fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Auto­maa­tio ei tee autu­aak­si ilman aivo­ja

Nimes­tään huo­li­mat­ta auto­maa­tio ei yksi­nään syn­ny­tä asiak­kaal­le rele­vant­tia sisäl­töä. Siihen(kin) tar­vi­taan suun­nit­te­luun ja enna­koin­tiin kyke­ne­vä ihmis­mie­li.

Vää­rät vies­tit ovat tehot­to­mia ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa kar­kot­ta­vat poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan muu­al­le. Koh­de­ryh­mäym­mär­rys vaa­tii datan lisäk­si aktii­vis­ta päät­te­ly­ky­kyä.

Ker­ron teil­le tari­nan epä­on­nis­tu­nees­ta jäl­ki- ja jäl­leen­mark­ki­noin­nis­ta, jos­sa pie­nel­lä aja­tus­työl­lä oli­si saa­tu parem­pia tulok­sia.

Dau­gav­pils on noin 95 000 asuk­kaan teol­li­suus­kau­pun­ki Lat­vias­sa, lähel­lä Liet­tuan rajaa. Jos­ta­kin byro­kraat­ti­ses­ta sekä rai­de­vä­li­tek­ni­ses­tä syys­tä kau­pun­gis­sa oli yövyt­tä­vä, jos mie­li ylit­tää rajan junal­la tai lin­ja-autol­la. Läpi­kul­ku­mat­kal­la ole­val­le suo­ma­lais­tu­ris­til­le mar­ras­kuu­hun kie­tou­tu­nut kau­pun­ki tar­jo­si enim­mäk­seen ker­ros­ta­lo­ja sekä vähem­män eksoot­ti­sen Finn­ki­non teat­te­rin. Hajaan­tu­kaa, tääl­lä ei ole eri­tyi­sen pal­joa näh­tä­vää, aina­kaan vii­koik­si.

Palat­tua­ni Suo­meen nimel­tä mai­nit­se­ma­ton mat­kai­lu- ja majoi­tus­si­vus­to aloit­ti ter­ha­kan uudel­leen­mark­ki­noin­nin minul­le, todis­te­tus­ti poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le. Uutis­kir­jeet sekä retar­ge­toi­dut ban­ne­ri­mai­nok­set syy­ti­vät väsy­mät­tä hen­ki­lö­koh­tai­sek­si rää­tä­löi­ty­jä Dau­gav­pils-alen­nuk­sia ruu­duil­le­ni.

Tätä jat­kui tois­ta vuot­ta. Ker­taa­kaan en saa­nut vir­kis­tä­vää ”saat­tai­sit olla myös kiin­nos­tu­nut täs­tä kohteesta”-viestiä.

Lii­di läs­säh­ti

Äkki­sel­tään on tun­tu­nut jär­ke­väl­tä neu­voa algo­rit­mia tar­joa­maan ihmi­sel­le sitä mitä hän on osta­nut jo aiem­min­kin. Tak­tiik­ka var­mas­ti toi­mii asia­kas­ryh­mäs­sä, joka reis­saa Parii­siin tai Fuer­te­ven­tu­raan aina uudes­taan. Se voi sopia lii­ke­mat­ko­ja teke­väl­le. Ei kui­ten­kaan kai­kil­le.

Tein tes­tin. Tun­nis­tau­duin ja klik­kai­lin mui­ta koh­tei­ta hei­dän sivuil­laan. Tämän jäl­keen­kään en saa­nut tar­jouk­sia Ber­lii­niin enkä Skop­jeen. Vain ja ainoas­taan Dau­gav­pil­siin.

Lopul­ta nap­sau­tin vir­ket­tä, joka on mai­nos­ta­jan kau­hu: Jos et enää halua vas­taa­not­taa uutis­kir­jet­tä, klik­kaa täs­tä.

Data tie­tää mut­tei ymmär­rä

Digi­taa­li­ses­ta jalan­jäl­jes­tä­ni oli­si ollut help­po vetää joh­to­pää­tök­siä: tämä asia­kas ei ole avan­nut yhtä­kään 78 Dau­gav­pils-aihei­ses­ta vies­tis­täm­me. Ehkä voi­sim­me tar­jo­ta hänel­le jota­kin muu­ta? Jos täky ei nap­paa, vaih­da syöt­tiä. Mie­ti mis­sä eri kalat uivat.

Ote­taan toi­nen esi­merk­ki jäl­ki­mark­ki­noin­nin puo­lel­ta. Voi olla fik­sum­paa tar­jo­ta uudet lenk­ki­tos­sut osta­neel­le gee­li­poh­jal­li­sia tai vaik­ka tapa­tur­ma­va­kuu­tus­ta kuin uusia lenk­ki­tos­su­ja.

Auto­maa­tio ei vähen­nä aja­tus­työn mää­rää ja mer­ki­tys­tä. Pain­opis­te vain siir­tyy. Laa­du­kas, hyvin suun­ni­tel­tu sisäl­tö on sii­nä­kin onnis­tu­mi­sen tär­kein edel­ly­tys.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me