fbpx

Opin­To­ri

UI / Visual Identity

Opin­To­ri tar­jo­aa kou­lu­tus­neu­von­taa ja uraoh­jaus­ta Oulun seu­dul­la ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la – yhteis­työs­sä OSAO, Ammat­tio­pis­to Luo­vi ja PSK-Aikuis­opis­to.

Visu­aa­li­nen ilme

Opin­To­ri on oppi­mi­sen monen­kir­ja­va koko­nai­suus – tori, jon­ne kai­ken­lai­set ihmi­set voi­vat tul­la. Raken­sim­me pal­ve­lul­le visu­aa­li­sen ilmeen – logon, graa­fi­set ele­men­tit, verk­ko­pal­ve­lun ulkoa­sun, julis­tei­ta, some­ma­te­ri­aa­le­ja. Voi­ma­kas visu­aa­li­suus väreis­sä ja kuvis­sa raken­taa tun­nis­tet­ta­van ja mie­leen jää­vän iden­ti­tee­tin. Tutus­tu ver­kos­sa www.opintori.info