fbpx

UKI Ark­ki­teh­dit

Edelläkävijän sivusto

Oulu­lai­nen ark­ki­teh­ti­toi­mis­to UKI Ark­ki­teh­dit on edel­lä­kä­vi­jä alal­laan. Kun Työ­maa uudis­ti toi­mis­ton verk­ko­si­vus­ton, edel­lä­kä­vi­jyy­den välit­ty­mi­nen oli yksi sivus­ton uudis­tuk­sen tär­keim­mis­tä tavoit­teis­ta.

Työ­maa suun­nit­te­li UKI Ark­ki­teh­tien uuden sivus­ton sen käy­tet­tä­vyy­den ehdoil­la. Toi­vee­na oli, että sivus­to tai­puu sekä selai­luun mobii­li­lait­teel­la että toi­mis­ton esit­te­lyyn esi­mer­kik­si mes­suil­la joko sei­nän kokoi­sek­si hei­jas­tet­tu­na tai tablet­ti­lait­teel­la esi­tel­ty­nä. Sisäl­löl­tään run­saas­sa sivus­tos­sa moni­käyt­töi­syys huo­mioi­tiin infor­maa­tio­ra­ken­net­ta myö­ten. Lop­pu­tu­lok­se­na onkin tuh­ti paket­ti, joka nos­taa näyt­tä­väs­ti esiin toi­mis­ton huip­pu­koh­teet ja ‑teki­jät. Tavoit­tei­den mukai­ses­ti sivus­to on ilmeel­tään kui­ten­kin joka koos­sa ilma­va ja kevyt.

Sivus­ton suun­nit­te­lus­sa kiin­ni­tet­tiin eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta navi­gaa­tioon ja sivus­ton käy­tön pie­nim­piin ele­ment­tei­hin. Esi­mer­kik­si sivus­ton pai­nik­kei­den ja navi­gaa­tio­ele­ment­tien ani­maa­tiot luo­vat muka­van läm­pi­män tun­nun sivus­toon, joka sisäl­löl­tään on reu­nas­ta reu­naan täyt­tä asi­aa.

Osa­na sivus­ton sisäl­lön­tuo­tan­toa Työ­maa kuva­si kaik­ki UKI Ark­ki­teh­tien työn­te­ki­jät ja haas­tat­te­li hei­dät lyhyi­tä teki­jäe­sit­te­ly­jä var­ten. Työn­te­ki­jöi­hin tutus­tu­mi­nen oli Työ­maan suun­nit­te­li­joil­le pika­kurs­si ark­ki­teh­tuu­rin ja ark­ki­teh­tien maa­il­maan, jos­sa näyt­tä­vyys ja käy­tet­tä­vyys kul­ke­vat rin­nak­kain kuin Työ­maan toteut­ta­mal­la sivus­tol­la.

Piipahda sivustolla
Perehdy taustoihin tarkemmin

uki1
uki2
uki3
uki4
uki5
uki6
  • sisällöntuotanto
  • UI
  • visuaalinen ilme
  • www-sivut