fbpx

Mis­tä Työ­maa ker­too?

”Vii­mek­si eilen tak­si­kus­ki kehui Työ­maan nimeä”, ker­too asiak­kuus­joh­ta­ja Riit­ta Riis­sa­nen Työ­maan Hel­sin­gin toi­mis­tol­ta. ”Rehel­li­nen ja kiva suo­ma­lai­nen nimi.”

Kun Työ­maa aloit­ti toi­min­tan­sa 1990-luvun puo­li­vä­lis­sä, yri­tys löy­si nimen­sä kuin itses­tään. ”Töi­tä­hän tän­ne tul­tiin teke­mään”, tote­aa yksi Työ­maan perus­ta­jis­ta, luo­va joh­ta­ja Juha Mik­ki­lä. Yhtiön van­has­sa logos­sa huh­ki mies lapion kans­sa, ja nimen alla luki Luo­vaa työ­tä. ”Luo­vuus on pelis­sä joka päi­vä”, sanoo Mik­ki­lä.
Asiak­kuus­joh­ta­ja Mari Yli­nam­pa yksin­ker­tais­taa nimen vies­tin nel­jään sanaan: ”Työ­maal­la teh­dään lujas­ti töi­tä.”

Vuo­sien var­rel­la on syn­ty­nyt muu­ta­ma hupai­sa sekaan­nus, kun raken­nusa­lan asia­kas on saa­nut puhe­lun Työ­maal­ta. ”Niin mis­tä työ­maal­ta sinä soit­te­let”, on kysyt­ty. Asian sel­vit­tyä on kes­kus­te­lua jat­ket­tu, ja usein myös löy­det­ty syy aloit­taa yhteis­työ. Joh­tu­nee­ko nimes­tä vai hyväs­tä mai­nees­ta, mut­ta Työ­maan asiak­kais­ta löy­tyy todel­la­kin mit­ta­va lis­ta raken­nus- ja talo­puo­len asiak­kai­ta: Design-Talo, Leh­to, Kas­ki, UKI Ark­ki­teh­dit, Ram­boll, Hoi­va­ti­lat …

Lis­tas­ta tekee eri­tyi­sen kiin­nos­ta­van se, että sil­lä on kak­si tuo­ret­ta lis­tau­tu­jaa. Työ­maal­la oli aktii­vi­nen roo­li sekä Leh­don että Hoi­va­ti­lo­jen lis­tau­tu­mi­san­nin vies­tin­näs­sä ja mark­ki­noin­nis­sa. Molem­mat annit oli­vat menes­tyk­siä , mikä ker­too osal­taan, että raken­nusa­lan ala­vi­rei­set vuo­det alka­vat olla taka­na­päin. Työ­mail­la – ja Työ­maal­la – riit­tää siis teke­mis­tä.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me