fbpx

Syvem­pää digi­taa­lis­ta osaa­mis­ta

Vuo­den vaih­tees­sa Työ­maal­la aloit­ti Web Deve­lo­per, jon­ka osaa­mi­nen vah­vis­taa enti­ses­tään toi­mis­ton pal­kit­tua digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den osaa­mis­ta. Teh­tä­vään rek­ry­toi­tiin Ans­si Hau­ta­mä­ki, joka siir­tyi Työ­maal­le digi­taa­li­sen vies­tin­nän ohjel­mis­to­ta­los­ta Koo­di­vii­da­kos­ta.

”On hie­noa, että saa­tiin meil­le tek­nis­tä lisä­mus­ke­lia”, tote­aa Työ­maan Digi­tal Crea­ti­ve Direc­tor Pasi Leh­ti­nen tyy­ty­väi­se­nä Ans­sin rek­ry­toin­nis­ta. Kun tek­ni­nen asian­tun­ti­ja työs­ken­te­lee osa­na tii­miä, tek­nii­kan ja jär­jes­tel­mien aiheut­ta­mat mah­dol­li­set kari­kot voi­daan vält­tää jo digi­taa­lis­ten toteu­tus­ten suun­nit­te­lus­sa. Se tekee Työ­maan suun­nit­te­lu­työs­tä entis­tä ket­te­räm­pää ja jous­ta­vam­paa. Tek­ni­sen osaa­mi­sen lisä­mus­ke­lei­den ansios­ta Työ­maal­la myös tes­ta­taan suun­ni­tel­lut digi­taa­li­set toteu­tuk­set.

Ans­sil­la on run­saas­ti koke­mus­ta muun muas­sa verk­ko­si­vu­jen ja ‑jul­kai­su­jen toteu­tuk­sis­ta sekä säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nis­ta. Kun työ­his­to­ri­aa on ker­ty­nyt myös Oulun Puhe­li­men ISP-pal­ve­lin­ten yllä­pi­tä­jä­nä, on Työ­maal­la nyt todel­lis­ta syvä­osaa­mis­ta ver­kos­ta ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me