fbpx

Jokai­nen vas­tuul­li­suus­te­ko on sydän Poh­jois-Suo­mel­le

 

Osuus­kaup­pa Ari­nan vas­tuul­li­suus­vies­tin­nän kon­sep­ti – ja samal­la osuus­kau­pan brän­din kir­kas­tus – syn­tyi Luo­van Työ­maan väen kans­sa. Lau­kai­sim­me yhtei­sen mat­kan star­tin ihmis­ten ilmoil­le ystä­vän­päi­vä­nä, jol­loin Työ­maan suun­nit­te­le­ma ja Miik­ka Lom­min ohjaa­ma ”Rakkaudentunnustus”-brändifilmi sai ensie­si­tyk­sen­sä poh­jois­suo­ma­lais­ten koti­ta­louk­sien tv-ruu­duil­la.

Osuus­kaup­pa Ari­nan omis­ta­jia ovat 170 000 poh­jois­suo­ma­lais­ta koti­ta­lout­ta Pyhä­joel­ta Ina­riin saak­ka. Osuus­toi­min­ta on vas­tuul­li­sin yri­tys­muo­to, mut­ta nyky­päi­vä­nä osuus­kau­pan ide­aa ei enää tun­ne­ta tai tie­dos­te­ta kovin hyvin.

 

Rak­kau­den­tun­nus­tus: tv-fil­mi poh­jois­suo­ma­lai­sil­le koti­ta­louk­sil­le. Yhteis­työs­sä Gril­li­films, ohjaa­ja Miik­ka Lom­mi, James Post ja El Cami­no.

 

Se on se osuus­toi­min­nan voi­ma

Ari­nan tavoi­te on ava­ta aiem­paa sel­keäm­min sekä omil­le tuhan­sil­le työn­te­ki­jöil­leen että poh­jois­suo­ma­lai­sil­le asia­kas­o­mis­ta­jil­le, mikä osuus­toi­min­nan voi­ma on, ja mis­tä sen vas­tuul­li­suus kum­pu­aa. Me työ­maa­lai­set saim­me ilok­sem­me läh­teä Ari­nan kump­pa­nik­si täl­le pit­kä­jän­tei­sel­le mat­kal­le. 

Uut­te­ran, tiit­te­rän ja tii­viin puo­li­vuo­ti­sen yhteis­työn tulok­se­na syn­tyi Osuus­kaup­pa Ari­nan vas­tuul­li­suus­vies­tin­nän Sydän Poh­jois-Suo­mel­le ‑kon­sep­ti.

Ystä­vän­päi­vä­nä jul­kai­sim­me myös osuus­kau­pan vas­tuul­li­suus­teois­ta ker­to­van sivus­ton osoit­tees­sa sydänpohjoissuomelle.fi. Työ­maan suun­nit­te­le­ma sivus­to seu­raa Ari­nan iso­ja ja pie­niä teko­ja poh­joi­sen ihmis­ten, ilmas­ton ja alu­een elin­voi­mai­suu­den hyväk­si. 

Poh­joi­sel­le syk­ki­vät vih­reät sydä­met näky­vät ja kuu­lu­vat par­hail­laan laa­jas­ti muis­sa­kin mediois­sa, kuten somes­sa, Poh­jois-Suo­men katu­ku­vas­sa, leh­dis­sä, radios­sa sekä tie­ten­kin Ari­nan omis­sa toi­mi­pis­teis­sä. 

Uskot­ta­va vas­tuul­li­suus­vies­tin­tä ei syn­ny ker­ta­luon­toi­ses­ta teke­mi­ses­tä. Yhteis­työm­me esi­mer­kil­li­ses­ti vas­tuul­li­suus­te­koi­hin sitou­tu­nei­den ari­na­lais­ten kans­sa jat­kuu – lisää sydä­miä siis luvas­sa pian!

 

sydänpohjoissuomelle.fisivus­to on Poh­jois-Suo­mel­le ‑vas­tuul­li­suus­kon­sep­tin kes­kus. Ystä­vän­päi­vä­nä jul­kais­tu sivus­to seu­raa Ari­nan iso­ja ja pie­niä teko­ja poh­joi­sen ihmis­ten, ilmas­ton ja alu­een elin­voi­mai­suu­den hyväk­si.  

 

Tutus­tu Ari­nan vas­tuul­li­suus­si­vus­toon ja tekoi­hin poh­joi­sen puo­les­ta tääl­lä.

 

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me