fbpx

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö

Ala päällä -asennemuutoskampanja

Suo­mi on EU-mai­den 4. sur­kein, kun on kyse töi­den jakau­tu­mi­ses­ta suku­puo­len mukaan.
Sik­si Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön joh­ta­mas­sa Val­ta­va-kehit­tä­mis­oh­jel­mas­sa halut­tiin toteut­taa nuo­ril­le koh­den­net­tu kam­pan­ja, joka herät­täi­si poh­ti­maan ala- ja ura­va­lin­to­ja ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti. Työ­maa vali­koi­tui kam­pan­jan toteut­ta­jak­si kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta.

Työ­maal­la luo­tu kam­pan­jan pää­vies­ti: ”Valit­se ala pääl­lä, älä ala­pääl­lä” herät­ti sekä medioi­den että suu­ren ylei­sön mie­len­kiin­non heti kam­pan­jan käyn­nis­tyes­sä. Val­ta­kun­nan pää­me­diat intou­tui­vat uuti­soi­maan kam­pan­jas­ta. Tär­keä aihe herät­ti ilah­dut­ta­vas­ti kes­kus­te­lua sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa ja kam­pan­jaa kom­men­toi­tiin ahke­ras­ti myös blo­geis­sa ja eri kes­kus­te­lu­pals­toil­la.

Kam­pan­jan räväk­kä ote sai sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa run­saas­ti kii­tos­ta: ”Lois­ta­va kam­pan­ja!”, ”Mai­nos on valit­ta­va kuu­kau­den mai­nok­sek­si heti!”, ”Tär­keä kam­pan­ja, joka jää mie­leen”, kuu­lui­vat yksit­täis­ten hen­ki­löi­den arviot muun muas­sa Twit­te­ris­sä.

Val­ta­kun­nal­li­ses­sa kam­pan­jas­sa hyö­dyn­net­tiin sekä mak­set­tua medi­aa, sosi­aa­li­sen median rat­kai­su­ja että täy­sin uuden­lai­sia vai­kut­ta­mi­sen ja tavoit­ta­mi­sen kana­via. Demi.fi-alustalla käy­dyt kam­pan­jaan liit­ty­neet kes­kus­te­lut oli­vat kaut­ta aikain suo­si­tuim­pia. Ylä­kou­lu­lais­ten sekä lukio­lais­ten van­hem­mat tavoi­tet­tiin myös kodin ja kou­lun yhtey­den­pi­toon käy­tet­tä­vään säh­köi­seen Wil­ma-ympä­ris­töön kir­jau­tues­sa. Boo­gie Softwa­re­sin ja Mutant Koa­lan kans­sa kam­pan­jan sivus­tol­le toteu­tet­tiin ani­maa­tio­ko­ne, jol­la jokai­nen pys­tyi teke­mään itses­tään kam­pan­ja­vies­tiä eteen­päin vie­vän ani­maa­tion. Kam­pan­ja-aika­na ani­maa­tion tekoon haas­tet­tiin myös julk­kik­sia.

Koko­nai­suu­des­saan kam­pan­ja kerä­si lähes 20 mil­joo­naa kon­tak­tia. Työ­maa toteut­ti kam­pan­jaan sekä luo­van suun­nit­te­lun että media­suun­ni­tel­man ja tra­fi­koin­nin.


TEM_AlaPaalla_rgb
TEM_Tyomaa_abri
TEM_Tyomaa_juliste
TEM_Tyomaa_ilmoitus
TEM_Tyomaa_www
  • kampanja
  • kuvitus
  • printti
  • sisällöntuotanto
  • video
  • visuaalinen ilme
  • www-sivut