fbpx

Työ­maa pal­kit­tiin taas

Suo­men Mark­ki­noin­ti­liit­to MAR­Kin jär­jes­tä­mäs­sä Kul­ta­jy­vä-ilmoi­tus­kil­pai­lus­sa on pal­kit­tu vuo­den 2015 iske­vim­mät leh­ti-ilmoi­tuk­set ja julis­teet. Työ­maan suun­nit­te­le­ma Pons­se 45 vuot­ta pal­kit­tiin kisas­sa hopea- ja rau­ta­jy­väl­lä.

Rau­ta­jy­vä ei nimes­tään huo­li­mat­ta ole vähä­pä­töi­nen pal­kin­to – se on päin­vas­toin tun­nus­tus, joka luo­vu­te­taan kisan ylei­söää­nes­tyk­sen voit­ta­jal­le. Hopea­jy­vän saa­mi­ses­ta päät­tää ammat­ti­lais­raa­ti, joka tote­si Pons­se 45 vuot­ta ‑ilmoi­tuk­ses­ta näin:

”Iske­vä ja yksin­ker­tai­suu­des­saan vai­kut­ta­va.”

Voit­toi­saan Työ­maan Pons­se-tii­miin kuu­lui­vat Tom­mi Levy, Hen­na Ryy­nä­nen, Juha Mik­ki­lä, Mii­ka Sak­si ja Saa­ra Orvo­la. Orvo­la ker­too, että Pons­sen kans­sa on teh­ty töi­tä vuo­des­ta 2007 saak­ka. ”On hie­noa näh­dä, miten pit­kä yhteis­työ ja hyvä tun­te­mus asiak­kaas­ta syn­nyt­tä­vät aina uudes­taan lois­ta­via ideoi­ta – ne ovat tämän työn suo­la ja jyvät”, Orvo­la tii­vis­tää.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me