fbpx

On tär­ke­ää näkyä Googles­sa — lap­si­kin sen jo tie­tää. Miten ottaa hal­tuun SEM eli haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti?

Googlet­ta­mi­ses­ta on tul­lut sana, jota käy­täm­me arjes­sa syno­nyy­mi­nä tie­don hake­mi­sel­le inter­ne­tis­tä. Sen huo­maa eten­kin nuor­ten koh­dal­la. Vii­si­vuo­tias lap­se­ni sanoi minul­le taan­noin:  “Äiti, google­ta mul­le Nin­ja­go-väri­tys­ku­va”. Lähes jokai­nen etsii ensim­mäi­se­nä Googles­ta, kun tar­vit­see johon­kin asi­aan tie­toa tai ongel­maan rat­kai­sua.

Yri­tys­ten lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyys on erit­täin tär­keäs­sä roo­lis­sa. Jos ei löy­dy Googles­ta, har­va löy­tää. Googlen ensim­mäi­sen sivun haku­tu­lok­siin voi pääs­tä haku­ko­neop­ti­moin­nin ja haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin avul­la.

Haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la saa­daan tulok­sia orgaa­ni­seen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen teke­mäl­lä tek­nis­tä, sisäis­tä ja ulkois­ta haku­ko­neop­ti­moin­tia, joi­hin liit­tyy vah­vas­ti tuo­reen ja päi­vit­ty­vän sisäl­lön tuot­ta­mi­nen sivus­tol­le. Haku­ko­neop­ti­moin­ti vaa­tii kui­ten­kin kär­si­väl­li­syyt­tä ja aikaa. Toi­sin kuin haku­ko­neop­ti­moin­ti, mak­sul­li­sen haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin avul­la saa­daan nopeas­ti ja tehok­kaas­ti näky­vyyt­tä haku­tu­lok­sis­sa. 

Se on help­po käyn­nis­tää ja tulok­sia on vai­va­ton­ta seu­ra­ta. Edel­li­ses­sä digi­blo­gin kir­joi­tuk­ses­sa käsi­tel­tiin digi­mark­ki­noin­nin RACE-mal­lia (Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti – mis­tä läh­teä liik­keel­le?). Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on yksi erit­täin hyvä kei­no tavoit­taa koh­de­ryh­mä osto­po­lun REACH eli tavoit­te­lu-vai­hees­sa. 

 

Mitä tuli­si huo­mioi­da haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin eli Google Ads ‑mai­non­nan aloit­ta­mi­ses­sa? 

Mai­non­nal­la on aina olta­va lii­ke­toi­min­taa edis­tä­vät tavoit­teet. Tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­sa on tär­keim­piä asioi­ta, kos­ka toi­min­ta perus­tuu datan kerää­mi­seen ja ana­ly­soin­tiin, joten tavoit­tei­den avul­la pys­ty­tään seu­raa­maan mai­non­nan toi­mi­vuut­ta. On siis mie­tit­tä­vä, mitä tavoit­te­lem­me haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin avul­la? Onko tavoit­tee­na verk­ko­kau­pan myyn­ti, lii­dien kerää­mi­nen, verk­ko­si­vu­jen vie­rai­li­joi­den mää­rä vai jokin muu lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta olen­nai­nen asia. 

Google Ads tar­jo­aa usei­ta eri­lai­sia kam­pan­ja­muo­to­ja: hakusa­na­mai­non­taa, display-mai­non­taa, Shop­ping-mai­non­taa ja video­mai­non­taa. Hel­poin­ta on läh­teä liik­keel­le hakusa­na­mai­non­nas­ta, mikä Googlen kam­pan­jois­ta on ylei­ses­ti kus­tan­nus­te­hok­kain­ta. Hakusa­na­mai­non­nan avul­la voi­daan mai­nos­taa tiet­tyä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua avain­sa­no­jen mukaan, joten mai­non­nal­la tavoi­tel­laan löy­det­tä­vyyt­tä. 

 

Aske­leet hakusa­na­mai­non­nan aloit­ta­mi­seen:

  1. Valit­se tuo­te tai pal­ve­lu, jota mark­ki­noi­daan – kaik­kea ei tar­vit­se mai­nos­taa
  2. Ase­ta tavoit­teet – myyn­ti, lii­dit, verk­ko­si­vus­ton kävi­jät
  3. Tut­ki avain­sa­no­ja – mil­lä avain­sa­noil­la tai avain­sa­no­jen yhdis­tel­mil­lä asiak­kaat hake­vat tie­toa. Avain­sa­no­jen haku­mää­riä ja kil­pai­lua pys­tyy tar­kas­te­le­maan Googlen avain­sa­na­työ­ka­lul­la
  4. Mää­ri­tä, kenel­le mai­non­ta koh­dis­te­taan – mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa mm. sijain­nin ja demo­gra­fis­ten tie­to­jen mukaan
  5. Mää­ri­tä mai­nos­bud­jet­ti – klik­ki­hin­nois­ta saa suun­taa-anta­vaa tie­toa avain­sa­na tar­kas­te­lun avul­la. Klik­ki­hin­nat vaih­te­le­vat todel­la pal­jon lii­ke­toi­min­to­jen mukaan.
  6. Suun­nit­te­le kam­pan­jat, mai­nos­ryh­mät ja mai­nok­set sekä valit­se oikeat las­ke­tu­mis­si­vut – mai­nok­set läh­te­vät pyö­ri­mään heti Googlen tar­kas­tuk­sen jäl­keen
  7. Seu­raa ja opti­moi! 

Mark­ki­noin­nin käyn­nis­tyt­tyä Google tun­nis­taa mää­ri­tel­lyt avain­sa­nat niil­le asiak­kail­le, jot­ka hake­vat tuo­tet­ta tai pal­ve­lua.

 

Mik­si hakusa­na­mai­non­ta kan­nat­taa ottaa käyt­töön? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mi­ses­sa kan­nat­taa pun­ni­ta alkaa­ko itse toteut­ta­maan mai­non­taa vai ulkois­taa­ko mai­non­nan toteut­ta­mi­sen, yllä­pi­don ja ana­ly­soin­nin digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sil­le.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mi­nen on help­poa, mut­ta on tär­ke­ää muis­taa, että se vaa­tii jat­ku­vaa seu­ran­taa, opti­moin­tia ja ana­ly­tii­kan tun­te­mus­ta. Meil­lä Luo­val­la Työ­maal­la teke­mis­tä ohjaa dataan perus­tu­va jat­ku­va opti­moin­ti. Asian­tun­ti­joil­tam­me löy­tyy syväl­lis­tä ja pit­kä­ai­kais­ta Google-työ­ka­lu­jen tun­te­mus­ta ja Googlen ser­ti­fi­kaa­tit.

Herää­kö sinul­le kysy­myk­siä haku­ko­ne­mai­non­nas­ta tai kai­paat­ko ole­mas­sa ole­van Google Ads ‑tilin audi­toin­tia? Vas­taam­me mie­lel­läm­me kysy­myk­siin ja teem­me mak­sut­to­man Google Ads ‑tilin tsek­kauk­sen. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä! Meil­tä löy­dät muka­vat ja hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vät työ­maan­tyy­pit. Lai­te­taan yri­tyk­sen­ne haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti len­toon.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me