fbpx

Oulun Ajan kans­sa ‑radio-ohjel­ma

Campaign

Hou­ku­tel­lak­seen osaa­jia kiin­nos­tu­maan itses­tään Oulu lai­na­si het­ken sil­le omi­nais­ta aikaa radion kuun­te­li­joil­le, kun kau­pun­ki pää­si kuu­lu­viin jou­he­va­na Ajan kans­sa ‑ohjel­ma­na. Työ­maa loi kam­pan­jal­le kon­sep­tin, joka kuu­lui kau­as.

Yksi Oulun suu­rim­pia haas­tei­ta on, että se miel­le­tään kyl­lä san­gen viih­tyi­säk­si ja elin­voi­mai­sek­si mut­ta samal­la kau­kai­sek­si pai­kak­si, johon on vai­val­lois­ta tul­la.

Kau­pun­gis­sa on pureu­dut­tu vii­me vuo­si­na eten­kin yhteen kysy­myk­seen: miten tuo­daan esiin kau­pun­gin vah­vuu­det moder­nil­la taval­la niin, että Oulu ei ole vain jokin etäi­nen paik­ka kar­tal­la vaan kau­pun­ki, joka pys­tyy tar­joa­maan jotain aidos­ti mer­ki­tyk­sel­lis­tä?

Vas­tauk­se­na tähän Luo­va Työ­maa kiteyt­ti Oulul­le stra­te­gi­sen mark­ki­noin­nin kon­sep­tin, jon­ka mukaan kau­pun­gis­sa aikaa on vähän enem­män kuin muu­al­la Suo­mes­sa – ja mikä paras­ta, jokai­nen voi käyt­tää sen juu­ri halua­mal­laan taval­la! Vaik­ka Oulun aika ja sen tulok­se­na syn­ty­vät inno­vaa­tiot ja kult­tuu­ri­tuot­teet ovat vil­le­jä ja vetoa­via, lupaus Oulun ajas­ta perus­tuu aidoil­le oulu­lai­sil­le fak­toil­le.

Radio-ohjel­ma ima­gol­li­se­na mark­ki­noin­ti­na

Työ­maan teh­tä­vä­nä oli saa­da Oulun aika kuu­lu­viin kau­pun­gin havit­te­le­mal­le koh­de­ryh­mäl­le, pää­kau­pun­ki­seu­dun kor­kea­kou­lu­te­tuil­le osaa­jil­le. Sik­si Oulu lai­na­si syk­syl­lä 2023 het­ken aikaan­sa radion kuun­te­li­joil­le, kun kau­pun­ki pää­si kuu­lu­viin jou­he­va­na Ajan kans­sa ‑ohjel­ma­na Radio Hel­sin­gin taa­juuk­sil­la.

Ohjel­maa kuun­nel­les­sa oli lupa pysäh­tyä, päh­käil­lä ja oival­lel­la asioi­ta kai­kes­sa rau­has­sa. Tee­moi­na oli­vat koh­de­ryh­mäl­le Oulus­sa tär­keät asiat, esi­mer­kik­si kult­tuu­ri, asu­mi­nen ja työ­elä­män mah­dol­li­suu­det, joi­ta ruo­dit­tiin ohjel­mas­sa ajan kans­sa ja höt­kyi­le­mät­tä.

Juon­ta­jik­si ohjel­maan kiin­ni­tet­tiin koko kan­san rakas­ta­ma Ernest Law­son ja Radio Hel­sin­gil­le aiem­min­kin juon­to­töi­tä teh­nyt Asta Salo­maa. Molem­mil­la oli jo val­miik­si van­kat kyt­kök­set Ouluun: Ernest on hel­sin­ki­läis­ty­nyt oulu­lai­nen viih­teen monio­saa­ja, Asta taas oulu­lais­tu­nut hel­sin­ki­läi­nen kult­tuu­rin­tuot­ta­ja.

Ajan kans­sa ‑ohjel­maa lähe­tet­tiin syk­syn ajan kah­den­tois­ta jak­son ver­ran pri­me­ti­me-aikaan aina maa­nan­tai-ilta­päi­vi­sin. Ohjel­ma ei ollut kah­den tun­nin mit­tai­nen mai­nos Oulus­ta, vaan aidos­ti ren­toa läs­nä­oloa ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta huo­ku­va paus­si arki­kii­rei­den lomas­sa.

Ernes­tin ja Astan pori­na­soh­val­la jut­te­li­vat ajan­koh­tai­set vie­raat, joil­la jokai­sel­la on oma ins­pi­roi­va koke­muk­sen­sa Oulun erin­omai­suu­des­ta. Jutus­te­lu­het­kis­sä kuul­tiin mer­kit­tä­viä ja mer­kil­li­siä vai­kut­ta­jia eri aloil­ta aina maa­il­man­kuu­lus­ta astro­ku­vaa­ja J‑P Met­sä­vai­nios­ta huip­pu­yh­tye Blind Chan­ne­liin, kiek­ko­täh­ti Mar­ko “Mör­kö” Ant­ti­las­ta R/H‑muotibrändin toi­seen luo­jaan Emi­lia Her­nes­nie­meen ja Ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kiso­jen kek­si­jäs­tä oulu­lai­sen inno­vaa­tion eko­be­to­nin asian­tun­ti­jaan.

Radio-ohjel­man lisäk­si Hel­sin­gin Kai­vo­huo­neel­la toteu­tet­tuun Ajan kans­sa Oulus­sa ‑tapah­tu­ma 2.11. Tapah­tu­mal­la halut­tiin tuo­da Oulu ja sen aika yhden illan ajak­si koet­ta­vik­si ja nau­tit­ta­vik­si Hel­sin­kiin.

Poh­ja­na Oulun kau­pun­kibrän­di

Ohjel­man mark­ki­noin­nin visu­aa­li­suu­den poh­ja­na oli Oulun kau­pun­kibrän­di. Video­ma­te­ri­aa­leis­sa, kuten myös itse radio-ohjel­mas­sa, hyö­dyn­net­tiin myös Oulun brän­di­musiik­kia ja ääni­lo­goa.

Ohjel­ma­kau­den aika­na kus­ta­kin jak­sos­ta teh­tiin some­pos­tauk­sia ja mai­nok­sia, jois­sa vink­kail­tiin jak­so­jen vie­rais­ta ja tee­mois­ta. Myös juon­ta­jat jakoi­vat omil­la some­ti­leil­lään run­saas­ti viral­lis­ta ja epä­vi­ral­lis­ta mate­ri­aa­lia ohjel­mas­ta pit­kin syk­syä.

Kam­pan­ja levit­täy­tyi näyt­tä­väs­ti myös Hel­sin­gin katu­ku­vaan. Näky­vyyt­tä toi­vat niin suu­ret digi­pin­nat­kuin ratik­ka­näy­töt­kin, jois­ta jäl­kim­mäi­siä hyö­dyn­net­tiin vaih­tu­vin sisäl­löin koko ohjel­ma­kau­den ajan aina maa­nan­tai­sin: näin koh­de­ryh­mä sai muis­tu­tuk­sen heil­le lai­na­tus­ta lisä­ajas­ta myös mat­kus­taes­saan.

Lop­pu­tu­lok­se­na posi­tii­vis­ta ajat­te­lua Oulua koh­taan

Ajan lai­naa­mi­nen radio-ohjel­man kaut­ta juu­ri oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le syn­nyt­ti dia­lo­gia ja edis­ti posi­tii­vis­ta ajat­te­lua Oulua koh­taan. Väes­tös­tä 18 % pitää Oulua kiin­nos­ta­va­na asuin­paik­ka­kun­ta­na, mut­ta kam­pan­jan huo­man­neis­ta samaa sanoo jopa 57 %*.

59 %

kam­pan­jan huo­man­neis­ta* piti sitä kiin­nos­ta­va­na.

2/3

kam­pan­jan huo­man­neis­ta* oli kuun­nel­lut vähin­tään yhtä jak­soa.

25–30 %

kor­keam­pi kuun­te­li­ja­mää­rä.

88 %

ohjel­ma­si­vun kävi­jöis­tä kuun­te­li stream­jia.

148 000

net­to­kon­tak­tia radio­mai­non­nal­la.

300 000

tavoi­tet­tua käyt­tä­jää sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.

* Spon­sor Insight Fin­land/T­rac­ker-kam­pan­ja­mit­taus 10–12/2023
** ver­rat­tu­na mui­hin samas­sa ohjel­ma­blo­kis­sa pidem­pään pyö­ri­nei­siin ohjel­miin, Finnpanel/Kansallinen radio­tut­ki­mus

Näis­tä Työ­maa vas­ta­si:

  • kon­sep­ti­suun­nit­te­lu
  • kam­pan­ja­suun­nit­te­lu
  • kam­pan­jail­me
  • valo­ku­vaus
  • ani­moin­ti
  • kam­pan­ja­si­vus­ton suun­nit­te­lu ja tuo­tan­to
  • digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti
  • sosi­aa­li­nen media
  • tapah­tu­ma­tuo­tan­to

Ohjel­ma tuo­tet­tiin yhteis­työs­sä Radio Hel­sin­gin kans­sa.