fbpx

Hoi­va­ti­lat

Brand / Visual Identity / Campaign / Video

Hoi­va­ti­lat on vuon­na 2008 perus­tet­tu kiin­teis­tö­ke­hi­tys­yh­tiö, joka raken­nut­taa ainut­laa­tui­sel­la toi­min­ta­mal­lil­la hoi­van, kas­va­tuk­sen ja
yhteis­kun­nal­lis­ten pal­ve­lu­jen kiin­teis­tö­jä niin jul­ki­sen, yksi­tyi­sen kuin kol­man­nen sek­to­rin tar­pei­siin. Työ­maa on kir­kas­ta­nut Hoi­va­ti­lo­jen brän­diä ja puke­nut pää­vies­te­jä eri kana­viin ja medioi­hin jo useam­man vuo­den ajan.

BRÄNDIUUDISTUS

Hoi­va­ti­lat raken­nut­taa rää­tä­löi­ty­jä yhteis­kun­ta­kiin­teis­tö­jä: hoi­va­ko­te­ja, päi­vä­ko­te­ja, kou­lu­ja sekä eri toi­min­to­ja yhdis­tä­viä pal­ve­lu­kort­te­lei­ta. Hoi­va­ti­lat vuo­kraa tilat pit­kil­lä sopi­muk­sil­la asiak­kail­leen, joi­ta ovat sote- ja kas­va­tusa­lan yri­tyk­set, yhdis­tyk­set ja jär­jes­töt sekä kun­nat ja hyvin­voin­tia­lu­eet. Toi­min­ta­mal­liin kuu­luu, että tilo­jen käyt­tä­jät osal­lis­tu­vat aina koh­teen suun­nit­te­luun. Koti­mai­sel­la Hoi­va­ti­loil­la on yli 250 kiin­teis­tö­koh­det­ta Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa, ja yhtiö on osa euroop­pa­lais­ta hyvin­voin­ti­kiin­teis­töi­hin eri­kois­tu­nut­ta Aedi­fica-kon­ser­nia.

Vii­me vuo­si­na voi­mak­kaas­ti kas­va­neen Hoi­va­ti­lo­jen posi­tio ja mai­ne “päi­vä­ko­te­ja pel­lon lai­dal­le” raken­nut­ta­vas­ta toi­mi­jas­ta ei vas­tan­nut enää nyky­ti­laa, jos­sa yhtiö on kas­vu­kes­kus­ten kump­pa­ni ja kau­pun­kien kehit­tä­jä. Asia­kas halusi myös, että sään­nel­lyn vies­tin­nän pörs­sis­tä pois­tu­mi­sen jäl­keen aktii­vi­sen vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin kult­tuu­ri jat­kui­si.

Työ­maa läh­ti brän­di­työ­hön Hoi­va­ti­lo­jen kans­sa työ­pa­ja­työs­ken­te­lyl­lä. Brän­din kir­kas­tuk­ses­sa tavoit­tee­na oli tuo­da sel­keäm­min esiin Hoi­va­ti­lo­jen roo­li suh­tees­sa raken­nus­yh­tiöi­hin ja kiin­teis­tö­si­joit­ta­jiin. Ymmär­rys­tä lisää­mään luo­tiin sel­keä asia­kas­lu­paus ja kär­ki­vies­tit. Samal­la tuli vah­vis­taa mie­li­ku­vaa luo­tet­ta­vas­ta, vas­tuul­li­ses­ta toi­mi­jas­ta ja yhteis­kun­nan raken­ne­muu­tok­sen ymmär­tä­väs­tä aktii­vi­ses­ta, inno­va­tii­vi­ses­ta kau­pun­kien kehit­tä­jäs­tä. Hoi­va­ti­lat luo uusia arjen rat­kai­su­ja ja on aina ihmi­sen puo­lel­la, mis­sä tahan­sa elä­män­vai­hees­sa tai tilan­tees­sa hen­ki­lö onkaan. Slo­ga­nil­la “Alus­ta onneen” tuo­daan esil­le niin ihmi­sen elin­kaar­ta kuin Hoi­va­ti­lo­jen roo­lia tila­rat­kai­su­jen mah­dol­lis­ta­ja­na eri pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le.

Pää­suun­nit­te­li­jat Annik­ki ja Veik­ka

Kos­ka Hoi­va­ti­lo­jen koh­tei­ta on alus­ta läh­tien suun­nit­te­le­mas­sa myös tilo­jen käyt­tä­jät, eli asuk­kaat, asiak­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta, on asia­kas­tyy­ty­väi­syys ollut huip­pu­luok­kaa. Työ­maa halusi antaa kas­vot heil­le, joi­ta var­ten tilo­ja yli­pää­tään raken­ne­taan. Pää­suun­nit­te­li­ja-kon­sep­ti­ku­vis­sa esiin­ty­vät eri ikäi­set kau­pun­ki­lai­set Veik­ka ja Annik­ki, jot­ka tar­vit­se­vat arkeen­sa heil­le rää­tä­löi­tyä tilaa. Työ­maan suun­nit­te­le­mat valo­ku­vat ovat Onni Wil­ja­mi Kin­nusen lins­sis­tä.

Net­ti­si­vu-uudis­tuk­sen tavoit­tei­ta oli­vat toi­min­nal­li­suus ja uuden visu­aa­li­sen ilmeen sula­va tar­joi­lu niin van­hoil­le kuin uusil­le asiak­kail­le. Net­ti­si­vus­ton sisäl­töä sekä sen laa­juut­ta ja raken­net­ta on kehi­tet­ty ajan mit­taan eri vies­tin­tä­kam­pan­joi­den ja ‑toi­men­pi­tei­den tar­pei­den vaa­ti­mal­la taval­la.

video­tuo­tan­toa ohjaa for­maat­ti

Refe­rens­si­vi­deoi­den suju­vaa ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta tuo­tan­toa var­ten luo­tiin oma for­maat­ti ja tuo­tan­to­mal­li – val­mis­tuu­han Hoi­va­ti­lo­jen koh­tei­ta vuo­sit­tain jopa kym­me­niä. Pelk­kien tyh­jien, klii­nis­ten raken­nus­ten kuvaa­mi­sen sijaan Hoi­va­ti­lo­jen päi­vä­ko­dit, kou­lut, hoi­va- ja tur­va­ko­dit sekä pal­ve­lu­kort­te­lit tule­vat esi­tel­lyik­si aito­jen käyt­tä­jä­ker­to­mus­ten kaut­ta samal­la riit­tä­vää tek­nis­tä ja talou­del­lis­ta infoa pää­tök­sen­teon tuek­si tar­jo­ten. Myös Hoi­va­ti­lo­jen toi­min­ta­mal­lia ja teke­mis­tä eri näkö­kul­mis­ta on vies­tit­ty eri­lai­sil­la kon­sep­toi­duil­la video­to­teu­tuk­sil­la.

Kaik­kiin videoi­hin voit tutus­tua Hoi­va­ti­lo­jen You­Tu­be-kana­val­la.
Työ­maan video­tuo­tan­nois­ta voit lukea lisää Nöi­sen sivuil­la: noise.tyomaa.com

Raken­nut­ta­ja­pääl­li­kön toi­men­ku­vaa avaa­val­la videol­la ker­ro­taan Hoi­va­ti­lo­jen roo­lis­ta hank­kees­sa ja samal­la tutus­tu­taan yhteen Hoi­va­ti­lo­jen asia­kas­ra­ja­pin­nan avain­te­ki­jöis­tä: Leh­don Jariin.

TUOTTEISTAMINEN JA KONSEPTOINTI

PALVELUKORTTELI ON ARVOALUE

Brän­di­työn lisäk­si Hoi­va­ti­lat kut­sui Työ­maan mukaan tuot­teis­ta­mis­pro­jek­tiin, jota veti myyn­nin näkö­kul­mas­ta Nos­te Oy. Työ­maan sar­ka oli luo­van mark­ki­noin­ti­kon­sep­tin luo­mi­nen.

Pal­ve­lu­kort­te­li on kiin­teis­tö­ke­hi­tys­han­ke, joka yhdis­tää moni­muo­tois­ta asu­mis­ta, hoi­vaa ja arjen päi­vit­täi­siä pal­ve­lu­ja. Kuih­tu­van lähiön osta­ri tai sisäil­maon­gel­man vuok­si sul­jet­tu kou­lu­ra­ken­nus on meil­le kai­kil­le var­sin tut­tu näky. Perin­tei­ses­ti kau­pun­git ja kun­nat ovat rat­kai­seet ongel­man kaa­voit­ta­mal­la lisää asun­to­ja, mut­ta aluei­den pal­ve­lut katoa­vat, kun niil­le vara­tut ton­tit raken­ne­taan toi­seen käyt­töön. Mones­ti mark­ki­naeh­toi­nen asu­mi­nen myös jyrää eri­tyis­ryh­mien, ikään­ty­nei­den ja läheis­tä sijain­tia edel­lyt­tä­vät lap­si­per­hei­den pal­ve­lut. Hoi­va­ti­lat läh­ti mal­lin­ta­maan kiin­teis­tö­rat­kai­sua uusik­si: pal­ve­lu­kort­te­li­hank­keel­la alu­eel­le oli­si saa­ta­vil­la molem­mat, sekä asu­mi­nen että pal­ve­lut.

Työ­maa suun­nit­te­li run­saas­ti yksi­tyis­koh­tia sisäl­tä­vän kon­sep­ti­ku­van, jos­sa esi­tel­lään eloi­sas­ti arvoa­lu­een myyn­tiar­gu­men­tit: kes­tä­vä liik­ku­mi­nen, eri hoi­van ja asu­mi­sen muo­dot sekä kau­pal­lis­ten pal­ve­lu­jen ja eri-ikäis­ten koh­taa­mis­ten luo­mat yhtei­söl­li­syy­den het­ket. Elä­mää vireäs­sä ja yhtei­söl­li­ses­sä kort­te­lis­sa kuvit­ta­maan kut­sut­tiin Onni Wil­ja­mi Kin­nu­nen. Kon­sep­ti­ku­van yksi­tyis­koh­dat suun­ni­tel­tiin niin, että nii­tä voi­daan käyt­tää myös eril­li­si­nä kuvi­na ja kuvas­ta ani­moi­tiin myös hyvän tuu­len video las­keu­tu­mis­si­vul­le sekä some­ka­na­viin.

Arvoa­lue-pää­vies­til­lä huo­mio kään­ne­tään sii­hen, mikä todel­la on arvo­kas­ta. Vies­ti nojaa myös Hoi­va­ti­lo­jen omiin arvoi­hin: vas­tuun­tun­toon, aktii­vi­suu­teen ja roh­keu­teen.

KUNTAMARKKINAT JA Lan­see­raus

Pal­ve­lu­kort­te­li lan­see­rat­tiin kun­ta-alan suu­rim­mas­sa tapah­tu­mas­sa Kun­ta­mark­ki­noil­la syys­kuus­sa 2022. Lan­see­raus­toi­men­pi­tei­tä var­ten Työ­maa suun­nit­te­li mes­suo­sas­ton, mes­su­kä­vi­jöi­tä akti­voi­van vas­tuul­li­suus­kär­jel­lä kul­ke­van äänes­tyk­sen sekä pre­sen­taa­tio­ma­te­ri­aa­lit tie­tois­ku­ja var­ten. Tapah­tu­maa ennak­ko­mark­ki­noi­tiiin sekä asiak­kaan omas­sa uutis­kir­jees­sä että sidos­ryh­mä­leh­des­sä. Rin­nal­la toteu­tet­tiin print­ti- ja digi-ilmoi­tuk­sia koh­de­ryh­män pää­me­di­aan Kun­ta­leh­teen.

Tuke­via mate­ri­aa­le­ja kon­sep­tin lan­see­rauk­sel­le oli­vat myös kes­kus­te­luoh­jel­ma Hoi­va­ti­lat Stu­dio, jos­sa pal­ve­lu­kort­te­leis­sa toi­mi­vat ope­raat­to­rit ker­toi­vat koke­muk­sis­taan ja Hoi­va­ti­lo­jen kon­sep­tin sovel­tu­vuu­des­ta omien lii­ke­toi­min­to­jen­sa mah­dol­lis­ta­ja­na.

VIESTINTÄSTRATEGIA

Hoi­va­ti­lat on yri­tys, joka ope­roi ydin­lii­ke­toi­min­nas­saan niin jul­ki­sen kuin kau­pal­li­sen sek­to­rin sekä ali­hank­ki­joi­den, kump­pa­nei­den ja asiak­kaan välil­lä. Hank­keis­ta ja koh­teis­ta ker­toes­sa mark­ki­noin­ti ja vies­tin­tä lyö­vät usein kät­tä yhteen. Mark­ki­noin­nin ja yri­tys­vies­tin­nän yhtei­siä suun­ta­vii­vo­ja ohjaa­vat stra­te­gi­set valin­nat, joi­ta toi­men­pi­teik­si jäsen­tä­mään ryh­tyi Työ­maan vies­tin­tä­toi­mis­to­puo­li Nöi­se.

Uuti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta on saa­tu näin luo­tua sekä vies­tin­näl­li­siä että mark­ki­noin­nil­li­sia sisäl­töä ja toteu­tuk­sia. Vies­tin­tä­suun­ni­tel­man toteu­tu­mis­ta seu­ra­taan ja tule­vai­suu­des­sa myös mit­ta­roi­daan entis­tä parem­pien ja vai­kut­ta­vam­pien tulos­ten saa­mi­sek­si.

Lue lisää teh­dyis­tä vies­tin­nän toi­men­pi­teis­tä Nöi­sen sivuil­ta.