fbpx

Työ­maan pak­kaus­de­sign put­saa pal­kin­to­pöy­tiä maa­il­mal­la

Luo­van Työ­maan Arc­tic Blue Ginil­le suun­nit­te­le­ma pak­kaus­de­sign on saa­nut osak­seen pait­si ylis­tys­tä myös pal­jon kan­sain­vä­lis­tä näky­vyyt­tä.

Loka­kuus­sa mus­tik­kai­sen arte­saa­ni­gi­nin ilme ja eti­ket­ti voit­ti­vat kul­taa kan­sain­vä­li­ses­sä Inter­na­tio­nal Wine & Spi­rit Com­pe­ti­tion ‑brän­di­kil­pai­lus­sa Lon­toos­sa. Työ­maan Crea­ti­ve Emil Pel­to­sen luo­ma pak­kausil­me pok­ka­si kor­keim­man mah­dol­li­sen Gold Outs­tan­ding –pal­kin­non. Pokaa­lin erot­taa ”pel­käs­tä” kul­las­ta se, että design on saa­nut tuo­ma­ris­tol­ta vähin­tään hui­keat yli 93 pis­tet­tä sadas­ta.

Kul­ta­mi­ta­li on lois­ta­va osoi­tus sii­tä, kuin­ka suo­ma­lais­ta muo­toi­lua arvos­te­taan kan­sain­vä­li­ses­ti juo­mien maa­il­mas­sa”, ker­too Arc­tic Blue Ginin brän­di­joh­ta­ja Mik­ko Spoof.

Lisäk­si tuo­te­ke­hi­tys­ver­sio Arc­tic Blue Navy Strengt­hin (58,5 %) design pal­kit­tiin komeas­ti hopeal­la.

 ”Eti­ket­ti on tär­keä osa Arc­tic Bluen tuo­te­ko­ko­nai­suut­ta. Ainut­laa­tui­nen suo­ma­lai­nen luon­to ja sen tar­joa­mat aidot raa­ka-aineet muo­dos­ta­vat arvo­pe­rus­tan, joka välit­tyy tuot­teen ulkoa­sus­sa. Eti­ket­ti ja pul­lo hei­jas­ta­vat brän­din kor­ke­aa laa­tua ja arvo­ja. Menes­tys tuot­teen desig­nil­la antaa meil­le lisää uskoa vie­dä pal­kit­tua giniä eteen­päin maa­il­mal­la”, Spoof iloit­see.

Ins­pi­raa­tio­na mus­tik­ka ja maa­il­man puh­taim­pien vesien maa

Arc­tic Blue Ginin tuo­te­pak­kauk­ses­ta halut­tiin suun­ni­tel­la niin kau­nis ja hou­kut­te­le­va, että sen tah­too hank­kia jo pel­käs­tään sisus­tuse­le­men­tik­si.

”Brän­din ilme syn­tyi tii­viis­sä yhteis­työs­sä asiak­kaan kans­sa. Suun­nit­te­lus­sa kes­kei­sin­tä oli luo­da moder­ni, skan­di­naa­vi­nen ja kil­pai­li­jois­ta erot­tu­va design. Väri­tys ja visu­aa­li­suus ker­to­vat suo­ma­lai­ses­ta luon­nos­ta, joka on rai­kas, kau­nis ja har­mo­ni­nen”, pak­kauk­sen suun­ni­tel­lut Pel­to­nen kuvai­lee.

 ”Pak­kauk­sen halut­tiin ole­van roh­keas­ti koti­mai­sen näköi­nen. Uskoim­me sen menes­ty­vän myös maa­il­mal­la, sil­lä suo­mi-design on kor­keas­sa arvos­sa ulko­mail­la­kin.”

Tari­na on myös tär­keä osa tuo­tet­ta, ja Arc­tic Blue Ginil­lä se on eri­tyi­sen kieh­to­va. Niin­pä sil­le­kin pyhi­tet­tiin paik­ka pak­kauk­ses­sa, tyy­lik­kyy­des­tä tin­ki­mät­tä. Ark­ti­nen ekso­tiik­ka ja met­siem­me raa­ka-ainei­den puh­taus ovat kovia valt­te­ja maa­il­mal­la”, ker­too asiak­kaan sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta vas­taa­va Crea­ti­ve Lead Kreet­ta Rau­tio.

”Ympy­rä sul­keu­tuu ja Arc­tic Bluen sie­lu kitey­tyy laa­tu­lu­pauk­ses­sa ’Tas­te Design From Fin­land’, joka kuvas­taa täy­del­li­ses­ti tuo­tet­ta niin pul­lon sisä- kuin ulko­puo­lel­la­kin”, Rau­tio sum­maa.

”Pal­kin­not ovat aina hie­no tun­nus­tus, mut­ta näl­kä kas­vaa syö­des­sä ja kat­seem­me on jo tule­vis­sa pro­jek­teis­sa!”, Pel­to­nen vih­jaa.

Vas­ta kevääl­lä mark­ki­noil­le lan­see­rat­tu, Poh­jois-Kar­ja­las­sa val­mis­tet­ta­va Arc­tic Blue Gin on kah­mi­nut jo tänä vuon­na hur­jan mää­rän pal­kin­to­ja maa­il­mal­la:

Arc­tic Blue Gin 46,2 %

The Spi­rit of the Year 2018 (World Spi­rits Award)

Double Gold (World Spi­rits Award)

Gold – Outs­tan­ding Design and Artwork (IWSC)

Gold (IWSC Cat­hay Paci­fic Hong Kong)

Sil­ver (IWSC)

Sil­ver (Gin & Tonic IWSC)

 

Arc­tic Blue Navy Strength 58,5%

Gold (IWSC Cat­hay Paci­fic Hong Kong)

Sil­ver Design and Artwork (IWSC)

Sil­ver (IWSC)

Sil­ver Gin &Tonic (IWSC)

 

Kat­so lisää visu­aa­li­sia elä­myk­siä tääl­lä: instagram.com/arcticbluegin

Kolin vaa­ra­mai­se­ma, mus­ti­kat ja puh­das luon­to ovat anta­neet ins­pi­raa­tion myös Arc­tic Blue Ginin lah­ja­pak­kauk­sel­le.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me