fbpx

Nor­dea mobii­li­pank­ki iPa­dil­le

Työmaa suunnitteli Nordea mobiilipankin iPadille. Lead Designer -tittelillä operoineella Työmaan tiimillä oli vastuullaan käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän suunnittelu yhdessä Nordean yhteistyökumppanin, Tiedon, kanssa.

Suu­rin osa työ­maa­lais­ten ajas­ta kului sovel­lus­ke­hit­tä­jien seu­ras­sa. Koo­da­riyh­teis­työn vas­ta­pai­no­na suun­nit­te­luun vai­kut­ti­vat vah­vas­ti myös Nor­dean lii­ke­toi­min­nan tar­peet. UX- ja UI-suun­nit­te­lun lisäk­si Työ­maa teki suun­nit­te­lun tuek­si Visual Gui­de­li­nes ‑ohjeis­ton ja vas­ta­si sovel­luk­sen käyt­tö­op­pai­den laa­ti­mi­ses­ta.

Puh­taal­ta pöy­däl­tä star­tan­neen pro­jek­tin aika­na works­ho­pat­tiin inten­sii­vi­ses­ti yhteis­poh­jois­mai­sel­la kokoon­pa­nol­la. Taus­toit­ta­van design-tut­ki­muk­sen, luon­nos­te­lun, rau­ta­lan­ka­mal­lien, kon­sep­toin­nin ja pape­ri­pro­to­tyyp­pien poh­jal­ta suun­ni­tel­tiin iPad-mobii­li­pank­ki Suo­meen, Ruot­siin ja Tans­kaan.

Uuden appli­kaa­tion tär­keim­mik­si tavoit­teik­si lin­jat­tiin verk­ko­mak­su­jen ja muun raha­lii­ken­teen hel­pot­ta­mi­nen. Moni­käyt­tö­tu­ki vaa­ti myös pro­fii­lien luon­nin mah­dol­li­suut­ta. Pro­jek­tin mie­len­kiin­toa lisä­si enti­ses­tään laki­py­kä­lien ja pank­ki­käy­tän­tö­jen opet­te­lun ohel­la laa­ja käyt­tä­jä­kun­ta ensi­ker­ta­lai­ses­ta tosi­käyt­tä­jään, joil­le suun­ni­tel­tiin muu­ta­mia ekstra­toi­min­to­ja.

Lataa appli­kaa­tio Applen App Sto­res­ta.

Nordea7
Nordea6
Nordea8
Nordea4
Nordea3
Nordea2
Nordea1
  • UI