fbpx

Hel­sin­gin Oulu-kuvil­la jo yli 100 000 äänes­tä­jää

Hel­sin­gin Rau­ta­tien­to­rin met­roa­se­man mai­nos­näy­töt esit­te­le­vät valo­ku­vin oulu­lais­ta tun­nel­maa tämän vii­kon sun­nun­tai­hin asti. Oulun kau­pun­ki juh­lis­taa tem­pauk­sel­laan kau­pun­gin 200 000 asuk­kaan raja­pyy­kin ylit­ty­mis­tä vii­me vuon­na. Suo­ma­lai­set sai­vat itse vali­ta kuvat näy­töil­le verk­ko­ää­nes­tyk­ses­sä, joka kerä­si hui­mat 106 171 ään­tä.

”Uskon, että rau­hal­li­nen viik­ko ilman mai­nok­sia tekee hyvää meil­le kai­kil­le. Olkoon mai­nok­se­ton tila Oulun lah­ja Hel­sin­gil­le. Kuvat ovat oulu­lais­ten kuvaa­jien otok­sia moni­puo­li­ses­ta elä­mäs­tä meren­ran­ta­kau­pun­gis­sam­me. Esil­lä on tuo­kio­ku­via kau­pun­gil­ta, luon­toa, kult­tuu­ria. Ja tie­tys­ti se kuu­lui­sa graf­fi­ti ”Pas­ka kau­pun­ni”, ker­too Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Mat­ti Pen­na­nen.

Oulu­lai­sen kuva­kam­pan­jan suun­nit­te­li ja toteut­ti Työ­maa – Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä toi­mi­va vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja­ta­lo. Oulun kau­pun­ki on kam­pan­jaan erit­täin tyy­ty­väi­nen. ”Työ­maa on ollut kump­pa­nim­me jo pit­kään. Tämä idea oli ker­ras­ta val­mis ja toteu­tet­tiin ripeäs­ti. Tulok­set ovat hui­kean hyvät”, tote­aa Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Sirk­ka Kerä­nen.

”Kau­pun­kien veto­voi­mai­suus ja mai­ne liit­ty­vät yhä vah­vem­min sii­hen, mil­lais­ta siel­lä on asua ja elää. Ripeäs­ti kas­va­va ja tek­no­lo­gia­kau­pun­ki­na tun­net­tu Oulu halut­tiin näyt­tää nyt todel­la viih­tyi­sä­nä ja elä­vä­nä kau­pun­ki­na. Tulok­set puhu­vat puo­les­taan – Oulu herät­ti aidos­ti kovaa kiin­nos­tus­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la”, crea­ti­ve direc­tor Juha Mik­ki­lä Työ­maal­ta ker­too.

Kuvat löy­ty­vät osoit­tees­ta http://helsinki.oulu.com.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me