fbpx

Hel­sin­gin Työ­maa on jo kym­men­vuo­tias

Oulun tun­ne­tuin ja perin­teik­käin mai­nos­toi­mis­to Työ­maa täyt­tää ensi vuon­na 20 vuot­ta. Sitä odo­tel­les­sa on yhden juh­lan paik­ka: Työ­maa on toi­mi­nut Hel­sin­gis­sä jo kym­me­nen vuot­ta. Kor­kea­vuo­ren­ka­dun tun­nel­mal­li­ses­sa kivi­ta­los­sa on teh­ty pro­jek­te­ja monil­le tämän maan kär­kibrän­deil­le – ja työ jat­kuu.

Tele Fin­land kas­vat­taa asia­kas­vies­tin­tää
Digi­ta­li­saa­tio on hajot­ta­nut mark­ki­noin­nin pie­nik­si puroik­si, jois­ta taas kas­vaa suu­ri joki – kun purot pan­naan vir­taa­maan samaan suun­taan. Tele Fin­lan­din asia­kas­vies­tin­nän purois­ta vas­taa Työ­maa. Yhteis­työ on syven­ty­nyt eri­tyi­ses­ti tämän vuo­den aika­na – Työ­maan tuot­ta­mia sisäl­tö­jä hyö­dyn­ne­tään sekä Tele Fin­lan­din pai­ne­tuis­sa että säh­köi­sis­sä kana­vis­sa, sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa ja asia­kas­kir­jeis­sä. Usei­ta kana­via hyö­dyn­tä­vä koh­den­net­tu vies­tin­tä on paras tapa var­mis­taa vies­tien oikea-aikai­nen peril­le­me­no. Yksi digi­ta­li­saa­tion eri­tyis­piir­re on, että tun­nin van­ha vies­ti voi olla lii­an van­ha.

Työ­maa­lai­set ovat jous­ta­via ja idea­rik­kai­ta yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, kehuu Tele Fin­lan­din joh­ta­ja Son­ja Pih­la­ja. ”He tart­tu­vat toi­meen, ja sel­vit­tä­vät asioi­ta kii­tet­tä­vän oma-aloit­tei­ses­ti ja proak­tii­vi­ses­ti. Hie­noa on myös, että työ­maa­lai­set osaa­vat par­haan rat­kai­sun löy­tä­mi­sek­si tar­vit­taes­sa myös kysee­na­lais­taa”.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me