fbpx

Dinglen menes­tyk­seen luot­san­nut Juho Joki­nen Luo­van Työ­maan hal­li­tuk­sen joh­toon


Dinglen perus­ta­ja­na ja kas­vun joh­ta­ja­na tun­net­tu Juho Joki­nen ottaa veto­vas­tuun Luo­van Työ­maan hal­li­tus­työs­tä. Joki­nen näkee roo­lin­sa joh­don spar­raa­ja­na ja lii­ke­toi­min­nan kehit­ty­mi­sen vah­ti­koi­ra­na, joka halu­aa olla raken­ta­mas­sa Työ­maal­le laa­jem­man ja vas­tuul­li­sem­man posi­tion asiak­kai­den menes­tyk­ses­sä.

”Hui­kea digi- ja mediao­saa­mi­nen, ter­ve­tul­lut ulko­puo­li­nen näkö­kul­ma, aktii­vi­nen ote. Sii­nä­pä hal­li­tuk­sen uuden puheen­joh­ta­jam­me valin­ta­pe­rus­teet päh­ki­nän­kuo­res­sa”, taus­toit­taa Luo­van Työ­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Mik­ki­lä.

Juho Joki­nen on tut­tu Dinglen perus­ta­ja­na ja pit­kä­ai­kai­se­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, joka oli kas­vat­ta­mas­sa Dingles­tä nopeas­ti Suo­men mai­neik­kaim­man digi­toi­mis­ton (M&M Mai­ne 2016).

Aller Median ostet­tua Dinglen Joki­nen joh­ti ja kas­vat­ti kol­men toi­mis­ton koko­nai­suut­ta, kerä­si koke­mus­ta yri­tys­kau­pois­ta, spar­ra­si yksi­köi­den vetä­jiä ja kehit­ti mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu­ja poh­jois­mai­sel­la tasol­la.

Nyt Joki­nen palaa sor­vin ääreen vuo­den sapat­ti­va­paal­ta.

”Dinglen tur­bu­lent­ti kas­vu vaa­ti rea­goin­tia ja nopeut­ta. Luo­van Työ­maan hal­li­tus­työ­hön tuon näi­tä tes­tat­tu­ja ket­te­riä mal­le­ja, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat loi­kan toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä ja anta­vat parem­pia mah­dol­li­suuk­sia kas­vuun”, Joki­nen sanoo.

Työ­maan Hel­sin­gin toi­mis­tol­la usein työs­ken­te­le­vä Joki­nen on tyy­ty­väi­nen pääs­tes­sään luot­saa­maan hal­li­tus­vink­ke­lis­tä yri­tyk­sen stra­te­gis­ta koko­nai­suut­ta. Kun kädet eivät ole saves­sa, ulko­puo­li­sel­la asian­tun­ti­jal­la on parem­mat mah­dol­li­suu­det suo­ras­taan pakot­taa yri­tys kehit­ty­mään, hän uskoo.

”Näen hal­li­tus­roo­lin joh­don spar­raa­ja­na ja lii­ke­toi­min­nan kehit­ty­mi­sen vah­ti­koi­ra­na. Hyvä hal­li­tuk­sen kokous on par­haim­mil­laan kehit­tä­mi­sen työ­ka­lu, jos­sa works­ho­pin omai­ses­ti vie­dään yri­tyk­sen toi­min­taa eteen­päin vali­tuil­la tasoil­la”, Joki­nen mää­rit­te­lee.

Uusi tavoit­teel­li­nen hal­li­tus­työs­ken­te­ly on Juha Mik­ki­län mukaan yksi Luo­van Työ­maan kei­no ottaa laa­jem­pi ja vas­tuul­li­sem­pi posi­tio asiak­kai­den menes­tyk­ses­sä.

”Aiom­me ottaa entis­tä tär­keäm­män ton­tin mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän ken­täs­sä. Haem­me kas­vua ja kan­nat­ta­vuut­ta osaa­mi­sel­lam­me. Täl­lai­si­na aikoi­na onnis­tu­vat roh­keat, aiom­me kuu­lua sii­hen jouk­koon”, vah­vis­taa Mik­ki­lä.

”Näis­sä mark­ki­noin­nin poik­keus­o­lois­sa Juhon mukaan­tu­lo Työ­maan tii­miin osui nap­piin. Saim­me aimo annok­set syvää stra­te­gis­ta osaa­mis­ta kirit­tä­mään ja haas­ta­maan teke­mis­täm­me. Toi­ma­ri­na sain myös tär­keän kes­kus­te­lu­kump­pa­nin pää­tök­sen­te­koon”, hän jat­kaa.

Sapat­ti­vuo­del­ta Juho Joki­nen palaa työ­elä­mään yri­tys­ten hal­li­tuk­siin, spar­raa­jak­si ja neu­vo­nan­ta­jak­si. Hel­sin­gis­sä ja Oulus­sa toi­mi­van Luo­van Työ­maan lisäk­si hän toi­mii kuo­pio­lai­sen Talent­ree Oy:n hal­li­tuk­ses­sa sekä kon­sul­toi ja sijoit­taa yhdes­sä Vil­le Tol­va­sen kans­sa tuo­rees­sa Vir­tual Acti­vist ‑yri­tyk­ses­sä.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me