fbpx

City­Busi­ness

UI / Visual Identity

City­busi­ness on Suo­men kuu­den suu­rim­man kau­pun­gin yhteis­työ­tä, jol­la kau­pun­ke­ja ja nii­den toi­min­taa ava­taan yri­tyk­sil­le uusien tuot­tei­den kehit­tä­mi­sen ja tes­taa­mi­sen tuek­si.

Yhteis­työn perus­ta­na toi­mi­vat avoi­met inno­vaa­tio­alus­tat. Ne ovat elä­viä tes­tiym­pä­ris­tö­jä, jot­ka toi­mi­vat pon­nah­dus­lau­toi­na kes­tä­vään kehi­tyk­seen ja pysy­vien työ­paik­ko­jen luo­mi­seen. City­busi­ness jalos­taa niis­tä älyk­käi­tä eko­sys­tee­me­jä yri­tys­ten pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den kehit­tä­mi­seen ja kan­nat­ta­vaan lii­ke­toi­min­taan.

Alus­to­jen avain­sa­no­ja ovat digi­taa­li­nen yhteis­ke­hit­tä­mi­nen, asuk­kai­den osal­lis­tu­mi­nen ja osal­lis­ta­mi­nen, älyk­käät kau­pun­gin­osat ja kokei­lu­kult­tuu­ri.

Haas­te

City­busi­nek­sen taka­na on 6Aika Avoi­met inno­vaa­tio­alus­tat ‑kär­ki­han­ke, jos­sa Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Tam­pe­re, Tur­ku, ja Oulu yhdis­tä­vät omat inno­vaa­tio- ja kehi­ty­sym­pä­ris­tön­sä avoi­mien inno­vaa­tio­alus­to­jen ver­kos­tok­si. City­busi­ness tar­vit­si oman visu­aa­li­sen ja digi­taa­li­sen iden­ti­tee­tin, joka yhdis­täi­si sekä 6ai­ka-hank­keen että kuu­den kau­pun­gin tavoit­teet, ja jon­ka kaik­ki osa­puo­let voi­si­vat hyväk­syä ja tun­nus­taa omak­seen.

City­busi­ness tar­vit­si siis ilmeen, jos­sa yhdis­tyi­si­vät eri kau­pun­kien toi­veet, ja joka vies­ti­si vah­vas­ta, lii­ke­toi­min­nan kehi­tys­tä tuke­vas­ta kas­vua­lus­tas­ta, jota Suo­men suu­rim­mat kau­pun­git kehit­tä­vät.

Rat­kai­su

Visu­aa­li­sen vies­tin poh­jal­la oli Smart City ‑ajat­te­lu  ja kau­pun­gin kart­ta, jon­ka ris­teä­vät tiet syn­nyt­tä­vät koko­nai­suut­ta tuke­van kudel­man. Kuusi pää­tie­tä yhdis­tää pie­nem­piä reit­te­jä toi­siin­sa. Vah­vaa koko­nai­suut­ta täy­den­tä­vät huo­mio­ta herät­tä­vät värit, joil­la on help­po erot­tua mes­suil­la, ver­kos­sa ja kai­kes­sa mah­dol­li­ses­sa vies­tin­näs­sä.

City­busi­ness-verk­ko­si­vus­to luo­tiin kau­pun­kien digi­taa­li­sek­si komen­to­kes­kuk­sek­si. Sivus­tol­le luo­tiin sel­keä for­maat­ti alus­ta­ku­vauk­sil­le – läh­tö­koh­ta­na oli ker­toa yri­tyk­sil­le, mitä kuusi kau­pun­kia alus­toi­neen voi­vat tar­jo­ta lii­ke­toi­min­nan kehi­tyk­sel­le ja uusien pal­ve­lui­den tes­taa­mi­sel­le.

Lop­pu­tu­los

City­busi­ness –pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus esi­tel­tiin ensi ker­taa vuon­na 2016 Tam­pe­reen Mindt­rek-kon­fe­rens­sis­sa. Sen jäl­keen pal­ve­lua laa­jen­net­tiin edel­leen, ja City­busi­ness 2.0 esi­tel­tiin yli 120 maas­ta tule­val­le ylei­söl­le Barce­lo­nan Smart City Expos­sa mar­ras­kuus­sa 2017. Smart City Expo on maa­il­man suu­rin kau­pun­ke­ja ja nii­den lii­ke­toi­min­taa esit­te­le­vä mes­su­ta­pah­tu­ma.

City­busi­ness sai Barce­lo­nas­sa val­ta­vas­ti huo­mio­ta. Kaik­kien kuu­den kau­pun­gin edus­ta­jat ovat ker­to­neet myön­tei­sis­tä kom­men­teis­ta ja yhtey­de­no­tois­ta eri puo­lil­ta maa­il­maa. Tapah­tu­man englan­nin­kie­li­ses­sä tie­dot­tees­sa heh­ku­tet­tiin, että ”The Lar­gest Open Inno­va­tion Plat­form in the World Is Ope­ned”.