fbpx

Mis­sion­men on hyvis­ten puo­lel­la

Vaik­ka talou­den mit­ta­rit näyt­tä­vät ylös­päin, menes­tys ei jakau­du Suo­mes­sa tasai­ses­ti. Hädä­na­lais­ten mää­rä on jopa kas­va­nut, ja lei­pä­jo­not piden­ty­neet. Turus­sa toi­mi­va Ope­raa­tio Ruo­ka­kas­si jakoi vii­me vuon­na 785 ton­nia ruo­kaa, joka saa­tiin kokoon hävik­ki­ruo­kaa kerää­mäl­lä. Siis syö­mä­kel­pois­ta ravin­toa, joka oli­si ilman vapaa­eh­tois­ta keräys­työ­tä pää­ty­nyt kaa­to­pai­kal­le.

Mis­sion­men Suo­men Lii­ke­mies­ten Lähe­tys­liit­to jär­jes­tää Ope­raa­tio Ruo­ka­kas­sin kans­sa keräyk­sen, jol­la rahoi­te­taan hävik­ki­ruo­an keräyk­seen han­ki­tun kuor­ma-auton yllä­pi­toa. Auton avul­la ruo­kaa voi­daan kerä­tä laa­jem­mal­ta alu­eel­ta ja aut­taa yhä useam­pia ahdin­gos­sa elä­viä. Hävik­ki­ruo­an kerää­mi­nen hyö­ty­käyt­töön on jär­ke­vää ja myös eko­lo­gis­ta. Keräyk­seen voi osal­lis­tua osoit­tees­sa www.missionmen.fi/lahjoitukset.

Mis­sion­me­nin ilmeen uudis­tuk­ses­ta sekä verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta on vas­tan­nut digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen Työ­maa.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me