fbpx

Yri­tys­vas­tuul­la vauh­tia lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen

Voi­ta vas­tuul­li­suu­del­la!

Kiris­ty­vän lain­sää­dän­nön myö­tä vas­tuul­li­suus­ra­por­toin­ti tulee kos­ke­maan yhä useam­man yri­tyk­sen arkea. Mones­ti vas­tuul­li­suus koe­taan vält­tä­mät­tö­mäk­si pahak­si, mut­ta koli­kon toi­sel­la puo­lel­la on myös hyö­ty­jä. Luo­va Työ­maa jär­jes­ti yhdes­sä vies­tin­tä­toi­mis­to Bra­vu­ran kans­sa Yri­tys­vas­tuul­la vauh­tia lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen -aamu­päi­vän Oulus­sa 22.11.2022. Tilai­suu­des­sa pui­tiin koke­muk­sia vas­tuul­li­suu­den val­jas­ta­mi­ses­ta lii­ke­toi­min­nan aju­rik­si puhu­ja­vie­rai­den jaka­man tie­don ja esi­merk­kien valos­sa.

Tilai­suu­den ter­ve­tu­los­a­nat lausui­vat toi­mi­tus­joh­ta­jat Pau­lii­na Ten­ni­lä, Bra­vu­ra ja Juha Mik­ki­lä, Luo­va Työ­maa.

Omin sanoin “lii­ke-elä­mäs­sä vas­tuul­li­suus­tee­maa elä­nyt” Jus­si Kar­ju­la ava­si koke­muk­si­aan vas­tuul­li­suusa­jat­te­lus­ta ja muis­tut­ti, että menes­ty­neet yri­tyk­set ovat aina olleet vas­tuul­li­sia, ja onnis­tu­nut vas­tuul­li­suus­työ läh­tee ihmi­sis­tä ja oman pää­ko­pan sisäl­tä. Kun joh­taa vas­tuul­li­suut­ta, joh­taa hyvää lii­ke­toi­min­taa. Jus­sin mukaan vas­tuul­li­suu­del­la voi saa­vut­taa jopa epä­rei­lua kil­pai­lue­tua, kuten hänen aikai­sem­min luot­saa­man­sa Hoi­va­ti­lat sai ympä­ris­tö­vas­tuuseen perus­tu­van mit­ta­van EIP:n inves­toin­ti­lai­nan.

Jus­si Kar­ju­lan mukaan nyky­ai­kai­sel­la yri­tyk­sel­lä pitää olla isom­pi teh­tä­vä. Vas­tuul­li­suus on yri­tyk­sen ole­mas­sao­lon oikeu­tus ja oikeu­tus teh­dä hyvää lii­ke­toi­min­taa. Kar­ju­la aloit­taa Lap­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na 1.1.2023.

Tii­na-Mar­ja Nousiai­nen Bra­vu­ral­ta tote­si, että suo­ma­lai­siin yri­tyk­siin vai­kut­taa jo val­miik­si mel­ko tiuk­ka lain­sää­dän­tö mm. EU-sään­te­lyn kaut­ta, joka ohjaa vas­tuul­li­suus­työ­tä. Eri­lai­sia laa­tu­jär­jes­tel­miä sekä ser­ti­fi­kaat­te­ja on otet­tu ahke­ras­ti käyt­töön. Nousiai­nen ker­toi Mor­nings­tar Sus­tai­na­bi­li­ty Atlas ‑tut­ki­muk­ses­sa Alan­ko­mai­den vie­neen voi­ton vas­tuul­li­suu­des­sa mut­ta Suo­men notee­rat­tu­jen yri­tys­ten vas­tuul­li­suus­pis­tei­den yltä­neen hie­nos­ti kak­kos­si­jal­le. Täs­tä­kin voi­daan pää­tel­lä, että vas­tuul­li­set toi­min­ta­ta­vat ovat Suo­mes­sa jo aika syväl­lä yri­tys­kult­tuu­ris­sa. Nousiai­sen mukaan yri­tyk­set ovat­kin muu­tok­sen aju­rei­ta, sil­lä raha rat­kai­see ja raha on muu­tos­voi­ma myös vas­tuul­li­suu­des­sa.

Vas­tuul­li­suus­työ­pro­ses­siin Bra­vu­ral­la kuu­luu nel­jä vai­het­ta: nyky­ti­lan kar­toi­tus, sidos­ryh­mä­ana­lyy­si, olen­nai­suusa­na­lyy­si, ja lopul­ta näi­den poh­jal­ta muo­toil­tu vas­tuul­li­suus­oh­jel­ma.

Pau­lii­na Ten­ni­lä roh­kai­si yri­tyk­siä vas­tuul­li­suus­ta­ri­nan luo­mi­seen. Vas­tuul­li­suus on teko­ja ja pie­nis­tä­kin teke­mi­sis­tä saa ker­toa, mut­ta saa­vu­tuk­set on suh­teu­tet­ta­va koko­nai­suu­teen. Vies­tin­näl­lä ker­ro­taan tavoit­teis­ta ja toi­men­pi­teis­tä, kuva­taan ohjeet ja toi­min­ta­ta­vat, mut­ta myös edis­te­tään vas­tuul­li­suu­den kehit­tä­mis­tä. Rapor­toin­nil­la ker­ro­taan saa­vu­tuk­sis­ta ja täy­te­tään lain vel­voit­teet. Vas­ta sit­ten peliin tulee mukaan mark­ki­noin­ti, jol­la herä­te­tään asiak­kai­den kiin­nos­tus. Ennen kaik­kea yri­tyk­sen vas­tuul­li­suus­ta­ri­na ei ole tarua vaan tot­ta.

– Kun vas­tuul­li­suus­työ­hön läh­de­tään, yri­tyk­set yleen­sä yllät­ty­vät, mitä kaik­kea pro­ses­sin aika­na löy­tyy: jos­kus jopa uusia lii­ke­toi­min­ta-aluei­ta tai havai­taan, että “mehän ollaan­kin vas­tuul­li­sem­pia kuin kil­pai­li­jat!”

Osuus­kaup­pa Ari­nan vas­tuul­li­suus- ja vies­tin­tä­joh­ta­ja Pasi Ruus­ka­nen esit­te­li käy­tän­nön vas­tuul­li­suus­vies­tin­tää ja sen tulok­sia Sydän Poh­jois-Suo­mel­le ‑kon­sep­tin esi­mer­kein. Luo­va Työ­maa ja Ari­na alkoi­vat yhteis­työn alku­vuo­des­ta 2019. Vas­tuul­li­suus­tee­moi­hin, eli ruo­kaan, ilmas­toon, ihmi­siin ja yhtei­söön liit­ty­viä teko­ja syn­tyi osuus­kau­pan toi­min­nois­sa vies­tit­tä­väk­si asti vii­koit­tain. Kon­sep­tin kon­kreet­ti­se­na tulok­se­na S‑ryhmän tilaa­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa poh­joi­set osuus­kau­pat Ari­na, Koil­lis­maa ja Maa­kun­ta sai­vat vas­tuul­li­suus­oh­jel­man ja ‑teko­jen tun­net­tuu­des­sa ryh­män par­haan luke­man 56 % koko ryh­män kes­kiar­von olles­sa 48 %.

Pasi Ruus­ka­nen iloit­si sii­tä, että työ näkyy tulok­sis­sa: vas­tuul­li­suusbrän­din vauh­dit­ta­ma­na Osuus­kaup­pa Ari­nan vas­tuul­li­suus­mie­li­ku­va on nous­sut paris­sa vuo­des­sa T‑Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa (2021 vs 2019) kym­me­nyk­sil­lä (arvioin­tias­teik­ko 1–5).

Aamun tilai­suu­den päät­teek­si ääneen pää­si­vät pane­lis­tit.

Panee­lis­sa Jaak­ko Kyl­mä­oja, Fin­ger­soft, Jet­ta Liuk­ko­nen, Oikiat Design Oy ja Mar­ko Sir­viö, Luo­va Työ­maa ava­si­vat koke­muk­si­aan vas­tuul­li­suus­teois­ta ja nii­den vies­tin­näs­tä.

Oikiat Desig­nin Vaa­te­laas­ta­ri aut­taa vähen­tä­mään teks­tii­li­jä­tet­tä, mut­ta on myös itse vas­tuul­li­ses­ti val­mis­tet­tu tuo­te. Vaa­te­laas­ta­ri on pal­kit­tu tänä vuon­na jo suo­ma­lai­sen teks­tii­lin ja muo­din kier­to­ta­lous­pal­kin­nol­la kate­go­rias­sa Elin­kaa­ren piden­tä­jä, Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin Vuo­den vas­tuul­li­suus­te­ko­na sekä Vuo­den Design­te­ko 2022 ‑pal­kin­nol­la. Jet­ta Liuk­ko­nen ker­toi alun perin omaan tar­pee­seen suun­ni­tel­lun tuot­teen kysyn­nän B2B-puo­lel­la yllät­tä­neen iloi­ses­ti.

Skar­ta Fin­land Oy:n Juuso Män­nik­kö ker­toi raken­nus­työ­mail­le kehi­te­tyn etä­la­si­rat­kai­sun lisän­neen työ­er­go­no­mi­aa ja vähen­tä­neen pääs­tö­jä ajo­ki­lo­met­rien vähen­tä­mi­sen myö­tä.

Juuso Män­nik­kö, Skar­ta Fin­land Oy

Fin­ger­sof­tin Jaak­ko Kyl­mä­oja ker­toi koke­muk­sia yri­tyk­sen kuusi­tun­ti­sen työ­päi­vän kokei­lus­ta. Jak­sa­mi­sen, sosi­aa­li­sen ja työ­hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen on yri­tyk­sel­le tär­keä arvo, sil­lä Fin­ger­soft on monel­le pelia­lan teki­jäl­le ensim­mäi­nen työ­paik­ka.

Mar­ko Sir­viö Luo­val­ta Työ­maal­ta muis­tut­ti, että jopa kol­mas­osa kulut­ta­jis­ta ei usko vas­tuul­li­suus­vies­tei­hin, mut­ta toi­saal­ta kulut­ta­jil­la on jo hyvä tie­to­ta­so ja käsi­tys sii­tä, mitä vas­tuul­li­suus on ja “viher­pe­suca­set” pal­jas­tu­vat jul­ki­suu­des­sa nopeas­ti. Usein vies­tin­näs­sä on myös ris­ki, että kulut­ta­jal­le “mikään ei rii­tä” tai on teh­ty “vää­rää vas­tuul­li­suut­ta”. Tämä voi kyy­nis­tää vies­ti­jän, mut­ta pie­niä­kin vas­tuul­li­suus­te­ko­ja voi ja kan­nat­taa vies­tiä. Ydin­koh­de­ryh­mään kuu­lu­val­le asiak­kaal­le tär­ke­ää on se, että hänen kulu­tus­va­lin­tan­sa saa hänet näyt­tä­mään hyväl­tä.

Jos kai­paat apua yri­tyk­sen vas­tuul­li­suus­työs­sä, sen vies­tin­näs­sä tai rapor­toin­nis­sa, Luo­va Työ­maa ja Bra­vu­ra toteut­ta­vat hal­lit­ta­vat ja tulok­sel­li­set vas­tuul­li­suus­pro­jek­tit. Pysy kuu­lol­la – vuon­na 2023 tuom­me vas­tuul­li­suus­vies­tin­nän ilo­sa­no­maa myös muu­al­le Suo­meen jär­jes­tä­miem­me vas­tuul­li­suus­ta­pah­tu­mien voi­min.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me