fbpx

Tek­niik­ka & Talous pii­pah­ti Oulus­sa

Suo­men joh­ta­va tek­niik­kaan ja talous­asioi­hin kes­kit­ty­vä media, perin­tei­käs Tek­niik­ka & Talous, pii­pah­ti syys­kuun lopul­la Oulus­sa. Poh­joi­ses­ta kat­sot­tu­na T&T kir­joit­taa tämän ilman­suun­nan yri­tyk­sis­tä tur­han har­voin, vaik­ka kiin­nos­ta­via aihei­ta oli­si tukuit­tain. Mut­ta kuin­kas kir­joi­tat, jos et tie­dä mitä tääl­lä tapah­tuu?

Toi­mit­ta­ja Mat­ti Kerä­nen kerä­si nipun muis­ti­vih­ko­ja ja hyp­pä­si len­to­ko­nee­seen.  Tähän saak­ka Oulu oli ollut hänel­le vain kau­pun­ki, jos­ta aje­taan ohi, kun men­nään Lap­piin. Nyt Kerä­nen pysäh­tyi ja jopa kah­dek­si päi­väk­si.

Ensim­mäi­sen päi­vän hän omis­ti koko­naan Tac­to­te­kil­le. Yhtiö kehit­tää muo­viin valet­tua raken­teel­lis­ta elekt­ro­niik­kaa kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le ja näky­mät ovat erit­täin lupaa­vat. Tac­to­Te­kin rat­kai­suil­la saa­daan 3‑ulotteisiin ohui­siin ja kes­tä­viin muo­vi­va­lu­ra­ken­tei­siin integroi­tua elekt­ro­ni­sia toi­min­to­ja, kuten hipai­susää­ti­miä ja valais­tus­ta.

Toi­se­na Oulu-päi­vä­nä Työ­maan vies­tin­tä­pal­ve­lui­den joh­ta­ja Ant­ti Lei­kas juok­sut­ti Keräs­tä perä­ti kol­mes­sa eri pai­kas­sa. Aamu alkoi Pro­ven­tial­la, jos­sa toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Lot­vo­nen esit­te­li yhtiön suo­da­tin- ja tes­taus­tek­no­lo­gi­aa. Pro­ven­tian visio­na on saa­da die­sel­mot­to­rei­den pääs­töt nol­laan. Modu­laa­ri­sil­la tes­taus­rat­kai­suil­laan yhtiö nopeut­taa säh­kö- ja hybri­di­au­to­jen tes­taus­ta kas­va­vil­la mark­ki­noil­la.

Lou­nas­ta Kerä­nen ja Lei­kas söi­vät Osek­kin kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri Jar­mo Palo­nie­men kans­sa. Palo­nie­men vas­tuul­la on OSAO, Suo­men suu­rin ja veto­voi­mai­sin ammat­ti­kou­lut­ta­ja. ”Ja enem­män­kin voi­tai­siin kou­lut­taa, jos riit­täi­si opis­ke­li­joi­ta”, ker­toi Palo­nie­mi OSAOs­ta, jos­ta vii­me vuon­na val­mis­tu­neet 2 700 opis­ke­li­jaa työl­lis­tyi­vät 90-pro­sent­ti­ses­ti.

Päi­vän vii­mei­nen vie­rai­lu teh­tiin hal­lit­tu­jen IT-pal­ve­lui­den tuot­ta­jan, Netoxin tiloi­hin. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Luh­ta­nie­mi ja kehi­tys­joh­ta­ja Niko Can­de­lin ker­toi­vat Kerä­sel­le glo­baa­leis­ta kybe­ruh­kis­ta ja nii­hin varau­tu­mi­ses­ta. Can­de­lin on suo­rit­ta­nut kesän aika­na Har­var­din yli­opis­ton tie­to­tur­vao­pin­to­ja ja kuu­luu täl­lä het­kel­lä Suo­men arvos­te­tuim­piin asian­tun­ti­joi­hin täl­lä saral­la.

”Mie­len­kiin­toi­nen kau­pun­ki”, tote­si Kerä­nen läh­ties­sään len­to­ken­täl­le. ”Kan­nat­ti käy­dä.”

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me