fbpx

Luo­va Työ­maa muka­na suun­nit­te­le­mas­sa Mai­nos­ta­jan Foo­ru­min tele­vi­sio- ja radio­mai­non­taa

Luo­va Työ­maa vas­taa tänä vuon­na mark­ki­noin­ti­ta­pah­tu­ma Mai­nos­ta­jan Foo­ru­min mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­leis­ta yhdes­sä Klaf­fi Pro­duc­tion­sin kans­sa.

Tapah­tu­man tee­ma­na on tule­vai­suus, jon­ka poh­jal­ta Luo­va Työ­maa teki TV-mai­nok­sen yhdes­sä Klaf­fi Pro­duc­tion­sin kans­sa sekä radio­mai­nok­sen yhdes­sä Miracle Soun­din kans­sa. Molem­mis­sa mai­nok­sis­sa lei­ki­tel­lään aja­tuk­sel­la sii­tä, ettem­me tie­dä, mitä tule­vai­suus tuo tul­les­saan – voim­me vain arvail­la.

Mai­nos­ta­jan Foo­ru­min mark­ki­noin­nis­ta vas­taa­vat alu­een mai­nos- ja video­toi­mis­tot vuo­ro­vuo­sin pro bono ‑peri­aat­teel­la. Tämän­vuo­tis­ten mai­nos­ten roo­lei­hin Työ­maal­ta antoi­vat äänen­sä ja kas­von­sa crea­ti­vet Iida Lat­va­la radio­mai­nok­seen ja Vil­le Koi­vu­nie­mi TV-mai­nok­seen.

”Kos­ka tari­na ja roo­li tun­tui­vat niin haus­koil­ta, ja nii­hin oli mah­dol­lis­ta itse vai­kut­taa, oli haus­kaa hul­lu­tel­la ja etsiä itses­tään Har­ry Cra­nen ja Olli Suo­mi­sen ris­tey­tys­tä”, TV-mai­nok­ses­sa nuo­rem­paa tuu­na­tun View-Mas­te­rin ihmet­te­li­jää esit­tä­vä Koi­vu­nie­mi ker­too.

Tele­vi­sio­mai­non­taa esit­tää kana­vis­saan Mai­nos­ta­jan Foo­ru­min yhteis­työ­kump­pa­ni MTV ja radio­mai­non­taa Bau­er Media.

Mai­nos­ta­jan Foo­ru­mi jär­jes­te­tään Uudel­la Seu­ra­huo­neel­la ensi vii­kon tors­tai­na 15.11. kel­lo 14 alkaen. Puheen­vuo­rot liit­ty­vät mur­ro­sa­jan itseoh­jau­tu­vaan yhteis­kun­taan, datal­la joh­det­tuun mark­ki­noin­tiin ja luo­vuu­den joh­ta­mi­seen. Näis­tä aiheis­ta puhu­vat tule­vai­suus­tut­ki­ja ja työ­elä­män asian­tun­ti­ja Ilk­ka Hala­va, Gra­non mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Tii­na Karp­pi­nen ja Toi­nenPHD-media­toi­mis­ton luo­va joh­ta­ja Jani Hal­me.

Mai­nos­ta­jan Foo­ru­mi on Poh­jois-Suo­men tär­kein mai­non­nan ja mark­ki­noin­nin tapah­tu­ma, joka kerää vuo­sit­tain pari­sa­taa alan ammat­ti­lais­ta saman katon alle.

Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta: mainostajanfoorumi.fi

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me