fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Kuka kai­paa satun­nais­ta Face­book-tyk­kää­jää?

”Kom­men­toi alle kenen kans­sa teki­sit sitä tai tätä taik­ka läh­ti­sit sin­ne tai tän­ne. Face­book ei osal­lis­tu arvon­taan.”

Onko joku muu­kin näh­nyt täl­lai­sen mai­nos­kam­pan­jan sosi­aa­li­sen median kana­vis­saan? Jos­kus se voi olla teho­kas­ta mark­ki­noin­tia, mut­ta usein se ker­too sii­tä, että on pää­tet­ty ”teh­dä edes jotain”, ja nopeas­ti kat­sot­tu, mitä muut ovat tou­hun­neet sosi­aa­li­sen median kana­vis­saan. Vaik­ka suu­rin hype on jo taka­na­päin, joil­lain yri­tyk­sil­lä tun­tuu ole­van pakon­omai­nen tar­ve mita­ta onnis­tu­mis­taan sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa Face­book-sivun­sa tyk­käys­ten mää­räl­lä.

Todel­li­suu­des­sa sen Tam­pe­reel­la toi­mi­van hie­ro­jan kan­nat­tai­si miet­tiä, hyö­tyy­kö hän mil­lään taval­la rova­nie­me­läi­ses­tä Face­book-sivun­sa tyk­kää­jäs­tä. Aika pit­kä mat­ka on läh­teä hie­rot­ta­vak­si, vaik­ka toi­min­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa herät­täi­si luot­ta­mus­ta. Tulee mie­leen tois­sa vuo­si­kym­men, jol­loin Intel toi mark­ki­noil­le tehok­kai­ta pöy­tä­tie­to­ko­nei­ta Pen­tium-brän­di­ni­mel­lä. Vuon­na 93 jul­kais­tut ensim­mäi­set Pen­tiu­mit toi­mi­vat 60 ja 66 mega­hert­sin kel­lo­taa­juuk­sil­la. Tek­niik­ka kehit­tyi nopeas­ti, ja 120 mega­hert­sin ver­sio tuli mark­ki­noil­le maa­lis­kuus­sa 1995. Kan­san kes­kuu­des­sa mega­hert­seis­tä tuli yhtäk­kiä mit­ta­ri, jol­la mitat­tiin pöy­tä­tie­to­ko­nei­den tehoa. Konei­den val­mis­ta­jat huo­ma­si­vat tämän, ja alkoi­vat val­mis­taa tie­to­ko­nei­ta, joi­den kel­lo­taa­juu­det oli­vat suh­tees­sa tar­peet­to­man kor­kei­ta koneen muu­hun tehoon näh­den.

Jos­sain mää­rin pie­nen yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa Face­book-sivu­tyk­käys­ten kyt­tää­mi­nen vetää ver­to­ja 90-luvun mega­hert­si­huu­maan. Samoin kuin 90-luvun koke­mat­to­man pöy­tä­tie­to­ko­neen osta­jan oli­si kan­nat­ta­nut kat­soa huo­lel­la, mitä mui­ta omi­nai­suuk­sia tie­to­ko­neet pitä­vät sisäl­lään, 2010-luvun koke­mat­to­man some-mark­ki­noi­jan kan­nat­tai­si istua alas ja miet­tiä perin poh­jin, mik­si ja mil­lä taval­la sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tou­hua­mi­nen toi­mii myyn­nin tuke­na. Vas­ta sen jäl­keen on aika aset­taa tavoit­teet ja virit­tää mit­ta­rit mit­taa­maan onnis­tu­mi­sia.

Vil­le Koi­vu­nie­mi, Junior Copyw­ri­ter

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me