fbpx

Atrian mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja San­na Pääl­ly­sa­ho Luo­van Työ­maan hal­li­tuk­seen

”Mark­ki­noin­nin ja brän­din­ra­ken­nuk­sen pitäi­si olla yri­tyk­sen kas­vun moot­to­rei­ta.”

Luo­va Työ­maa sai hal­li­tus­työ­hön­sä ver­kos­toi­tu­neen brän­dio­saa­jan, joka tuo muka­naan tymäk­kää mark­ki­naym­mär­rys­tä ja stra­te­gis­ta osaa­mis­ta. ”Saim­me tär­keän asia­kas­nä­kö­kul­man kehi­tys­työ­höm­me”, sanoo Luo­van Työ­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Mik­ki­lä.

Atrian mark­ki­noin­nis­ta ja tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä vas­taa­va joh­ta­ja San­na Pääl­ly­sa­ho on nimi­tet­ty mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Luo­van Työ­maan hal­li­tuk­seen.

Rei­lus­ti yli vuo­si­kym­me­nen Atrian brän­din­ra­ken­ta­mi­ses­sa, myyn­nis­sä ja myyn­nin kehi­tyk­ses­sä työs­ken­nel­lyt Pääl­ly­sa­ho sanoo tart­tu­van­sa pes­tiin suu­rel­la kiin­nos­tuk­sel­la.

”Näen hal­li­tus­työn myös itsel­le­ni oppi­pol­ku­na ja vah­va­na pers­pek­tii­vin laa­jen­ta­mi­se­na. Kiin­nos­tus oli molem­min­puo­lis­ta, joten saa­tiin win-win-tilan­ne.”

Luo­van Työ­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Mik­ki­län mukaan hal­li­tuk­seen etsit­tiin ver­kos­toi­tu­nut­ta osaa­jaa, jol­la on mark­ki­noin­nis­ta koke­mus­ta ja näke­mys­tä nime­no­maan asiak­kaan näkö­kul­mas­ta.

”San­na toi hal­li­tuk­seen tymäk­kää mark­ki­naym­mär­rys­tä ja stra­te­gis­ta osaa­mis­ta. Ja tie­tys­ti raken­ta­van haas­ta­jan ajat­te­lul­lem­me. San­na on osta­nut pal­jon luo­vaa suun­nit­te­lua, ja hän on ollut myös teke­mäs­sä suu­ren brän­di­ta­lon toi­mis­to­va­lin­to­ja. Hän tuo meil­le tie­toa sii­tä, mil­lais­ta osaa­mis­ta asiak­kaat arvos­ta­vat ja mihin suun­taan mei­dän tulee kehit­tää pal­ve­luam­me ja osaa­mis­tam­me”, Juha ker­too.

Mon­ta toi­mis­toa ja toi­min­ta­ta­paa näh­nyt San­na nime­ää koke­man­sa perus­teel­la kak­si kriit­tis­tä asi­aa luo­vien toi­mis­to­jen menes­tyk­sel­le.

Ensin­nä­kin toi­mis­ton täy­tyy ymmär­tää asiak­kaan lii­ke­toi­min­ta ja tavoit­teet. Sen jat­kok­si tar­vi­taan stra­te­gia – bän­di­stra­te­gia tai tak­ti­sem­pi suun­ni­tel­ma – tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. 

”Tämä ei kui­ten­kaan vie­lä rii­tä. Se kan­taa, kun koos­sa on stra­te­gi­aa tuke­va luo­va idea, joka saa­daan jal­kau­tu­maan luo­vik­si toteu­tuk­sik­si mai­non­nan tai vies­tin­nän kei­noil­la eri kana­viin.”

Teh­tä­vis­sään mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja­na ja luo­van toi­mis­ton hal­li­tuk­ses­sa San­na halu­aa olla nos­ta­mas­sa mark­ki­noin­nin roo­lia yri­tys­ten toi­min­to­na, joka luo uut­ta kas­vua, ja tie­tyn­tyyp­pi­sil­le yri­tyk­sil­le myös yhteis­kun­nal­lis­ta roo­lia.

”Mark­ki­noin­tia pide­tään meil­lä Suo­mes­sa tur­han usein aika tak­ti­se­na toi­min­to­na, jopa kulue­rä­nä. Mark­ki­noin­nin ja brän­din­ra­ken­nuk­sen pitäi­si olla yri­tyk­sen kas­vun moot­to­rei­ta. Täs­sä ollaan vie­lä kehi­tys­mat­kal­la, että mark­ki­noin­ti näh­täi­si yhtä tär­keä­nä kuin vaik­ka­pa myyn­ti, tuo­tan­to tai tuo­te­ke­hi­tys.”

Luo­van Työ­maan hal­li­tuk­seen San­naa hou­kut­te­li myös yri­tyk­sen kas­vu­po­ten­ti­aa­li. Kun refe­rens­sit ja osaa­mi­nen ovat val­miik­si kun­nos­sa, voi­daan nyt kes­kit­tyä tun­net­tuu­den lisää­mi­seen.

”Syväl­li­nen toi­mia­lao­saa­mi­nen voi olla toi­mis­toa eri­lais­ta­va teki­jä. Työ­maan koke­mus esi­mer­kik­si raken­ta­mi­ses­sa, kou­lu­tuk­ses­sa ja muis­sa jul­kis­hal­lin­non pro­jek­teis­sa sekä kau­pun­ki­mark­ki­noin­nis­sa on kas­vun mah­dol­lis­ta­ja. Lisäk­si Urbo-julkaisu­alusta pal­ve­lee hyvin eri­lai­sia asiak­kai­ta yksit­täi­se­nä tuot­tee­na ja digi­taa­li­sen vies­tin­nän toi­min­ta­ta­pa­na.”

San­na Pääl­ly­sa­ho uskoo, että luo­val­ta suun­nit­te­lu­toi­mis­tol­ta asiak­kaat halua­vat ennen kaik­kea kump­pa­nuut­ta. Asiak­kaat itse ovat aika hyviä aset­ta­maan tavoit­tei­ta ja tah­to­ti­lo­ja – ja myös laa­ti­maan stra­te­gioi­ta. Vain har­va asia­kas kyke­nee kui­ten­kaan itse luo­viin rat­kai­sui­hin tai mediaos­toi­hin.

”Asia­kas ostaa meil­tä Luo­val­ta Työ­maal­ta rat­kai­su­ja, joi­hin toi­mis­ton asian­tun­ti­juus tuo lisä­ar­voa. Samal­la asia­kas halu­aa ja saa tur­vaa ja ver­kos­ton, jon­ka kans­sa lyhyen ja pit­kän aika­vä­lin tavoit­teet teh­dään todek­si.”

Luo­van Työ­maan hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat puheen­joh­ta­ja Juho Joki­nen ja Kai­ja Matik­ka­la.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me