fbpx

Kuka valit­si Työ­maan?

Kun yri­tys kas­vaa, se näkyy. Ja kun se näkyy, se kas­vaa. Työ­maa on tot­tu­nut teke­mään töi­tä kas­va­vien yri­tys­ten kans­sa: Pons­se, Nes­te Oil, Design-Talo, Part­ne­ra, OP-Poh­jo­la, Nor­dea, Procomp… Mil­lai­set yri­tyk­set valit­si­vat Työ­maan vuon­na 2015? Yksin­ker­tai­ses­ti sanot­tu­na sel­lai­set yri­tyk­set, jot­ka halua­vat olla oman toi­mia­lan­sa ykkö­siä.

Kas­ki ilmoit­ti avaa­van­sa uuden teh­taan Vii­ta­saa­rel­le. Oulun Ener­gias­ta on tulos­sa Suo­men joh­ta­va aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mien toi­mit­ta­ja. Pää­toi­mi­ja muut­ti nimen­sä Leh­to Grou­pik­si ja ilmoit­ti samal­la kas­va­van­sa edel­leen Suo­men suu­rim­pien raken­nusa­lan kon­ser­nien jou­kos­sa. Kaup­pa­kes­kus Val­kea avaa oven­sa Oulun kes­kus­tas­sa tänä kevää­nä – 100 mil­joo­nan euron inves­toin­ti muut­taa kau­pun­gin ilmet­tä perin­poh­jai­ses­ti. Nuor­ten Ystä­vät, yli 600 työn­te­ki­jän kan­sa­lais­jär­jes­tö, joka tekee ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti työ­tä tukea tar­vit­se­vien hyväk­si 40 paik­ka­kun­nal­la, on ainoa lajis­saan täs­sä maas­sa. Green­led, älyk­käi­den led-jär­jes­tel­mien toi­mit­ta­ja, kas­vat­taa lii­ke­vaih­to­aan 30% vuo­si­vauh­tia. Procomp, teko­ä­lyyn perus­tu­vaa opti­moin­tia kehit­tä­vä yri­tys hakee vah­vas­ti kas­vua Euroo­pas­ta. Hoi­va­ti­lat tuot­taa hoi­va­ra­ken­ta­mi­sen rat­kai­su­ja koko Suo­meen ja se hal­lin­noi yli 90 mil­joo­nan arvois­ta kiin­teis­tö­omai­suut­ta.

Kaik­ki nämä ovat valin­neet Työ­maan kump­pa­nik­seen – näkyäk­seen, kuu­luak­seen ja ker­toak­seen tari­naan­sa. Tari­naa, joka ker­too menes­tyk­ses­tä. Työ­maan luo­va joh­ta­ja Juha Mik­ki­lä sanoo, että Suo­mes­sa ollaan astu­mas­sa digi­ta­li­saa­tion seu­raa­vaan vai­hee­seen. ”Menes­tyäk­seen yri­tys­ten täy­tyy tar­jo­ta asiak­kail­leen hyö­dyl­li­siä sisäl­tö­jä ja laa­duk­kai­ta pal­ve­lu­ja eri kana­vis­sa – eri­ty­ses­ti digi­taa­li­sis­sa. Me luom­me asiak­kaan digi­taa­li­sen ole­mas­sao­lon ele­men­tit ja raken­nam­me koko kuvan. The big pic­tu­re.”

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me