fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Brän­din raken­nus vauh­dit­taa uut­ta lii­ke­toi­min­taa

Uudis­tu­mi­nen, kas­va­mi­nen ja uusien lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien löy­tä­mi­nen on kaik­kien yri­tys­ten stra­te­gian yti­mes­sä. Pär­jä­täk­seen täy­tyy kas­vaa, muu­ten hii­puu.

Kun kar­toi­tuk­set ja alkusel­vi­tyk­set uusis­ta poten­ti­aa­li­sis­ta lii­ke­toi­mis­ta on teh­ty ja on pää­tös­ten aika, on pää­tet­tä­vä myös mil­lai­sel­la brän­dil­lä uut­ta lii­ke­toi­min­taa raken­ne­taan. Pelk­kä hyvä tuo­te, pal­ve­lu tai van­ha mai­ne ei itse­ään myy, vaan mark­ki­noin­tiin ja brän­din­ra­ken­nuk­seen on todel­la sat­sat­ta­va aikaa ja resurs­se­ja osa­na uuden lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mis­ta.

Uuden lii­ke­toi­min­nan brän­din raken­nus­ta ei voi aloit­taa lii­an aikai­sin. Brän­di kun on pal­jon muu­ta­kin kuin logo, väri tai slo­gan, jot­ka lii­ma­taan val­miin kon­sep­tin pääl­le. Tuot­teen tai pal­ve­lun vas­taa­mi­nen asiak­kaan tar­pei­siin, käy­tet­tä­vyys ja hou­kut­te­le­vuus ovat olen­nai­nen osa brän­di­ko­ke­mus­ta, jon­ka asiak­kaat joko otta­vat omak­seen tai hyl­kää­vät.

Valit­tua kon­sep­tia on hyvä ennak­ko­tes­ta­ta koh­de­mark­ki­noil­la monel­la tasol­la – onko tuo­te tai pal­ve­lu sel­lai­nen, että asiak­kaat ovat val­mii­ta sii­tä mak­sa­maan? Ovat­ko sen käyt­tö­liit­ty­mä ja toi­min­nal­li­suu­det sel­lai­sia, että asiak­kaat otta­vat ne omik­seen? Toi­mii­ko valit­tu nimi, brän­di-ilme tai vali­tut myyn­tis­lo­ga­nit?

On parem­pi tes­ta­ta raa­kaa ide­aa asiak­kail­la kuin hioa kon­sep­ti ja brän­di­suun­ni­tel­ma vii­meis­tä piir­toa myö­ten val­miik­si ja huo­noim­mas­sa tapauk­ses­sa epä­on­nis­tua kal­liis­ti.

Siis­pä brän­din­ra­ken­nus ajois­sa liik­keel­le ja nopei­den kokei­lu­jen ja inte­rak­tii­vi­sen paran­nus­pro­ses­sin kaut­ta mark­ki­noil­le, tiu­kas­ti asiak­kai­ta kuun­nel­len.

Saa­ra Orvo­la, Client Direc­tor

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me