fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Kon­ver­sio-opti­moin­ti mak­saa itsen­sä nopeas­ti takai­sin

Myyn­nin kas­vua tavoi­tel­taes­sa kes­ki­ty­tään usein eri tavoin aja­maan uut­ta lii­ken­net­tä sivuil­le. Tämä lii­ken­ne menee kui­ten­kin hel­pos­ti hara­koil­le, jos las­keu­tu­mis­si­vua tai muu­ta sivus­toa ei ole opti­moi­tu kon­ver­toi­tu­maan mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti. Par­haat tehot sivus­ton lii­ken­tees­tä saa­daan kon­ver­sio-opti­moin­nil­la.

Kon­ver­sio-opti­moin­nin tavoit­tee­na on nos­taa sivus­ton kon­ver­sio­as­tet­ta ja siten tuot­taa enem­män myyn­tiä tai lii­de­jä suh­teel­li­ses­ti suu­rem­mas­ta osas­ta kävi­jöi­tä. Kon­ver­sio voi olla ostos verk­ko­kau­pas­ta, lii­di yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta, uutis­kir­jeen tilaus tai mikä tahan­sa yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta mer­kit­tä­vä tapah­tu­ma sivus­tol­la. Kon­ver­sio-opti­moin­ti voi tehos­taa sivus­toa myyn­ti­ka­na­va­na huo­mat­ta­vas­ti ja yllä­tä­vän pie­nil­lä­kin vii­lauk­sil­la voi olla suu­ri vai­ku­tus kon­ver­sio­as­tee­seen. Seu­rauk­se­na myös mark­ki­noin­ti­bud­jet­tien käyt­tö tehos­tuu, kun tulos­ta teh­dään pie­nem­mil­lä kon­ver­sio­koh­tai­sil­la kuluil­la.

Kon­ver­sio-opti­moin­tia voi teh­dä monel­la eri tapaa, mut­ta ehkä­pä ylei­sim­min se yhdis­te­tään A/B‑testaukseen. A/B‑testillä voi­daan tes­ta­ta esi­mer­kik­si las­keu­tu­mis­si­vus­ta kah­ta eri­lais­ta ver­sio­ta aja­mal­la kävi­jöi­tä kum­paan­kin ver­sioon tasai­ses­ti. Tes­tin saa­vut­taes­sa tilas­tol­li­sen mer­kit­tä­vyy­den parem­min kon­ver­toi­tu­nut, eli tes­tin voit­ta­nut ver­sio, ote­taan käyt­töön. Tämän jäl­keen voit­ta­nees­ta ver­sios­ta voi­daan teh­dä jäl­leen uusi tes­ti hie­man eri­lai­sel­la otsi­kol­la, myyn­tiar­gu­men­til­la tai muun ele­men­tin muu­tok­sel­la. Toi­saal­ta radi­kaa­lim­pia­kin muu­tok­sia voi tes­ta­ta suu­res­ti­kin alku­pe­räi­ses­tä las­keu­tu­mis­si­vus­ta poik­ke­val­la ver­siol­la. Vaik­ka luo­tu tes­ti­ver­sio ei lopul­ta voit­tai­si­kaan, jokai­ses­ta tes­tis­tä oppii jotain uut­ta.

Mis­tä kon­ver­sio-opti­moin­ti sit­ten kan­nat­taa aloit­taa? Sivus­ton ana­ly­tiik­kaa tut­ki­mal­la löy­tää kon­ver­sio­as­tee­seen mah­dol­li­ses­ti vai­kut­ta­via pul­lon­kau­lo­ja ja ison poten­ti­aa­lin paik­ko­ja. Myös jo val­miik­si hyvin kon­ver­toi­tu­via sivu­ja on suo­si­tel­ta­vaa tes­ta­ta ja opti­moi­da, sil­lä nii­den tehok­kuus sii­vit­tää entis­tä­kin isom­paa kas­vua lii­ke­toi­min­nal­le.

Jat­ku­va kon­ver­sio-opti­moin­ti joh­taa kumu­la­tii­vi­seen kas­vuun, usein suh­teel­li­sen pie­nil­lä panos­tuk­sil­la tulok­siin näh­den. Se myös mak­saa itse­ään takai­sin pit­käl­le tule­vai­suu­teen. Kon­ver­sio-opti­moin­ti kan­nat­taa­kin ottaa osak­si jat­ku­via mark­ki­noin­nin pro­ses­se­ja.

Kiin­nos­taa­ko sinua saa­da sivus­to­si tuot­ta­maan parem­min? Ota yhteyt­tä!

Emma Yli­ta­lo, Digi­tal mar­ke­ting specia­list

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me