fbpx

Vas­tuul­li­suus­val­men­nus

SUSTAINABLE BRAND START

Suo­sit­tu­jen Vas­tuul­li­suus lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­jä­nä ‑aamiais­ti­lai­suuk­sien luo­jat Bra­vu­ra & Luo­va Työ­maa spar­raa­vat yri­tyk­se­si vas­tuul­li­suu­den kesä­te­räs­tä syk­syn koi­tok­siin.

Varaa vas­tuul­li­suus­val­men­nus!

Bra­vu­ran ja Luo­van Työ­maan Sus­tai­nable Brand Start on kol­men vii­kon teho­kas ja nopea täs­mäis­ku yri­tyk­se­si vas­tuul­li­suus­työn saat­ta­mi­sek­si seu­raa­val­le tasol­le. Asian­tun­ti­jam­me kar­toit­ta­vat nyky­ti­lan ja esit­tä­vät työ­pa­ja­ses­sion jäl­keen sopi­vim­mat toi­men­pi­teet vas­tuul­li­suu­den ja sii­tä vies­ti­mi­sen kehit­tä­mi­sek­si.

Vas­tuul­li­suus­val­men­nus sopii sinul­le, jos jokin seu­raa­vis­ta väit­tä­mis­tä pitää paik­kan­sa:

Vas­tuul­li­suus­val­men­nuk­sen sisäl­tö

VKO 1: Ennak­ko­ky­se­ly

Kar­toi­tam­me verk­ko­ky­se­lyl­lä yri­tyk­se­si nyky­ti­lan ja toi­min­taym­pä­ris­tön sekä suu­rim­mat vas­tuul­li­suus­työn mah­dol­li­suu­det ja haas­teet.

VKO 2: TYÖPAJAPÄIVÄ

Kuusi tun­tia kon­kreet­tis­ta, rää­tä­löi­tyä työs­ken­te­lyä yri­tyk­se­si läh­tö­ti­lan­teen mukaan ajan­koh­tais­ten lii­ke­toi­min­nan vas­tuul­li­suus­te­ki­jöi­den sekä vies­tin­nän kehit­tä­mi­sen ympä­ril­lä. Esim. olen­nai­suusa­na­lyy­sin tar­ve, toi­mia­lan uudis­tu­va sään­te­ly, kil­pai­lu- ja erot­tu­vuus­te­ki­jät, posi­tioin­ti, poten­ti­aa­li­set vas­tuul­li­suus­si­säl­löt ja ‑teot.

VKO 3: Pur­ku ja raport­ti

Tun­nin läpi­käyn­ti sel­vin­neis­tä ydin­koh­dis­ta, kehi­ty­seh­do­tuk­set ja käteen jää­vä kir­jal­li­nen raport­ti toi­men­pi­de-ehdo­tuk­sis­ta.

Vas­tuul­li­suus­val­men­nuk­sen hin­ta on 4.800 € + alv. Mah­dol­li­set mat­ka- ja majoi­tus­ku­lut lisä­tään hin­taan. Spar­raus on mah­dol­lis­ta toteut­taa myös osin etä­nä.

Sus­tai­nable Brand Start on suun­ni­tel­tu vedet­tä­väk­si noin kol­mes­sa vii­kos­sa, mut­ta aika­tau­lu toteu­te­taan asiak­kaan toi­vei­den mukaan. Val­men­nuk­sen vetä­ji­nä toi­mi­vat Bra­vu­ra Oy:n vas­tuul­li­suus­joh­ta­ja Tii­na-Mar­jo Nousiai­nen sekä Luo­va Työ­maa Oy:n vies­tin­tä­toi­mis­to­lii­ke­toi­min­nan vas­taa­va, Crea­ti­ve lead Mar­ko Sir­viö.

Kyl­lä kii­tos,

Haluan vara­ta Sus­tai­nable Brand Star­tin. Otta­kaa minuun yhteyt­tä tar­kem­man ajan­koh­dan ja toteu­tus­ta­van sopi­mi­sek­si.

  • Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää kos­ke­mat­to­mak­si.

 

Meis­tä

Bra­vu­ra on yksi Suo­men joh­ta­vis­ta yri­tys­vies­tin­nän asian­tun­ti­jois­ta, jon­ka koke­neen tii­min ydin­osaa­mis­ta on stra­te­gi­nen ja lii­ke­toi­min­ta­läh­töi­nen yri­tys- ja sijoit­ta­ja­vies­tin­tä. Bra­vu­ra toi­mii yhtiöi­den ulkois­tet­tu­na vies­tin­tä­kump­pa­ni­na ja tukee asiak­kai­ta olen­nais­ten vas­tuul­li­suus­nä­kö­kul­mien mää­rit­te­le­mi­ses­sä, yri­tys­vas­tuu­oh­jel­man laa­ti­mi­ses­sa, vas­tuul­li­suus­työn tulos­ten rapor­toin­nis­sa ja vies­ti­mi­ses­sä. Bra­vu­ra on ollut muka­na vies­tin­nän neu­vo­nan­ta­ja­na lukui­sis­sa pörs­si­lis­tau­tu­mis­hank­keis­sa ja suun­ni­tel­lut ja toteut­ta­nut vies­tin­tää useis­sa stra­te­gi­sis­sa yri­tys­ra­hoi­tuk­seen liit­ty­vis­sä tran­sak­tiois­sa.

Tii­na-Mar­jo Nousiai­nen on sijoit­ta­ja- ja vas­tuul­li­suus­vies­tin­nän asian­tun­ti­ja, jol­la on yli 20 vuo­den koke­mus vies­tin­tä­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­ta asiak­kail­le. Uran­sa aika­na hän on kehit­tä­nyt noin 80 yri­tyk­sen vas­tuul­li­suut­ta ja vies­tin­tää. Vii­me vuo­si­na hän on kes­kit­ty­nyt eri­tyi­ses­ti asia­kas­pro­jek­tei­hin, jois­sa mää­ri­te­tään yri­tyk­sen vas­tuul­li­suu­den olen­nai­sim­mat tee­mat ja luo­daan vas­tuul­li­suus­oh­jel­ma sekä stra­te­gia­pro­jek­tei­hin.

Vöit­ta­jat ajat­te­le­vat töi­sin. Luo­va Työ­maa aut­taa sinua erot­tu­maan mark­ki­noil­la, super­voi­mi­nam­me mai­neen raken­ta­mi­nen, mai­non­ta, vies­tin­tä ja digi­taa­li­nen design. Luom­me menes­tys­ta­ri­noi­ta, hal­lit­sem­me koko­nai­suuk­sia – ja ennen muu­ta lii­ku­tam­me aja­tuk­sia, ihmi­siä ja luku­ja. Olem­me val­ta­kun­nal­li­ses­ti pal­ve­le­va luo­va toi­mis­to, jon­ka lähes 30 ammat­ti­lais­ta Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä ovat apu­na­si aina, kun haluat ker­toa yri­tyk­se­si tari­nan toi­sin kuin kil­pai­li­ja­si.

Mar­ko Sir­viö on mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän ammat­ti­lai­nen, jol­la on yli 20 vuo­den koke­mus vaa­ti­vis­ta mai­non­nan, mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän teh­tä­vis­tä. Luo­val­la Työ­maal­la hän on toi­mi­nut kym­me­nis­sä asiak­kuuk­sis­sa sisäl­tö­jen ja kon­sep­tien suun­nit­te­li­ja­na sekä brän­dien raken­ta­ja­na ja stra­te­gi­se­na kump­pa­ni­na. Vii­me aikoi­na Mar­ko on kes­kit­ty­nyt Vies­tin­tä­toi­mis­to Nöi­ses­sä teke­mään vies­tin­tää, joka puhut­te­lee, innos­taa ja nos­taa asiak­kaat tekoi­neen näky­väk­si.

TAUSTAA

Bra­vu­ra ja Luo­va Työ­maa jär­jes­ti­vät tal­vel­la 2022–2023 kak­si suo­sit­tua vas­tuul­li­suusai­heis­ta aamiais­ti­lai­suut­ta Oulus­sa ja Tam­pe­reel­la. Voit kat­soa alta video­koos­teen Tam­pe­reen tapah­tu­mas­ta.

Repor­taa­siin Oulun tapah­tu­mas­ta voit tutus­tua tääl­lä:
https://tyomaa.com/ajankohtaista/yritysvastuulla-vauhtia-liiketoiminnan-kehittamiseen/