fbpx

Design edel­lä, luo­vuus katos­sa

Tont­ti­ko­ko pää­kau­pun­ki­seu­dul­la pie­ne­nee. Sil­ti oma­ko­ti­ta­lol­ta toi­vo­taan väl­jyyt­tä ja laa­tua – ja ehkä myös jous­ta­vuut­ta elä­män­ti­lan­teen mukaan. Odo­tuk­set ark­ki­teh­tuu­ril­le­kin ovat kor­keat. Kuin­ka kysyn­tään vas­ta­taan?

Suo­men muut­to­val­mii­den oma­ko­ti­ta­lo­jen ykkö­nen Design-Talo läh­ti etsi­mään vas­taus­ta – desig­nis­ta. Tar­kan mark­ki­na­tut­ki­muk­sen jäl­keen haas­te esi­tet­tiin ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Hut­tu­nen-Lipas­ti-Pak­ka­sel­le, ja tiuk­ka­ryt­mi­sen pro­jek­tin päät­teek­si syk­syn 2016 Habi­ta­re-mes­suil­la ylei­söl­le esi­tel­tiin täy­sin uuden­lai­nen oma­ko­ti­ta­lo. Se oli Pala.

Pala on luo­vas­ti toteu­tet­tu ja desig­nil­taan vii­meis­tel­ty oma­ko­ti­ta­lo, joka rää­tä­löi­dään aina asiak­kaan toi­vei­den ja ton­tin vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti eri­ko­koi­sis­ta, val­miik­si suun­ni­tel­luis­ta palois­ta yhdek­si toi­mi­vak­si koko­nai­suu­dek­si. Palaa voi myös myö­hem­min laa­jen­taa hel­pos­ti – se on suun­ni­tel­tu sel­lai­sek­si.

Palan lan­see­rauk­sen hoi­ti luo­va suun­nit­te­lu­toi­mis­to Työ­maa. Lop­pu­tu­lok­se­na Habi­ta­res­sa näh­tiin koko­nai­nen, 50-neliöi­nen Pala, 100-neliöi­sel­lä ton­til­la kera aidon nur­mi­kon ja ome­na­puun. Sen tuek­si val­jas­tet­tiin mediat – sekä sosi­aa­li­nen että perin­tei­nen – ja sisus­tus­toi­mit­ta­ja Han­na Suma­rin joh­dol­la Pala sai hui­kean val­ta­kun­nal­li­sen näky­vyy­den.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me