fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Minun­ko yri­tyk­sel­le­ni Tik­Tok-tili? Mikä iha­nan hul­lu aja­tus.

Näin suo­raan sanot­tu­na ajat­te­lin noin muu­ta­ma kuu­kausi sit­ten, että Tik­Tok on nolo ja kum­mal­li­nen las­ten ja tei­nien tans­si­vi­deoi­den jaka­mi­seen tar­koi­tet­tu sovel­lus. Nyt aktii­vi­se­na käyt­tä­jä­nä ymmär­rän, että kysees­sä on todel­la­kin kou­kut­ta­va ja innos­ta­va sosi­aa­li­sen median kana­va, joka tar­jo­aa luke­mat­to­mia mah­dol­li­suuk­sia haus­kuut­taa, opet­taa ja olla luo­va.

Tik­Tok on tämän het­ken nopeim­min kas­va­va sosi­aa­li­nen media koko maa­il­mas­sa, ja sitä käyt­tää­kin täl­lä het­kel­lä noin 689 mil­joo­naa ihmis­tä ympä­ri maa­il­maa – hul­lua, eikö? Vie­lä hul­lum­paa on se, että esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­mil­la kes­ti kuusi vuot­ta kerä­tä sama mää­rä käyt­tä­jiä, jot­ka Tik­Tok onnis­tui kerää­mään vain kol­mes­sa vuo­des­sa.  

Tik­Tok ei kui­ten­kaan koos­tu vain yksi­tyi­sis­tä käyt­tä­jis­tä, vaan myös monet yri­tyk­set ovat päät­tä­neet perus­taa sin­ne omat tilin­sä. Suo­mes­sa tämä on vie­lä näh­tä­väs­ti suh­teel­li­sen har­vi­nais­ta, joten eikö täs­sä oli­si aika hyvä sau­ma erot­tua yri­tyk­se­nä?

Uuden some­ka­na­van käyt­töön otta­mi­nen voi saa­da koke­neen­kin vies­ti­jän raa­pi­maan pää­tään, ja Tik­Tok ero­aa­kin omi­nai­suuk­sil­laan monin tavoin esi­mer­kik­si Face­boo­kis­ta, Twit­te­ris­tä ja Ins­ta­gra­mis­ta. Herk­kien pää­nah­ko­jen sääs­tä­mi­sek­si olen kerän­nyt alle kol­me koh­taa, jot­ka kan­nat­taa ottaa huo­mioon luo­des­saan yri­tyk­sel­le Tik­Tok-pre­sens­siä.

1. Tie­dä, mis­sä asiak­kaa­si ja koh­de­ryh­mät ovat

Ovat­ko yri­tyk­se­si mah­dol­li­set asiak­kaat sosi­aa­li­ses­sa medias­sa? Entä nime­no­maan Tik­To­kis­sa? Vaik­ka tämä saat­taa tul­la yllä­tyk­se­nä, lähes 70 pro­sent­tia maa­il­man­laa­jui­sis­ta sovel­luk­sen käyt­tä­jis­tä on yli 20-vuo­tiai­ta.

Mie­ti jo mah­dol­li­ses­ti ole­mas­sa ole­vien asia­kas­ryh­mien ikä­ra­ken­net­ta ja poh­di, oli­si­ko Tik­To­kin avul­la mah­dol­li­suus esi­mer­kik­si laa­jen­taa asia­kas­kun­taa. Ole kui­ten­kin rea­lis­ti­nen: jos yri­tyk­se­si tuot­teen tai pal­ve­lun koh­de­ryh­mä on esi­mer­kik­si elä­ke­läi­set, Tik­Tok ei ehkä ole se oikea kana­va.

2. Tutus­tu sovel­luk­sen perus­tei­siin

Niin kuin aiem­min mai­nit­sin, Tik­Tok ero­aa omi­nai­suuk­sil­taan pal­jon­kin monis­ta muis­ta suo­si­tuis­ta some­ka­na­vis­ta. Tik­Tok on lyhyi­den video­pät­kien jaka­mi­seen tar­koi­tet­tu kana­va. Jul­kais­tut videot voi­vat olla mak­si­mi­pi­tuu­del­taan vain 60 sekun­tia, joten yti­mek­kyys on oleel­lis­ta.

Sovel­luk­ses­sa ope­roi­daan oman kana­van lisäk­si kah­del­la pää­si­vul­la. Ensim­mäi­nen on perin­tei­nen fii­di eli syö­te, jos­ta näet kaik­kien seu­raa­mie­si kana­vien videot. Toi­nen ja ehdot­to­mas­ti tär­kein on ”Sinulle”-fiidi, jota kut­su­taan enem­män nimel­lä For You Page (fyp). Fyp näyt­tää ympä­ri maa­il­maa sovel­luk­ses­sa jul­kais­tu­ja videoi­ta, jois­ta käyt­tä­jä aikai­sem­man Tik­Tok-toi­min­nan perus­teel­la voi­si pitää. Koi­ra­vi­deoi­ta kat­sel­lut ja niis­tä tykän­nyt käyt­tä­jä tulee siis näke­mään koko ajan enem­män koi­ra­vi­deoi­ta. Fyp on kuin Tik­To­kin graa­lin mal­ja, ja lähes jokai­nen käyt­tä­jä pyr­kii pää­se­mään sin­ne. Var­mim­pia tapo­ja pääs­tä sin­ne on luo­da mie­len­kiin­tois­ta ja laa­du­kas­ta sisäl­töä, lisä­tä videoi­hin ään­tä ja musiik­kia sekä käyt­tää sopi­via hash­ta­ge­ja.

3. Luo oikean­lais­ta sisäl­töä

Tik­To­kis­sa van­git­se­va sisäl­tö on kai­ken A ja O. Sovel­lus­ta sela­tes­sa videoi­den tul­va on lopu­ton, joten kat­so­jan huo­mio täy­tyy pys­tyä kiin­nit­tä­mään sekun­neis­sa.

Videoi­den laa­duk­kuus on tie­ten­kin itses­tään­sel­vyys, mut­ta 4K-kame­raa ja lisä­va­lo­ja ei tar­vit­se juos­ta osta­maan, vaan äly­pu­he­li­men kame­ra käy val­lan mai­nos­ti. Aitous puree kat­so­jiin. Niin kuin monis­sa muis­sa­kin some­ka­na­vis­sa, hyvä tapa läh­teä kokei­le­maan sisäl­lön­te­koa on osal­lis­tu­mi­nen eri­lai­siin tren­dei­hin ja haas­tei­siin. Val­lal­la ole­vat tren­dit voi huo­ma­ta fii­diä sela­tes­sa­kin, mut­ta Tik­Tok kerää myös yhteen sil­lä het­kel­lä tren­daa­via hash­ta­ge­ja.

Tär­kein sisäl­lön luon­nin väli­ne sovel­luk­ses­sa on ehdot­to­mas­ti äänet. Lähes kai­kis­sa videois­sa on lii­tet­ty­nä sovel­luk­sen omas­ta kir­jas­tos­ta napat­tu musiik­ki- tai ääni­lei­ke, ja suo­sit­tu­ja leik­kei­tä nok­ke­las­ti käyt­tä­mäl­lä pää­see toden­nä­köi­sem­min sii­hen iki-iha­naan fyp­piin. Sisäl­töä suun­ni­tel­les­sa kan­nat­taa kui­ten­kin aina muis­taa pysyä uskol­li­se­na oman yri­tyk­sen brän­dil­le ja tyy­lil­le.

Herä­si­kö sinus­sa halu läh­teä kokei­le­maan tätä some­ka­na­vien ilo­pil­le­riä, vai juut­tui­ko käsi vain tiu­kem­min pää­nah­kaan? Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti uskon, että Tik­To­kis­sa pii­lee suu­ria vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­mah­dol­li­suuk­sia. Sukel­la sekaan roh­keas­ti, mut­ta vain omal­la vas­tuul­la: kysees­sä on todel­la kou­kut­ta­va sovel­lus!

Vil­ma Kaik­ko­nen, Digi­tal Mar­ke­ting Intern

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me