fbpx

Digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen Työ­maa

Mai­non­nan Työ­maa on pal­jon muu­ta­kin kuin vain mai­non­taa. On Vies­tin­nän Työ­maa, Stra­te­gian Työ­maa, Desig­nin Työ­maa, Kou­lu­tuk­sen Työ­maa… ja tie­ten­kin Digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen Työ­maa. Asiak­kaat tar­vit­se­vat yhä moni­puo­li­sem­pia digi­taa­li­sen maa­il­man työ­ka­lu­ja oman lii­ke­toi­min­tan­sa kehit­tä­mi­seen, ja Työ­maa tar­jo­aa nii­tä.

Tämän vuok­si olem­me jäl­leen kas­vat­ta­neet digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen osaa­mis­tam­me. Tomi Tas­ki­la on aloit­ta­nut Työ­maan Web Deve­lo­pe­ri­na tam­mi­kuus­sa. Tomil­la on eri­tyi­sen vah­va osaa­mi­nen verk­ko­si­vus­to­jen ja visu­aa­li­ses­ti vaa­ti­vien verk­koe­si­tys­ten toteu­tuk­sis­ta ja hän on teh­nyt usei­ta laa­jo­ja pro­jek­te­ja kun­nian­hi­mois­ten asiak­kai­den kans­sa. Työ­maan Digi­tal Crea­ti­ve Direc­tor Pasi Leh­ti­nen kehuu eri­tyi­ses­ti Tomin tark­kaa otet­ta yksi­tyis­koh­tiin ja laa­ja-alais­ta tie­tä­mys­tä digi­taa­lis­ten tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den toteut­ta­mi­ses­ta alus­ta lop­puun.

”Toteu­tam­me yhä enem­män asiak­kail­le pro­jek­te­ja, joi­hin kuu­luu koko digi­taa­li­sen maa­il­man kir­jo – läh­tien yri­ty­sil­mees­tä ja UI/UX-suun­nit­te­lus­ta aina hie­nos­tu­nei­siin tek­ni­siin rat­kai­sui­hin ja toteu­tuk­seen. Tomi on lois­ta­va lisä mei­dän vah­vaan digi­tii­miim­me.”

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me