fbpx

Esit­te­lys­sä digis­pe­sia­lis­ti Emma

Luo­vuus ja tek­ni­nen osaa­mi­nen muo­dos­ta­vat mark­ki­noin­nin tule­vai­suu­den vah­van yhdis­tel­män. Näin uskoo Luo­van Työ­maan tuo­rein talent­ti, digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja Emma Yli­ta­lo.

”Luo­vaa suun­nit­te­lua ja erot­tu­via ideoi­ta tar­vi­taan, sil­lä pelk­kä tek­ni­nen osaa­mi­nen ei pit­käl­lä aika­vä­lil­lä kan­na. Luo­vat toi­mis­tot kuten Työ­maa ovat otta­neet digi­toi­mis­to­jen tek­ni­sen etu­mat­kan kiin­ni”, Emma sanoo.

Jo lähes vuo­si­kym­me­nen digi­mark­ki­noin­tia teh­nyt­tä Emmaa hou­kut­te­li Luo­val­le Työ­maal­le toi­mis­ton kyky kon­sep­tia­jat­te­luun ja iso­jen koko­nai­suuk­sien hal­lin­ta. Eikä kiin­nos­tus­ta aina­kaan vähen­tä­nyt hyvä mai­ne laa­dun teki­jä­nä.

”Tun­sin Työ­maan entuu­des­taan luo­vis­ta rat­kai­suis­ta. Ja idea­rik­kai­ta tyyp­pe­jä tääl­lä onkin. Itse olen vähi­tel­len ujut­tau­tu­nut asia­kas­pro­jek­tei­hin mukaan”, sanoo Emma, jol­la on myös iso roo­li Työ­maan digi­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­ses­sä ja tuot­teis­ta­mi­ses­sa.

Suo­men lisäk­si vuo­sia Sak­sas­sa, Kana­das­sa ja Tans­kas­sa työs­ken­nel­leen Emman syvin­tä osaa­mis­ta on Google-mark­ki­noin­ti, ana­ly­tiik­ka sekä datan hyö­dyn­tä­mi­nen osa­na tulok­sel­lis­ta mark­ki­noin­tia.

”Googlen työ­ka­lu­jen ja ana­ly­tii­kan pariin ajau­duin uran alus­sa hie­man sat­tu­mal­ta, mut­ta osaa­mi­nen osoit­tau­tui niin arvok­kaak­si asiak­kail­le, että siel­lä olen pysy­nyt.”

Ute­liai­suus on luo­van alan ammat­ti­lai­sel­le hyve, ja sen tun­nis­taa omi­nai­suu­dek­seen myös Emma. Vapaa-ajal­la kädes­sä on usein kir­ja.

”Luke­mi­nen on minun jut­tu, luen kaik­kea lai­das­ta lai­taan – romaa­neis­ta nano­tek­no­lo­gi­aan”, hän sanoo.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me