­tet­tä­vyys. Asia­kas ei halua heit­tää aikaan­sa huk­kaan verk­ko­si­vul­la, joka on kan­kea käyt­tää eikä toi­mi intui­tii­vi­sel­la taval­la. Datan avul­la voi­daan saa­da tark­kaa tie­toa verk­ko­si­vu­jen kehi­tys­koh­teis­ta. Suu­rin osa on siir­ty­nyt käyt­tä­mään mobii­li­lait­tei­ta, joten on eri­tyi­sen tär­ke­ää, että koti­si­vut toi­mi­vat opti­maa­li­ses­ti myös, tai eri­tyi­ses­ti, mobii­li­lait­teil­la.

Hyvä asia­kas­ko­ke­mus muo­dos­tuu tehok­kuu­den ja käy­tän­nöl­li­syy­den lisäk­si asian­tun­te­vas­ta, ystä­väl­li­ses­tä pal­ve­lus­ta. Täs­sä apu­na toi­mi­vat esi­mer­kik­si chat­bo­tit, jot­ka tar­joa­vat nope­aa hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua asiak­kaal­le. Chat­bo­tit pal­ve­le­vat myös yri­tys­tä kerä­ten arvo­kas­ta tie­toa asiak­kai­den koke­muk­sis­ta ja käyt­täy­ty­mi­ses­tä, min­kä avul­la voi­daan edel­leen paran­taa asia­kas­ym­mär­rys­tä.

2. ai: (Teko)äly hoi, älä jätä!

Teko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mi­nen, kuten koneil­le puhu­mi­nen ja rää­tä­löi­dyt suo­si­tuk­set, on lisään­ty­nyt vii­me vuo­si­na huo­mat­ta­vas­ti. Useat mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän paris­sa työs­ken­te­le­vät ovat käyt­tä­neet työs­sään eri­lai­sia teko­ä­ly­so­vel­luk­sia. Uusien väli­nei­den avul­la voi­daan par­haim­mil­laan saa­da tehok­kuut­ta joka­päi­väi­seen teke­mi­seen niin visu­aa­li­ses­sa kuin teks­ti­suun­nit­te­lus­sa.

Teko­ä­ly ei kui­ten­kaan tois­tai­sek­si toi­mi itses­tään vaan vaa­tii aina työ­pa­rik­seen oikean ihmi­sen, joka hal­lin­noi ja ohjaa teko­ä­lyä. Kon­sep­tien suun­nit­te­lu, emo­tio­naa­li­sen tason puhut­te­le­vuus ja poik­keuk­sel­lis­ten näkö­kul­mien löy­tä­mi­nen on edel­leen inhi­mil­li­sen älyn teh­tä­vä. Teko­ä­lyn käyt­tä­mi­nen on lisän­nyt myös kes­kus­te­lua teki­jä­noi­keuk­sien ongel­mal­li­suu­des­ta ja muis­ta eet­ti­sis­tä kysy­myk­sis­tä, kuten tie­don vinou­mis­ta teko­ä­lyn käy­tös­sä.

3. Vas­tuul­li­suus = Vies­tin­tää ja mark­ki­noin­tia

Kulut­ta­jat halua­vat olla muka­na luo­mas­sa kes­tä­väm­pää tule­vai­suut­ta, ja sik­si yri­tyk­sen kan­nat­taa olla läpi­nä­ky­vä ja ker­toa vas­tuul­li­suu­des­taan aina, kun sii­hen on aihet­ta. Vas­tuul­li­suus vai­kut­taa yri­tyk­sen mai­nee­seen nykyis­ten ja poten­ti­aa­lis­ten työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kai­den kes­kuu­des­sa.

Vas­tuul­li­suus­vies­tin­nän tuli­si olla osa jokai­sen yri­tyk­sen tari­naa ja osal­le yri­tyk­sis­tä vas­tuul­li­suus­ra­por­toin­ti on pakol­lis­ta. Tut­ki­mus­ten mukaan osa aidos­ti vas­tuul­li­sis­ta yri­tyk­sis­tä ei vie­lä hyö­dyn­nä vas­tuul­li­suu­ten­sa täyt­tä poten­ti­aa­lia lii­ke­toi­min­nas­saan, sil­lä tämä tie­to ei tavoi­ta koh­de­ryh­miä. Toi­saal­ta yri­tys voi olla kes­kit­ty­nyt vää­riin osa-aluei­siin vas­tuul­li­suu­des­ta vies­ties­sään, mikä aiheut­taa enem­män hait­taa kuin hyö­tyä yri­tyk­sen mai­neel­le.

Mark­ki­noin­nin näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na vas­tuul­li­set yri­tyk­set voi­vat saa­da boos­tia myös esi­mer­kik­si hyvää teke­vien kam­pan­joi­den avul­la, kuten asiak­kaam­me FinnS­va­la Oy, jol­le toteu­tim­me lyhyes­sä ajas­sa yri­tyk­sen tari­naan ja brän­diin sopi­van Sva­la Ukrai­ni ‑lah­joi­tus­kam­pan­jan.

4. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti: vai­ku­ta mie­li­pi­tei­siin ja osto­pää­tök­siin

Maa­il­ma on pul­lol­laan eri­lai­sia foo­ru­mei­ta, jois­sa tuot­teet ja pal­ve­lut ovat arvioin­nin koh­tee­na: kes­kus­te­lu­yh­tei­söt, sosi­aa­li­sen median kana­vat, eri­lai­set pus­ka­ra­diot ja kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lut. Uudet somea­lus­tat, kuten Tik­tok, ovat lisän­neet enti­ses­tään taval­lis­ten ihmis­ten vai­kut­ta­juut­ta videoi­den kerä­tes­sä mil­joo­nia kat­se­lu­ker­to­ja. Jot­ta yri­tys voi saa­da posi­tii­vi­sen kier­teen aikai­sek­si, kan­nat­taa sen käyt­tää har­ki­ten omaan brän­diin­sä sopi­via sanan­saat­ta­jia ja puo­les­ta­pu­hu­jia.

Hubs­po­tin kulut­ta­ja­ky­se­lyn mukaan nuo­rem­man suku­pol­ven kulut­ta­jat luot­ta­vat tuo­te­suo­si­tuk­sis­sa enem­män vai­kut­ta­jiin kuin per­heen ja ystä­vien suo­si­tuk­siin. Mik­si näin? Vaik­ka kaik­ki oli­si­vat oman elä­män­sä koke­mus­asian­tun­ti­joi­ta, ovat vai­kut­ta­jat tutus­tu­neet huo­mat­ta­vaan mää­rään eri­lai­sia tuot­tei­ta, mikä lisää hei­dän uskot­ta­vuut­taan eri tuot­tei­den suo­sit­te­lus­sa. Lisäk­si vai­kut­ta­jien uskot­ta­vuus ja luo­tet­ta­vuus perus­tuu hei­dän pit­kä­jän­tei­seen työ­hön­sä inhi­mil­li­se­nä vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tei­den raken­ta­ja­na. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nil­la voi­daan luo­da brän­di­tie­toi­suut­ta, luot­ta­mus­ta, asia­kas­suh­tei­ta ja tavoit­ta­vuut­ta.

5. Videot, videot ja aina vaan videot

Kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa, liik­ku­va kuva vie­lä­kin enem­män. Videot ovat teho­kas tapa tari­noi­den ker­to­mi­seen, mie­li­ku­vien tuot­ta­mi­seen ja koh­de­ryh­mien sitout­ta­mi­seen. Ras­kaat ajat vaa­ti­vat vas­ta­pai­nok­si viih­dyt­tä­vyyt­tä ja ilois­ta yllä­tyk­sel­li­syyt­tä.

Lyhyet 15–30 sekun­nin videot kas­vat­ta­vat suo­sio­taan enti­ses­tään tule­va­na­kin vuon­na. Lyhyt­vi­deo­mark­ki­noin­nil­la saa­daan Hubs­po­tin sel­vi­tyk­sen mukaan tehok­kaim­min tulos­ta ja par­hai­ten tuot­toa. Video­si­säl­löil­lä kat­so­jien huo­mio saa­vu­te­taan pidem­mäk­si aikaa kuin staat­ti­sil­la, kuvaa ja teks­tiä sisäl­tä­vil­lä sisäl­löil­lä. Videot ovat teho­kas kei­no eten­kin mil­le­ni­aa­lien ja nuor­ten aikuis­ten huo­mion saa­mi­seen. Yri­tyk­set voi­vat raken­taa tehok­kaas­ti ima­go­aan ja sitä kaut­ta hou­kut­te­le­vuut­taan videoi­den avul­la. Myös eri­lai­set verk­koon strii­mat­ta­vat video­lä­he­tyk­set kas­va­vat enti­ses­tään.

Min­na Jar­va, copyw­ri­ter trai­nee

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me