fbpx

Uusi mal­li työs­sä­op­pi­mi­seen pro bono

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö pyy­si vii­me vuon­na tar­jouk­sia mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­toi­mis­toil­ta Työ­elä­mä 2020-hank­kee­seen liit­ty­vän Kehit­tä­mis­pol­ku-tes­tin lan­see­rauk­sen suun­nit­te­luun. Kysees­sä on kan­sal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä han­ke, joka laa­je­nee suun­nit­te­lun jäl­keen toteu­tus­vai­hee­seen. Tämän vuok­si tar­jous­kil­pai­lu kiin­nos­ti monia Suo­men huip­pu­toi­mis­to­ja – kisaan osal­lis­tui niis­tä yhdek­sän.

Kil­pai­lun voit­ti yli­voi­mai­ses­ti Työ­maa. Tar­jouk­sia arvioi­taes­sa käy­tet­tiin sekä laa­dul­li­sia että hin­noit­te­luun liit­ty­viä kri­tee­rei­tä. Laa­tu­kri­tee­rit jaet­tiin nel­jään ryh­mään: moni­ka­na­vai­seen vies­tin­tään sovel­tu­vat rat­kai­sut, kon­sep­tin erot­tu­vuus, ydin­vies­tien ymmär­ret­tä­vyys ja tar­jouk­seen kuu­lu­vat case-työn sel­keys. Laa­tu­pis­tei­tä oli jaos­sa yhteen­sä 60 – Työ­maan saa­ma pis­te­mää­rä oli 57, lähes täy­det pis­teet joka osios­ta. Kaik­kien toi­mis­to­jen laa­tu­pis­tei­den kes­kiar­vo jäi niin­kin alhai­sek­si kuin 37.

Hin­ta­ver­tai­lus­sa Työ­maa ei suin­kaan ollut kil­pai­lun hal­vin, mut­ta kovat laa­tu­pis­teet nos­ti­vat Työ­maan koko­nais­ver­tai­lun voit­toon sel­keäl­lä erol­la seu­raa­van toi­mis­toon.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Vesa Pil­to­nen pitää kovas­sa seu­ras­sa saa­vu­tet­tua voit­toa mer­kit­tä­vä­nä saa­vu­tuk­se­na. ”Jul­ki­sis­sa kil­pai­lu­tuk­sis­sa on se hyvä puo­li, että pää­sem­me kat­so­maan mil­lä kor­keu­del­la rimaa pide­tään. Täs­sä näh­tiin että Työ­maan laa­tu kes­tää ver­tai­lun, oli­pa vas­tas­sa kuka tahan­sa. Ja sil­loin mei­dän hin­tam­me­kin ovat koh­dal­laan, jos emme ole kal­lein mut­ta emme myös­kään hal­vin. Ja tie­ten­kin lopul­ta hin­nan sopi­vuut­ta voi arvioi­da vain yhdel­tä kan­nal­ta: mikä oli asiak­kaan saa­ma hyö­ty. Täs­sä me onnis­tum­me poik­keuk­set­ta erin­omai­ses­ti.”

Työ­maan ideoi­ma ja toteut­ta­ma Kehit­tä­mis­pol­ku löy­tyy tääl­tä.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me