fbpx

Esiin­ty­jä, avus­ta­ja, näyt­te­li­jä tai mal­li!

Meil­lä Työ­maal­la teh­dään pal­jon kame­ra­höm­mia, mikä tar­koit­taa, että etsim­me koko ajan lah­jak­kuuk­sia lins­sin parem­mal­le puo­lel­le. Roo­li­tam­me jat­ku­vas­ti still- ja video­ku­vauk­siin mai­nos­kas­vo­ja, eli eri ikäi­siä, ‑näköi­siä ja kokoi­sia per­soo­nal­li­sia ihmi­siä, jot­ka tyk­kää­vät esiin­tyä.

Aiem­pi esiin­ty­mis­ko­ke­mus ei ole vält­tä­mä­tön­tä. Kei­kois­ta mak­se­taan kor­vaus kuvaus­ten kes­ton, mate­ri­aa­lin käyt­töyh­tey­den ja käy­tön laa­juu­den mukaan.

Täy­tä cäs­ting-löma­ke tie­doil­la­si ja lataa mukaan tuo­re koko­var­ta­lo- ja kas­vo­ku­va sekä lyhyt, n. 30 sek. esit­te­ly­vi­deo, mikä­li olet kiin­nos­tu­nut myös video­töis­tä.

Kii­tos ja kuvaa­mi­siin!

Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai
Max. tie­dos­ton koko: 128 MB.
    Tie­to­suo­ja(Pakol­li­nen)